Hotărârea nr. 57/2009

HCL 57 Privind susiinerea proiectului "MODERNIZAREA CIMINULUI PENTRU V-RSTNICI".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 57

Din 26 februarie 2009

privind susținerea proiectului „MODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. _________ din ______________ 2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane privind sustinerea cererii de finantare pentru „MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”, de catre Consiliul local municipal Tîrgu Mures,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba aplicarea de catre Municipiul Tîrgu Mures a proiectului „MODERNIZAREA CAMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”, în valoare totala de 3.499.999 lei, în vederea contractarii unei finantari nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013.

Art. 2. Se aproba contributia proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de minim 56.495 lei, reprezentând minim 2%.

Art. 3. Se aproba asigurarea cofinantarii pentru toate cheltuielile neeligibile în valoare de 116.439 lei, inclusiv cheltuielile conexe si a resurselor financiare necesare implementare optime a proiectului, în conditiile rambursarii-decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica, Directia Comunicare, Proiecte cu Finantare Internationala si Resurse Umane.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban