Hotărârea nr. 58/2009

HCL 58 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-econimici pentru investiiia "MODERNIZAREA CIMINULUI PENTRU V-RSTNICI".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 58

Din 26 februarie 2009

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-econimici pentru investitia

„MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.________din______________2009

a Primarului Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investitia „MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”,

Tinând cont de Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. POWER DESIGN S.R.L. CLUJ-NAPOCA

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia „MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”, si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu Anexa nr. 1.

Art. 2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica si Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA nr. 1

la HOTARÂREA nr.________din_________2009

Indicatori tehnico-economici

Pentru obiectivul de investiții

„ Modernizarea Căminului pentru Vârstnici”

Total general:

 • > 3.448.395 RON

 • >   802.195 Euro

Din care C+M:

 • > 2.631.363 RON

 • >   612.130 Euro

Durata de realizare:

 • >  12 luni

Capacitati (în unitati fizice si valorice):

 • > Reparatii capitale asupra corpului A cu S=212,5 mp

 • > Reparasii capitale asupra corpului B cu S=497,5 mp

 • > Mansardarea corpului B cu S=180 mp

 • > Construirea unui nou corp de legatura C cu S=165 mp

 • > Montare radiatoare

 • > Montare centrala termica cu 3 cazane cu puterea termica 65 kW

 • >  Instalatii termice

 • >  Instalatii sanitare

 • >  Instalatii electrice

 • >  Instalatii de curenti slabi

Echivalenta s-a realizat la cursul BNR : RON/Euro: 4,2987 lei din data de 2 februarie 2009

Se preconizeaza executarea tuturor lucrarilor pentru aducerea cladirii la standardele europene de confort, igiena si siguranta în exploatare.

Lucrarile se vor realiza astfel:

Se propune:

 • > Reabilitare completa a corpurilor A si B si aducerea lor la nivelul impus de normele europene în vigoare;

 • > Mansardarea corpului B (zona de parter);

 • > Construirea unui corp de legatura C între corpurile A si B.

CORPUL A (Spartial + P + Epartial)

Suprafata construita totala = 212,50 mp

Arie desfasurata = 481,80 mp

Subsol S= 56,80 mp

Parter S= 212,50 mp

Etaj S= 212,50 mp

Intervenția majora asupra acestui corp de clădire o reprezintă aducerea lui la standardele europene de confort, igiena si sigurantaîn exploatare.

CORPUL B (Spartial + P + Epartial)

Suprafata construita totala = 497,50mp

Arie desfasurata = 766,80 mp

Subsol S= 56,80 mp

Parter S= 497,50 mp

Etaj S= 212,50 mp

Interventia majora asupra acestui corp de cladire o reprezinta aducerea lui la standardele europene de confort, igiena si sigurantaîn exploatare.

MANSARDAREA CORPULUI B

Mansardarea propusa are o suprafata de S=180,00 mp.

Având în vedere reabilitarea corpurilor de cladire A si B si în consecinta aducerea lor la nivelul cerintelor europene în vigoare, pentru o definire cât mai clara a functiunilor fiecarui corp în parte s-a optat pentru solutia de mansardare a corpului B zona de parter, mansarda care va deservi toata administratia institutiei.

CONSTRUIREA UNUI CORP NOU DE LEGATURA C

Corpul C, parter, are o suprafata construita de 165,00 mp.

Având în vedere amplasarea bucatariei si a salii de mese în corpul B parter, s-a optat pentru solutia construirii unui corp de legatura cu regimul de înaltime parter între cele doua corpuri (A si B) cu scopul de a asigura accesul persoanelor din corpul A la sala de mese si respectiv pentru transportul mâncarii la persoanele cu dizabilitati în corpul A.

Cu aceasta ocazie s-au prevazut în corpul de legatura C o biblioteca si spatii tehnice necesare centralei termice si tabloului electric general precum si rack-ului voce date.