Hotărârea nr. 6/2009

HCL 6 Privind aprobarea trecerii in folosinia gratuita, catre ANL a terenului in suprafaia de 4000 mp, situat in Tirgu Mure¦, str. Remetea, fn, in vederea amplasarii construciii de locuinie sociale pentru comunitaiile de romi cu cca 20 unitaii de locuit destinate inchirierii, cuprins in Programul pilot al Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice ¦i Locuinielor.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 6

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea trecerii în folosința gratuita, catre Agenția Naționala pentru Locuințe a terenului în suprafata de 4000 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Remetea, fn, în vederea amplasarii constructii de locuinte sociale pentru comunitatile de romi cu cca 20 unitati de locuit destinate închirierii, cuprins în Programul pilot al Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor

Consiliul local municipal Tîgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 7251/2009 a Arhitectului Sef privind aprobarea trecerii în folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului în suprafata de 4000 mp, situat în Tîrgu Mures, str. Remetea, fn în vederea amplasarii de constructii de locuinte sociale pentru comunitatile de romi, cu cca 20 de unitati de locuit destinate închirierii, cuprins în Programul-pilot al Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor si avizul favorabil al Comisiilor de specialitate,

Vazând prevederile HGR nr.1237/2008 privind aprobarea Programului -pilot ”Locuinte sociale pentru comunitatile de romi”, ale Legii nr. 243/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ale Legii 50/1991*** republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), lit. c, art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba trecerea în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mures a terenului în suprafata de 4000 mp situat în str. Remetea, fn (din suprafata totala de 120,57ha) aflat în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mures conform Ordinului nr. 55 din 31 martie1999 al Prefecturii Judetului Mures.

Art. 2. Se aproba darea în folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata realizarii investitiei a suprafetei de teren de 4000 mp, teren apartinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures identificat la art. 1, în vederea realizarii investitiei ”Locuinte sociale pentru romi, conform HG nr. 1237/2008”, în Tîrgu Mures, str. Remetea fn.

Art. 3. Documentatiile de dezmembrare, de întabulare si de urbanism (PUZ) vor fi întocmite prin grija autoritatii locale dupa acceptarea amplasamentelor de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

Art. 4. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures, dr. Dorin Florea pentru încheierea protocolului cu Agentia Nationala pentru Locuinte.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Investitii si Control Investitii, Administratia Domeniului Public si Compartimentul Arhitect Sef.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban