Hotărârea nr. 59/2009

HCL 59 Privind aprobarea deplasarii unei delegaiii din partea Consiliului local la Baja/Ungaria, in perioada 13 - 15 fecruarie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 59

Din 26 februarie 2009

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Consiliului local la Baja/Ungaria, în perioada 13 - 15 fecruarie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 518/1995, cu completările si modificările ulterioare, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,

Vazând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, prin Serviciul de Relatii Publice Interne si Internationale, nr. 136/P/11.02.2009, privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegatie oficiala din partea Primariei municipiului Tîrgu Mures si a Consiliului local la Baja,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare, în valoare de 152.5 EUR, pentru domnul Bakos Levente, consilier municipal, în vederea deplasarii la Baja/Ungaria, în perioada 13 - 15 februarie 2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban