Hotărârea nr. 56/2009

HCL 56 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local nr. 265 din 23 decembrie 2008 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprin¦i in D.A.L.I. "Centrul de consiliere ¦i sprijin pentru parinii ¦i copii - ROZMARIN".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 56 din 26 februarie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 265 din 23 decembrie 2008 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în D.A.L.I.

„ Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii - ROZMARIN”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 541 din 16.02.2009 a Serviciului Public de Asistenta Sociala privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia „Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii - „Rozmarin”,

În conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” si „c”, alin. (4), lit. „d” si „e”, alin. (5), lit. „c” , alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Art.1 din Hotarârea Consiliului local municipal nr. 265 din 23.12.2008, se completeaza dupa cum urmeaza :

„Se aproba indicatorii tehnico-economici cuprinsi în Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (anexa 1), care vizeaza reabilitarea corpului de cladire B pentru investitia „ Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii - „Rozmarin ”, astfel:

  • •  Valoarea totala estimata a investitieila data de 14.10.2008, calculata la un curs euro de 3,7685este de 962.228,06RONfara TVA, respectiv255.334,50EURO fara TVA, din care constructii - montaj în valoare de 193.163,89RON fara TVA, respectiv 51.257,50 EURO fara TVA.

  • •  durata de realizare: lucrarea se preconizeaza a fi realizata în cursul anului 2009”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, Serviciul Investitii si Control Investitii si Serviciul Proiecte de Finantare Internationala.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban