Hotărârea nr. 55/2009

HCL 55 Privind modificarea ¦i completarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008 referitoare la aprobarea generalizarii incheierii de conveniii individuale la consumatorii de energie termica furnizata de S.C. Energomur S.A.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T Ă R Â R E A nr. 55 Din 26 februarie 2009

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008 referitoare la aprobarea generalizării încheierii de convenții individuale la consumatorii de energie termică furnizată de S.C. Energomur S.A.

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. _______ din 13.02.2008, prezentată de S.C. Energomur

S.A., privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008 referitoare la aprobarea generalizării încheierii de convenții individuale la consumatorii de energie termică furnizată de S.C. Energomur S.A.,

Potrivit articolului 28, alin. (2) și (3) din Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, Având în vedere:

o Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

o Legea nr.325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termică;

o Legea nr.51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice;

o Dispozițiile Ordinului ANRSC nr.483/2008 privind aprobarea Contractului - cadru de furnizare a energiei termice,

o Ordinul ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică ;

o Procesele-verbale de întâlnire cu Liga Asociațiilor de proprietari nr.1.434/05.02.2009 și 1.435/11.02.2009, care s-au întocmit cu ocazia negocierii contractului de furnizare a energiei termice și a convenției de facturare individuală;

o Prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin. 2 pct. a,c și d, alin 6 lit. a, pct. 14;

Potrivit dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, „c” și „d”, art. 45 și art. 115 alin.

 • (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea părții introductive a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008, în sensul înlocuirii de la baza legală a dispozițiilor Ordinului ANRSC nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, abrogate parțial, cu cele ale dispozițiilor Ordinului ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului - cadru de furnizare a energiei termice.

Art. 2. Prevederile art. 1, alin. (1) și (4) din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.1. (1) Se aprobă încheierea de convenții individuale de furnizare a energie termice, între funizorul de energie termică local, S.C. Energomur S.A. și fiecare consumator final - proprietar de apartament - în parte. Atât furnizorul, cât și consumatorii finali, sunt obligați să încheie convenții individuale de facturare a energiei termice.

 • (4) Se aprobă forma contractului de furnizare a energiei termice ce urmează să fie încheiată între S.C. Energomur S.A. în calitate de furnizor și asociațiile de proprietari/locatari, în calitate de utilizatori, prezentată în Anexa nr.2 la prezenta. Contractul de furnizare a energiei termice ce urmează să fie încheiată între S.C. Energomur S.A. în calitate de furnizor și agenții economici/instituții, în calitate de utilizatori va fi cea prezentată în Anexa nr.1 la Ordinul ANRSC nr.483/2008 privind aprobarea Contractului - cadru de furnizare a energiei termice.”

Art. 3. Se modifică Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008, intitulată „Convenție de facturare individuală a consumurilor de energie termică” și va avea forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 4. Prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008 se completează și vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. Furnizorul de energie termică va inventaria și va determina suprafața echivalentă termic a tuturor instalațiilor de încălzire - coloane, țevi, corpuri de încălzire -, aflate atât în proprietate privată cât și comună, din imobilele de tip condominiu, cu sprijinul utilizatorului.”

Art. 5. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 153/30.10.2008 se mențin nemodificate.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează conducerea S.C. Energomur S.A, asociațiile de proprietari/locatari, consumatorii finali de energie termică (proprietari de apartament), agenți economici și instituții.

Președinte de ședință ing. Torzsok Sânilor Laszlo

Contrasemnează Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș Maria Cioban

Anexa nr.2 la HCL nr............./.

CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE

Nr. ......... din data ..................

CAPITOLUL I: Partile contractante

Art. 1

S.C. ENERGOMUR S.A., cu sediul în Tg.Mures, str. Kos Karoly nr. 1/B, județul Mures, telefon 0265-215952, fax 0265-213428, înmatriculata la registrul comerțului cu nr. J 26/321/2001, codul fiscal ....., codul unic de

înregistrare 13854579

cont tip ESCROW nr. RO51BRDE270SV03587402700, deschis la B.R.D. Tg.Mures,

cont tip ESCROW nr. RO40RNCB0193015967210014, deschis la B.C.R. CENTRAL Tg.Mures, reprezentata de BAUER ANDREA, având functia de Director general, si de ENACHESCU NICOLETA, având functia de Director financiar, în calitate de furnizor, pe de o parte, si

(Se trece societatea comerciala/institutia publica/asociatia de locatari/proprietari/domnul/doamna cu sediul/domiciliat/ domiciliata) în localitatea................, str..............., nr......., bl......., sc......, judetul/sectorul

............., (Se trece înmatriculata la registrul comertului cu nr......., codul fiscal........., codul unic de înregistrare .........., contul nr..........., deschis la ...........)/(autorizata prin încheierea judecatoreasca nr........., emisa de Judecatoria........, cod fiscal ........., cont............ deschis la...............), reprezentat/reprezentata de (daca este

cazul)............., având calitatea de (Se trece calitatea celui care semneaza valabil contractul (proprietar sau cu

împuternicire data de proprietar, caz în care se trec datele care atesta autenticitatea împuternicirii), (Pentru persoane fizice se trece se identifica cu C.I./B.I. seria......, nr..........., eliberata/eliberat la data de............, de

........., C.N.P...........), în calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de furnizare a energiei termice, cu respectarea urmatoarelor clauze:

CAPITOLUL II: Obiectul contractului

Art. 2

 • (1) Obiectul prezentului contract îl reprezinta furnizarea energiei termice pentru încalzire si pentru apa calda de consum, în conditiile prevazute în acesta.

 • (2) Prezentul contract stabileste raporturile juridice dintre furnizor si utilizator cu privire la furnizarea, utilizarea, repartizarea, facturarea si plata energiei termice.

 • (3) Raporturile dintre furnizor si utilizator se stabilesc la punctul de delimitare între reteaua interioara a utilizatorului aflata pe proprietatea acestuia si reteaua publica.

 • (4) Responsabilitatile privind întretinerea si repararea retelei interioare sunt în sarcina utilizatorului chiar daca contorul de bransament este montat în alt punct decât punctul de delimitare/separare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare/separare sunt prevazute în anexa nr. 1.

 • (5) Parametrii de calitate trebuie asigurati în punctul de delimitare/separare.

 • (6) Prestarea altor activitati conexe serviciului dincolo de punctul de delimitare va face obiectul altor contracte de prestari de servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala, fata de prevederile prezentului contact.

Art. 3

Prezentul contract s-a încheiat pentru suprafata echivalenta termic, numarul de persoane si operatori economici conform anexei nr. 2.

Art. 4

În anexa nr. 3 sunt mentionate standardele, normativele si conditiile de calitate privind furnizarea energiei termice valabile la data semnarii prezentului contractul.

Art. 5

 • (1) Prezentul contract se încheie pe durata nedeterminata.

 • (2) Rezilierea prezentului contract se poate face la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice si numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre furnizor.

 • (3)În cazul condominiilor, prezentul contract, la solicitarea furnizorului, este însotit de convenții încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu alimentat prin același branșament termic, cu respectarea prevederilor prezentului contract.

CAPITOLUL III: Drepturile si obligațiile furnizorului

Art. 6 Furnizorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. sa factureze si sa încaseze lunar contravaloarea cantitatilor de energie termica furnizate, stabilite în conformitate cu metodologia de calcul aprobata de autoritatea de reglementare competenta, la tarifele aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

 • 2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen;

 • 3. sa initieze modificarea si completarea prezentului contract sau a anexelor la acesta prin acte aditionale, conform modificarilor stabilite de autoritatea de reglementare competenta;

 • 4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectarii prevederilor contractuale, a functionarii, integritatii sau pentru debransare, în caz de pericol de avarie sau neplata, precum si la contor, daca se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificarii metrologice sau integritatii acestuia. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;

 • 5. sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorului de la instalatiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta;

 • 6. sa desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fara obtinerea avizelor legale si sa sesizeze autoritatile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului de alimentare centralizata cu energie termica - SACET;

 • 7. sa aiba acces, în conditiile legii, la instalatiile interioare ale utilizatorului de energie termica ori de câte ori este necesara interventia la acestea pentru asigurarea functionarii normale a întregii instalatii;

 • 8. sa stabileasca lucrari de revizii, reparatii si de întretinere planificate la retelele si la instalatiile apartinând SACET.

 • 9. sa întrerupa, total sau partial, furnizarea energiei termice pe durata necesara executarii lucrarilor de întretinere si de reparatii programate, cu anuntarea în prealabil a utilizatorului;

 • 10 .sa suspende sau sa limiteze furnizarea agentului termic, fara plata vreunei penalizari, cu un preaviz de 5 zile:

 • a) în cazul depasirii termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit prezentului contract;

 • b) în cazul neachitarii contravalorii daunelor, stabilite printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii ori instalatii aferente infrastructurii SACET;

 • c) în cazul împiedicarii în orice fel a delegatului împuternicit al furnizorului de a controla instalatiile de utilizare, de a monta, de a verifica, de a înlocui sau de a citi aparatele de masurare-înregistrare ori de a remedia defectiunile la instalatiile administrate de furnizor, indiferent daca acestea se afla pe proprietatea utilizatorului sau pe domeniul public;

 • d) în cazul bransarii fara acordul furnizorului la retele publice sau la instalatiile altui utilizator ori schimbarii, fara acordul furnizorului, în cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri, modificari, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de utilizare;

 • e) în cazul în care utilizatorul nu remediaza defectiunile la instalatiile interioare si prin aceasta prejudiciaza alimentarea cu energie termica a altor utilizatori;

 • f) în cazul în care se constata diferente, semnificativ mai mari decât cele datorate erorilor de masura, între cantitatea de agent termic pentru încalzire intrata si cea iesita în/din instalatiile utilizatorului;

 • g) la cererea utilizatorului;

 • 11 .sa asigure o temperatura de 12°C în spatiile cu destinatie de locuinta în cazul limitarii furnizarii agentului termic de încalzire pentru neplata;

 • 12.sa suspende prezentul contract în situatiile în care timp de 3 luni de la data aplicarii masurii de limitare a furnizarii prevazute la pct. 10 lit. a), c), d) si f) nu a fost înlaturata cauza pentru care s-a procedat la limitarea furnizarii;

 • 13.sa limiteze sau sa întrerupă furnizarea agentului termic, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiții:

 • a) când este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în SACET;

 • c) pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara întreruperi;

14 .în cazul în care interventiile furnizorului prevazute la pct. 13 depasesc 24 de ore, acestea se pot efectua în maximum 72 de ore, cu plata penalizarilor prevazute în prezentul contract, cu aducerea la cunostinta utilizatorului.

Art. 7 Furnizorul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa respecte prevederile reglementarilor în vigoare si angajamentele asumate prin prezentul contract;

 • 2. sa încheie conventii de facturare individuala, anexa la prezentul contract, conform Hotarârii Consiliului Local

............ nr........./.........;

 • 3. (a) sa repartizeze cantitatea de energie termica furnizata pentru încalzire la nivel de bransament, proprietarilor din condominiu indiferent de destinatia spatiilor detinute (locuinta si alta destinatie decât cea de locuinta), în cazul în care nu exista montate repartitoare de costuri pentru încalzire, cu respectarea prevederilor din art.12 alin.(2) pct.”b” din prezentul contract.

(b) sa factureze utilizatorului energia termica repartizata (de furnizor sau de operatorul economic care a montat repartitoarele, dupa caz) proprietarilor acelor spatii din condominiu care nu au încheiat conventii individuale de facturare cu furnizorul si sunt deconectati total sau partial de la sistemul de alimentare centralizata a energiei termice (SACET), în conformitate cu prevederile prezentului contract, la preturile si tarifele legal stabilite.

 • 4. sa încheie act aditional la prezentul contract ori de câte ori apar modificari;

 • 5. sa asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici si calitativi prevazuti în prezentul contract si de legislatia în vigoare;

 • 6. sa aduca la cunostinta utilizatorului, cu cel putin 10 zile înainte, prin mass-media si prin afisare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea energiei termice, în cazul unor lucrari de modernizare, retehnologizare, reparatii si întretinere planificate stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatile administratiei publice locale, care impun întreruperea furnizarii energiei termice;

 • 7. sa opreasca alimentarea instalatiilor aflate în subsolurile tehnice ale utilizatorului în cazul producerii unei avarii sau pentru prevenirea acesteia, astfel încât sa se limiteze, respectiv sa se elimine consecintele evenimentului;

 • 8. sa efectueze aerisirea instalatiilor interioare apartinând utilizatorilor de tip urban, la solicitarea expresa a acestora din urma, ori de câte ori acestea sunt golite de catre furnizor sau din cauza acestuia, cu sprijinul utilizatorului

 • 9. sa furnizeze apa calda de consum asigurând la punctul de separare:

 • a) conditiile de potabilitate a apei calde de consum care este furnizata prin reteaua de distributie pe care o exploateaza, în sensul de a nu deteriora calitatea apei primite de la furnizorul local de apa, din punct de vedere al potabilitatii;

 • b) o temperatura cuprinsa în intervalul 50 - 60°C;

 • c) presiunea de serviciu si debitul minim necesar;

 • 10 .sa respecte regimul chimic al apei din reteaua de furnizare a agentului termic, efectuând periodic masuratori ale indicilor chimici;

 • 11 .sa asigure temperatura agentului termic pentru încalzire la punctul de separare, care sa asigure confortul termic normal în spatiile cu destinatie de locuinta ale utilizatorului/consumatorului;

 • 12. sa factureze cantitatile de energie termica numai în conformitate cu metodologia de calcul aprobata de autoritatea de reglementare competenta, pe baza preturilor si a cantitatilor de energie termica furnizata;

 • 13. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsa în curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor la SACET în cazul în care defectiunea a intervenit din culpa proprie exclusiva; evacuarea apei nu exonereaza furnizorul de plata unor despagubiri stabilite în conditiile legii;

14 .sa exploateze, sa întretina, sa repare si sa verifice contoarele de energie termica instalate la bransament. Verificarea periodica se face conform dispozitiilor de metrologie în vigoare si se suporta de catre furnizor. Contoarele instalate la branșament, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demontează de furnizor si se supun verificarii într-un laborator metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificarii metrologice, atunci cheltuielile de verificare, demontare si montare vor fi suportate astfel: de catre furnizor, daca sesizarea a fost întemeiata; de catre utilizator, daca sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiata;

15.sa scoata din instalatie contorul de energie termica numai în cazul în care acesta este înlocuit cu altul cu aceeasi clasa de precizie sau cu clasa de precizie superioara, în limita stocului disponibil. În perioada în care la barnsamentul utilizatorului nu este contor, stabilirea cantitatilor de apa calda si încalzire se va face conform Procedurii de stabilire si facturare a consumului de energie.

Se excepteaza cazurile în care una ori mai multe componente ale contorului au fost deteriorate din culpa utilizatorului sau au avut loc interventii neautorizate asupra acestuia, fapt ce a condus la deteriorarea sigiliilor; Perioada pentru care contorul de apa calda de consum este scos din instalatie în vederea verificarii metrologice si/sau în vederea repararii nu trebuie sa depaseasca perioada dintre doua citiri consecutive.

16 .sa utilizeze numai sigilii personalizate de unica folosinta

17.sa aduca la cunostinta utilizatorului modificarile de tarif si alte informatii referitoare la facturare, prin adresa atasata facturii;

18 .sa ia masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate în cazul în care cu ocazia citirii se constata deteriorarea contorului de energie termica sau inundarea incintei în care este montat acesta, din culpa sa. În cazul în care inundarea incintei se datoreaza culpei utilizatorului, trebuie sa solicite acestuia remedierea defectiunilor la reteaua sa interioara;

 • 19. sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la bransament;

 • 20. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului si sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin utilizatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa;

 • 21. Începerea perioadei de încalzire pentru utilizatorii de tip urban va avea loc dupa înregistrarea, timp de 3 zile

consecutiv, între orele 18,00 - 6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade C sau mai mici, iar oprirea încalzirii se face dupa 3 zile consecutiv în care temperatura medie a aerului exterior depaseste + 10 grade C, între orele 18,00 - 6,00., conform Hotarârii Consiliului Local nr......./..............

 • 22. sa acorde despagubiri pentru daunele dovedite, provocate de întreruperi în alimentare ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 23. sa furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului si eventualele penalitati platite de acesta;

 • 24. sa plateasca daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special daca:

 • a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica în conditiile stabilite în prezentul contract;

 • b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate;

 • c) dupa sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizatorul de energie termica, nu reia furnizarea în primele 3 zile lucratoare de la primirea, în scris, a notificarii privind încetarea motivului sistarii;

 • d) nu respecta parametrii de calitate prevazuti în prezentul contract si în actele normative în vigoare pentru energia termica furnizata;

 • e) dupa întreruperea furnizarii energiei termice nu reia furnizarea acesteia în maximum 3 zile lucratoare de la îndeplinirea conditiilor de reluare a furnizarii;

 • 25. sa înregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului la un centru unic de relatii cu utilizatorii si sa ia masurile care se impun în vederea rezolvarii acestora, în termenul prevazut de lege;

26.

A) La fiecare citire a contoarelor de energie termica pentu încalzire si pentru apa calda de consum, cu exceptia când citirea se face de la distanta, citirea se efectueaza de catre personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu în prezenta delegatilor împuterniciri ai utilizatorilor, la data comunicata, lunar, în anexa la factura. Datele citite sunt consemnate în procesul verbal de citire al contoarelor de energie termica pentu încalzire si apa calda de consum care contine:

 • a) date de identificare ale utilizatorului

 • b) seria contoarelor

 • c) data citirii

 • d) indexul contoarelor

 • e) numele, prenumele si semnătura delegatului împuternicit al utilizatorului

 • f) numele, prenumele si semnatura responsabilului din partea furnizorului

 • (B) În cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii incintei în care se afla contorul din culpa furnizorului, acesta are obligatia ca pâna la data-limita de emitere a facturii:

 • a) sa verifice cauza inundarii si sa goleasca incinta de apa;

 • b) sa citeasca contoarele de energie termica;

 • c) sa remedieze defectiunea care a facut posibila inundarea incintei;

 • d) sa emita factura pe baza citirii efectuate.

 • (C) În cazul în care operatiile prevazute la pct. B conduc, din motive justificate, la emiterea facturii dupa data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi mentionat în factura, regularizarea efectuându-se în factura urmatoare.

 • (D) În cazul în care se constata ca incinta în care sunt montate contoarele de energie termica este inundata din vina utilizatorului, consumul de energie termica se stabileste conform procedurilor în vigoare pâna la remedierea defectiunilor.

CAPITOLUL IV: Drepturile si obligațiile utilizatorului

Art. 8 Utilizatorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. sa utilizeze liber si nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu energie termica în conditiile prevazute în prezentul contract;

 • 2. sa conteste facturile când constata diferente între consumul facturat si înregistrat de contorul de bransament, în cazul facturarii unor servicii neefectuate, sau când constata încalcarea prevederilor contractuale;

 • 3. sa beneficieze de reducerea valorii facturii astfel:

 • a) cu contravaloarea cantitatii de caldura din apa calda de consum nelivrata, în cazul în care temperatura medie a acesteia, din luna de facturare, este mai mica de 50°C.

Furnizorul are obligatia sa comunice utilizatorului, la cererea acestuia, temperatura medie lunara a apei reci intrate în statia termica;

 • b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada în care s-a depasit limita de timp comunicata pentru oprirea furnizarii energiei termice sau în cazul prelungirii timpului de interventie conform prevederilor art. 6 pct. 14;

 • 4. sa primeasca raspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizarile adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligatii contractuale;

 • 5. sa racordeze, în conditiile legii si cu acordul scris al furnizorului, alti consumatori pentru alimentarea acestora cu energie termica;

 • 6. sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie sau la bransament;

 • 7. sa solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrau eronate, în conditiile art. 7 pct. 14;

 • 8. sa renunte, în conditiile legii, la serviciile contractate;

 • 9. sa se adreseze, individual sau colectiv, autoritatilor administratiei publice locale sau centrale ori instantelor judecatoresti, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.

Art. 9 Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa achite, în termenele stabilite, contravaloarea facturilor de energie termica emise de furnizor utilizatorului conform Capitolului V din prezentul contract;

 • 2. sa achite contravaloarea cantitatii de apa înregistrate de contor, precum si contravaloarea serviciului de canalizare aferent, conform facturii emise de furnizorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, în conditiile de plata stabilite în contractul de furnizare a apei, încheiat cu acesta;

 • 3. sa asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare desfasurarii activitatii specifice serviciului, în spatiile ori suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;

 • 4. sa permită accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea functionarii si integritatii acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalatiilor în caz de neplata sau de avarie;

 • 5. sa asigure integritatea sistemelor de masurare, accesul furnizorului în vederea efectuarii citirilor, verificarilor, precum si pentru operatiile de întretinere si de interventii în cazul în care caminul de bransament si/sau contoarele de energie termica se afla pe proprietatea utilizatorului;

 • 6. sa nu execute manevre la robinetul/vana montata în amonte de contor. Izolarea instalatiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de dupa contor;

 • 7. sa nu utilizeze sub nicio forma apa din instalatia de încalzire. Sustragerea de apa din circuitul de încalzire constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform Codului penal;

 • 8. sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor, prin montarea de clapete de retinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

 • 9. sa aduca la cunostinta furnizorului, în termen de 15 zile lucratoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 si a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum si a adresei la care furnizorul urmeaza sa trimita facturile;

 • 10 .sa exploateze si sa întretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice si sa asigure subsolurile curate si iluminate;

 • 11 .sa suporte contravaloarea apei de adaos în cazul pierderilor aparute din culpa sa sau în cazul golirii instalatiilor interioare, conform tarifelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale;

 • 12. sa solicite rezilierea prezentului contract si încetarea furnizarii serviciului în termen de 15 zile de la înstrainarea imobilului, cu respectarea prevederilor art.5 alin.(2) din prezentul contract.

 • 13. sa nu construiasca sau sa nu amplaseze obiective în zona de protectie ori la o distanta mai mica decât cea de siguranta fata de constructiile si instalatiile furnizorului si sa desfiinteze constructiile si obiectivele construite sau amplasate în aceste conditii;

14 .sa calculeze si sa predea furnizorului de energie termica deciziile emise de comitetul executiv al asociatiei de proprietari/locatari privind recalcularea suprafetei utile luate în calcul la repartizarea energiei termice, ca urmare a modificarii suprafetei echivalente termic a corpurilor de încalzire din spatiile cu destinatie de locuinta, în cazul facturarii individuale;

15.sa aduca la cunostinta furnizorului denumirea operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri;

16 .sa aduca la cunostinta furnizorului orice modificare a suprafetei echivalente termic a corpurilor de încalzire din spatiile comune si din cele cu alta destinatie decât cea de locuinta;

17.sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât în conditiile legii.

CAPITOLUL V: Stabilirea cantitatii de energie termica furnizate

Art. 10

 • (1) Determinarea cantitatii de energie termica se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-înregistrare a cantitatilor de energie termica furnizate, montate pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator individual sau colectiv, în punctul de delimitare a instalatiilor.

 • (2) În cazul în care la bransament nu a fost montat contor de energie termica pentru apa calda, determinarea cantitatii de energie furnizata se face prin metoda indirecta, bazata pe masuratori si calcule, conform metodologiei prevazute la art. 7 pct. 12.

Art. 11

 • (1) Lunar, pâna cel târziu la data de 3 a lunii, furnizorul va stabili cantitatea de energie termica consumata, prin citirea contoarelor de energie termica pentru încalzire si apa calda de consum sau, în cazul în care condominiul nu este contorizat la energie termica pentru apa calda, conform prevederilor art. 10 alin. (2).

 • (2) Tot pâna la aceeasi data, furnizorul va transmite utilizatorului consumul de energie termica pentru încalzire / condominii în vederea confirmarii prin semnatura si stampila.

Consumurile confirmate de utilizatori pentru condominiile dotate cu repartitoare de costuri pentru încalzire sunt transmise de furnizor operatorului economic cu care utilizatorul are contract, în vederea repartizarii acestora pe proprietarii spatiilor cu destinatie de locuinta si/sau cu alta destinatie.

Consumurile confirmate de utilizatori pentru condominiile care nu sunt dotate cu repartitoare de costuri pentru încălzire, sunt repartizate de furnizor proprietarilor spatiilor cu destinație de locuința si/sau cu alta destinație.

 • (3) a) Pâna la data de 5 a flecarei luni, operatorul economic care a montat repartitoarele, transmite furnizorului situatia centralizatoare cuprinzând consumurile pentru încalzire defalcate, separat pentru toti proprietarii din condominiu.

b) Pâna în ultima zi lucratoare din luna pentru care se face facturarea, utilizatorul transmite furnizorului situatia cu consumul de apa calda înregistrat, lunar, de contoarele montate în apartamentul consumatorului si / sau pentru apartamentele cu alta destinatie (agenti economici).

 • (4) a) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (3) lit. a), pâna la data de 10 a fiecarei luni, furnizorul calculeaza cuantumul ajutorului pentru încalzirea locuintei, în conformitate cu prevederile legale, si emite factura catre utilizator sau consumator, dupa caz.

b) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (3) lit. b), pâna la data de 10 a fiecarei luni, furnizorul calculeaza energia termica înglobata în apa calda de consum, în conformitate cu prevederile legale, si emite factura catre utilizator sau consumator, dupa caz.

 • (5) Factura va cuprinde energia termica pentru încalzire, energia termica înglobata în apa calda de consum, ajutorul pentru încalzirea locuintei calculat potrivit prevederilor legale în vigoare si suma de plata calculata ca diferenta între valoarea consumului si ajutorul pentru încalzirea locuintei.

Art. 12

 • (1) În acele condominii în care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatea de energie termica aferenta consumului propriu pentru încalzirea spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuinta, în care nu sunt montate repartitoare de costuri, este proportionala cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de încalzire existente în aceste spatii, majorata cu 30%.

 • (2) Cantitatile de energie termica pentru încalzire ce se factureaza individual se determina astfel:

 • a) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri, nu sunt deconectari de la instalatia interioara de distributie a energiei termice si în condominiu nu exista operatori economici care sa îsi desfasoare activitatea, cantitatea aferenta fiecarui consumator este proportionala cu suprafata utila a spatiului cu destinatie de locuinta. Sunt aplicabile prevederile art. 9 pct. 14;

 • b) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri, sunt deconectari de la instalatia interioara de distributie a energiei termice sau/si sunt operatori economici care îsi desfasoara activitatea în condominiu, cantitatea de energie termica pentru încalzire consumata în spatiile comune se calculeaza proportional cu raportul dintre suprafata echivalenta termic a corpurilor de încalzire montate în spatiile comune luata împreuna cu cea a conductelor retelei interioare de distributie si încalzire ce traverseaza spatiile comune si suprafata echivalenta termic totala din condominiu (SET 3 / SET, conform anexei nr. 2). Suprafata echivalenta termic totala însumeaza suprafata echivalenta termic a tuturor corpurilor de încalzire racordate la instalatia interioara de distributie a energiei termice si cea a tuturor conductelor retelei interioare de distributie si încalzire. Cantitatea de energie termica consumata în proprietatea fiecarui consumator este proportionala cu:

 • 1. suprafata utila a spatiului cu destinatie de locuinta si cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de încalzire si a coloanelor de distributie si de încalzire din spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta pe care proprietarul le are în folosinta [SET 2 - Suprafata echivalenta termic a corpurilor de încalzire si a coloanelor de încalzire si distributie din spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta (garaje, boxe etc.), exclusiv operatorii economici, conform anexei nr. 2], daca este cazul, pentru consumatorii racordati la reteaua interna de distributie a agentului termic, fiind aplicabile prevederile art. 9 pct. 14;

 • 2. suprafata echivalenta termic totala a corpurilor de încalzire si a conductelor retelei interne de distributie si încalzire ce se gaseste în spatiul cu alta destinatie decât cea de locuinta (SET 4 din anexa nr. 2), pentru operatorii economici;

 • 3. suprafata echivalenta termic a coloanelor de încalzire si de distributie ce traverseaza spatiile cu destinatie de locuinta, pentru proprietarii care sunt deconectati;

 • 4. consumurile comune de energie termica din spatiile aflate în proprietate comuna, si anume casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care îi revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisa în actul de proprietate sau cum a fost recalculata conform prevederilor legale.

 • c)în cazul în care sunt montate repartitoare de costuri, cantitatile facturate individual se transmit furnizorului de catre operatorul economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pentru încalzire conform art. 11 alin. (3).

 • (3) Cantitatea de energie termica înglobata în apa calda de consum, ce se factureaza individual se determina prin calcule conform legislatiei în vigoare în functie de situatia cu cantitatea de apa calda masurata de contoarele montate în apartamentul consumatorului si / sau pentru apartamentele cu alta destinatie (agenti economici), transmisa de utilizator si a mediilor lunare a temperaturii apei calde si reci.

Art. 13La schimbarea contorului în vederea repararii sau verificarii metrologice periodice, furnizorul are obligatia de a anunta utilizatorul despre operatia respectiva cu cel putin 24 de ore înainte de ora la care este programata actiunea si va completa procesul verbal de demontare-remontare în vederea verificarii/dupa verificarea metrologica în care sunt trecute cel putin:

 • a) datele de identificare ale furnizorului

 • b) datele de identificare ale utilizatorului

 • c) datele de identificare ale contorarelor

 • d) indexul la demontarea/remontarea contoroarelor

 • e)  starea sigiliului existent la demontare

 • f)  consemnarea aplicarii sigiliului la remontare

Procesul verbal de demontare-remontare în vederea/dupa verificarea metrologica se semneaza de personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu si delegatul împuternicit al utilizatorului atât la demontarea cât si la remontarea contorului.

CAPITOLUL VI: Tarife, facturare si modalitati de plata

Art. 14

 • (1) Furnizorul va practica preturile aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare, consemnate în anexa la prezentul contract.

 • (2) .Modificarea preturilor si tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului în scris, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul pret, în cazul în care initiativa de modificare apartine S.C. Energomur S.A..

Art. 15

 • (1) Facturarea se face lunar, iar tipul de factura emisa este..............(Se trece colectiva sau individuala.).

 • (2) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru încalzire este (Se trece una dintre urmatoarele optiuni solicitata de utilizator):

 • a) facturarea si plata în transe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitatilor medii lunare de energie termica consumate efectiv în anul calendaristic anterior;

 • b) facturarea si plata în transe lunare egale, stabilite diferentiat în perioada sezonului rece si în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantitatilor medii lunare de energie termica consumate efectiv în perioadele corespunzatoare ale anului calendaristic anterior;

 • c) facturarea si plata lunara pe baza consumului efectiv.

 • (3) Furnizorul, în cazul alegerii uneia dintre optiunile prevazute la alin. (3) lit. a) sau b), va comunica utilizatorului sau fiecarui consumator, în cazul facturarii individuale, pâna la data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum si eventualele diferente de regularizat.

 • (4) Sumele rezultate din regularizare datorate de furnizor se deduc din valoarea facturii pe luna urmatoare.

 • (5) Sumele rezultate din regularizare datorate de utilizator, respectiv de consumator furnizorului se platesc,

începând cu luna martie,..........(Se trece integral sau esalonat, pâna la data de 31 iulie a anului în curs).

Art. 16

Factura va cuprinde, pe lânga datele specificate la art. 11 alin. (5), si elementele de identificare ale fiecarui punct de consum, pretul/tariful aplicat, inclusiv baza legala.

Art. 17

(1)Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai târziu pâna la data de 15 a lunii urmatoare celei în care prestatia a fost efectuata. Utilizatorul este obligat sa achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care a beneficiat, în termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii si termenul de scadenta se înscriu pe factura.

(2)Neachitarea de catre utilizator a facturii emise de furnizor în termen de 30 zile de la data scadentei sau a sumelor rezultate din regularizare la termenele prevazute atrage penalitati de întârziere, dupa cum urmeaza:

 • a) penalitati egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale în vigoare;

 • b) penalitatile datorate începând cu prima zi dupa data scadentei;

 • c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului.

Art. 18

Facturile si documentele de plata se transmit de furnizor la sediul/adresa utilizatorului, indicat în prezentul contract.

Art. 19

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin urmatoarele modalitati:

 • a) în numerar la casieria furnizorului;

 • b) cu fila cec;

 • c) cu ordin de plata;

 • d) orice alt mod prevazut în dispozitiile legale privitoare la plata, acceptat si practicat de furnizor.

Art. 20

 • (1) În cazul în care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile în ordine cronologica.

 • (2) Utilizatorul, conform art.1113 alin.(2) din Codul civil, nu poate, fara consimtamântul furnizorului, sa impute plata asupra vreunei facturi fara respectarea ordinii cronologice. În cazul în care utilizatorul a ramas restant, si are de achitat si penalitati, platile pe care le va efectua se vor imputa prima data pe penalitati, în conformitate cu prevederile art.1111 din Codul civil.

 • (3) În functie de modalitatea de plata, aceasta se considera efectuata, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:

 • a) data certificarii platii de catre unitatea bancara a utilizatorului, pentru ordinele de plata;

 • b) data certificata de furnizor, pentru filele cec sau celelalte instrumente de plata legale;

 • c) data înscrisa pe chitanta emisa de casieria furnizorului.

Art. 21

În cazul în care se constata ca utilizatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice a beneficiat de acest serviciu, se va proceda la facturarea acestuia începând cu data sistarii serviciului.

CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuala

Art. 22

Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor contractuale prevazute în prezentul contract partile raspund conform prevederilor legale.

Art. 23

Furnizorul raspunde de parametrii cantitativi si calitativi ai apei calde de consum furnizate, precum si de respectarea normativelor tehnice si comerciale în vigoare.

Art. 24

Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o factura emisa de furnizor va fi comunicat acestuia prin adresa scrisa, care va contine si motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamatiile ulterioare efectuarii platii facturilor se conciliaza între parti în termen de 10 zile lucratoare de la data formularii scrise a pretentiilor de catre utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculari conciliate între parti, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalitati.

Art. 25

 • (1)Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri în cazul deteriorarii instalatiilor interioare apartinând utilizatorului sau al îmbolnavirii utilizatorilor colectivi ori individuali, în situatia în care au aparut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, nu a fost respectat regimul chimic al agentului termic de încalzire, calitatea apei calde de consum nu corespunde conditiilor de potabilitate, în sensul celor prevazute de art.7 pct.9 lit.”a” din prezentul contract, etc. Plata despagubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constata ca furnizorul nu este în culpa, plata expertizei va fi suportata de utilizator.

 • (2)Utilizatorul este obligat sa plateasca despagubiri în cazul deteriorarii din vina sa sau a utilizatorilor finali a instalatiilor apartinând furnizorului.

Art. 26

În cazul nerespectarii prevederilor art. 7 pct. 13, 14 si 20, furnizorul va fi obligat la plata de despagubiri care sa acopere prejudiciul creat si dovedit.

CAPITOLUL VIII: Forta majora

Art. 27

În cazul aparitiei unor situatii de forta majora, partea care o invoca este exonerata de raspundere în conditiile legii.

Art. 28

 • (1) Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

 • (2) Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmarile ei înceteaza, cu confirmarea autoritarilor competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora, si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

CAPITOLUL IX: Litigii

Art. 29

Partile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

Art. 30

În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

CAPITOLUL X: Dispoziții finale

Art. 31

În toate problemele care nu sunt prevazute în prezentul contract partile se supun prevederilor legislatiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial si ale altor acte normative incidente.

Art. 32

Corespondenta adresata furnizorului de catre utilizator va contine în mod obligatoriu: denumirea/numele si prenumele, calitatea, adresa, semnatura persoanei autorizate si, dupa caz, stampila utilizatorului.

Art. 33

Prezentul contract se poate modifica prin acte aditionale conform prevederilor art. 6 pct. 3 si art. 7 pct. 4.

Art. 34

- Anexele nr. 1-3 si, dupa caz, nr. 4-7 fac parte integranta din prezentul contract.

Art. 35

Utilizatorul va completa si va înainta furnizorului anexele nr. 5 si 6 în cazul în care se încheie conventii de facturare individuala.

Art. 36

Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si intra în vigoare la data de

Furnizor,                           Utilizator,

Data semnarii..................

ANEXA Nr. 1: DELIMITAREA instalațiilor de alimentare cu energie termica

Denumirea utilizatorului: _______________________________________

Nr. crt.

Adresa la care se furnizeaza serviciul de alimentare cu energie termica este:

Alimentarea cu energie termica se face din centrala / statia termica:

1

2

n

 • A. Alimentarea cu energie termica se face din C.T. / S.T. menționata mai sus.

 • B. Punctul/Punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schitei/schitelor (Se trece numarul schiței.) din anexa. (în fiecare schița cotata se vor figura vanele, contorul de energie termica, reductiile, diametrul exterior sau diametrul nominal.)

 • C. Caracteristicile contoarelor de energie termica pentru încalzire si apa calda de consum de bransament sunt (Pentru fiecare contor de bransament se trec denumirea comerciala, tipul, seria, clasa de precizie, termenul scadent pentru verificare metrologica, data montarii, seriile sigiliilor personalizate de unica folosinta etc.):

 • D. Schema de principiu a conductelor si armaturilor în amonte si în aval de punctul de delimitare este conform schitei/schitelor (Se trece numarul schitei/schitelor.) din anexa. (Schita cotata va cuprinde racordul pâna la prima vana de separare a retelei de distributie/transport si partea de retea interioara pâna la intrarea pe proprietatea utilizatorului.)

  Furnizor


Utilizator

ANEXA Nr. 2: SITUATIA persoanelor si operatorilor economici

Denumirea utilizatorului: ________________________________

Nr. crt.

Adresa punctului de consum

Numărul

de persoane

SU -Suprafața utila a spatiilor cu destinație de locuința

SET 1 - Suprafața echivalența termic a corpurilor de încalzire si a coloanelor de încalzire si disțribuție din spațiile cu destinație de locuința

SET 2 - Suprafața echivalența țermic a corpurilor de încalzire si a coloanelor de încalzire si disțribuție din spațiile cu alța destinație decâț cea de locuința (garaje, boxe ețc.), exclusiv operațorii economici.

SET 3 - Suprafața echivalența țermic a corpurilor de încalzire si a conducțelor rețelei ințerne de încalzire si disțribuție din spațiile comune

SET - Suprafața echivalența țermic țoțala din condominiu egala cu SET 1 + SET 2 + SET 3 + SET 4

1

2

n

Nr. crț.

Denumirea operațorului economic / adresa puncțului de consum

SET 4 - Suprafața echivalența țermic țoțala a corpurilor de încalzire si a conducțelor rețelei ințerne de încalzire si disțribuție ce se gasesțe la fiecare operațor economic

Denumire barem/canțițațe

Iarna

- Gcal/luna -

Vara

- Gcal/luna -

Semnațura operațorului economic

1

2

n

Furnizor


Utilizator

ANEXA Nr. 3: CONDIȚII de calitate si legislația aplicabila

Presiunea apei calde de consum asigurata la ultimul nivel al condominiului este de....................(Se trece valoarea presiunii ce trebuie asigurata.), la un

debit de apa simultan de...........(Se trece debitul de apa instantaneu, considerându-se factorul de simultaneitate din normele de proiectare.).

Debitul de apa calda de consum minim asigurat este de............l/s si de.........m3/zi.

Presiunea minima a agentului termic la bransament este de............bari.

Diferenta de presiune între tur si retur este de.............bari.

Debitul de agent termic orar maxim si minim furnizat iarna este de............/.... t/h1).

Debitul de agent termic orar maxim si minim furnizat vara este de............./.... t/h1).

Presiunea si temperatura nominala ale agentului termic livrat sunt..........bari/......°C1).

1)Numai pentru operatori economici, daca este cazul.

Legislatia si normele tehnice aplicabile serviciului de furnizare a energiei termice pentru care se încheie contractul sunt:

Nr. crt.

Numarul actului normativ sau tehnic2)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1

2

n

2)Legi, ordonante, ordonante de urgenta, hotarâri ale Guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.

Furnizor,                           Utilizator,

ANEXA Nr. 4: CONVENȚIE de facturare individuala a consumurilor de energie termica

CONVENȚIE de facturare individuala a consumurilor de energie termica

- (Anexa la Contractul de furnizare a energiei termice nr._____din data de__________________)

Nr..............din data ..................

CAPITOLUL I: Parti

Art. 1 Între S.C ENERGOMUR S.A. cu sediul în Tg.Mures, str. Kos Karoly nr. 1/B, telefon 215952, fax 213428, înmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 26/321/2001, cod unic de înregistrare 13854579,

cont tip ESCROW nr. RO51BRDE270SV03587402700, deschis la B.R.D. Tg.Mures,

cont tip ESCROW nr. RO54RNCB3660000000210083, deschis la B.C.R. CENTRAL Tg.Mures, titular al licentei emise de catre ANRE, nr. 134, din 05.12.2000, reprezentata de___________________________,

având functia de Director general si de_____________________ având functia de Director financiar în calitate de

Furnizor si

Domnul/Doamna__________________________, cu adresa în localitatea TG.MURES, str.___________________

nr.____, ap__, judetul MURES, telefon_____________________, identificat cu_____seria_____nr._________________,

eliberat la data de ___________ de __________________________, C.N.P.

__________________________________, denumit Consumator, pe de alta parte, s-a încheiat prezenta conventie, anexa la contractul de furnizare nr.______din data_____________încheiat cu utilizatorul ASOCIATIA DE

PROPRIETARI NR.________, cu sediul în TG.MURES, adresa__, judetul

Mures, telefon _________________, cod fiscal_________________, reprezentata de

______________________________________, având functia de presedinte, cu respectarea urmatoarelor clauze:

CAPITOLUL II: Obiectul conventiei

Art. 2 (l)Obiectul prezentei conventii îl constituie repartizarea si facturarea cotei-parti din consumul total de energie termica înregistrat de grupul de masurare/contoare montate la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu, precum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul individual privind furnizarea, conditiile de consum si plata energiei termice, pe baza facturii emise de furnizor.

 • (2) Prezenta conventie stabileste raporturile juridice dintre furnizor, utilizator si consumatorul individual cu privire la furnizarea, utilizarea, facturarea si plata energiei termice.

 • (3) Raporturile dintre furnizor si consumator se stabilesc la punctul de delimitare dintre reteaua interioara a utilizatorului, aflata pe proprietatea acestuia, si reteaua publica.

Art. 3 (l)Citirea repartitoarelor de costuri pentru apa calda (contoare individuale de apa calda) se face lunar de reprezentantul legal al utilizatorului, respectiv de catre prestator (operator economic care asigura citirea repartitoarelor de costuri pentru apa calda), pe cât posibil, în aceeasi zi cu data citirii contorului de apa calda montat la nivel de bransament. Graficul anual de citire a contoarelor de apa calda si de încalzire montate la nivel de bransament este comunicat de furnizor utilizatorului.

 • (2) Daca în apartament sunt montate repartitoare de costuri pentru încalzire, atunci citirea acestora se face de catre operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri pe cât posibil, în aceeasi zi cu data citirii contorului montat la nivel de bransament.

 • (3) Dupa citirea indicilor repartitoarelor de costuri, asociatia de proprietari, respectiv operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri la încalzire, preda furnizorului tabelul centralizator cu repartizarea consumurilor individuale de apa calda si/sau încalzire pentru fiecare apartament. Daca asociatia, respectiv operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri nu preda tabelul în maxim 72 ore de la expirarea termenului, furnizorul va factura consumurile individuale în regim pausal, conform reglementarilor în vigoare.

Termenul de transmitere a datelor mentionate mai sus este data de 5 a fiecarei luni pentru luna anterioara în care s-a furnizat energie termica pentru încalzire.

 • (4) Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai târziu pâna la data de 15 a lunii următoare celei în care prestatia a fost efectuata.

CAPITOLUL III: Drepturile si obligațiile furnizorului

Art. 4 Furnizorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. sa factureze individual, lunar, la tarifele în vigoare cantitatile furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, si sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate;

 • 2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen;

 • 3. sa initieze modificarea si completarea conventiei de facturare individuala a energiei termice sau a anexelor la aceasta ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte aditionale;

 • 4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea consumatorului pentru citirea sau verificarea corectitudinii citirilor sau autocitirilor repartitoarelor de costuri;

 • 5. sa aiba acces pe proprietatea consumatorului pentru închiderea/sigilarea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale asociatiei de proprietari, în caz de neachitare a obligatiilor de plata cu o durata mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor. Accesul se va efectua în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari;

 • 6. sa actioneze în instanta proprietarii care refuza sa permita accesul pe proprietatea lor, în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari, pentru închiderea/sigilarea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale asociatiei de proprietari, precum si pentru recuperarea integrala a tuturor obligatiilor de plata de la consumatorii care înregistreaza debite cu durata mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor.

Art. 5 Furnizorul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu asociatia de proprietari, precum si cele din conventie;

 • 2. sa respecte prevederile normelor tehnice, reglementarilor si legislatiei în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

 • 3. sa respecte standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice privind activitatea de facturare individuala;

 • 4. sa factureze individual cantitatile de energie termica în conformitate cu Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica la preturile si tarifele legal stabilite;

 • 5. sa înregistreze toate reclamatiile si sesizarile consumatorului si sa ia masurile care se impun în vederea solutionarii acestora, în termenul prevazut de lege;

 • 6. sa asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevazute în Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu asociatia de proprietari;

 • 7. sa nu deterioreze bunurile proprietarului si sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin consumatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa;

 • 8. sa verifice corectitudinea operatiunii de desprindere a instalatiilor de încalzire aferente proprietatii individuale.

 • 9. sa comunice, în termen de 30 de zile de la depunerea unei contestatii privind factura emisa, rezultatul analizei contestatiei si modul de solutionare a acesteia;

10 .sa corecteze facturile întocmite gresit, pe cele care au consumuri gresite recunoscute de furnizor sau asupra carora s-a pronuntat o instanta;

11)sa nu aplice penalitati la facturile întocmite sau dovedite a fi gresit întocmite, indiferent de cauze;

CAPITOLUL IV: Drepturile si obligațiile consumatorului

Art. 6 Consumatorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. sa consume energie termica în conditiile prevazute în prezenta conventie;

 • 2. sa primeasca raspuns în termen legal la sesizarile adresate furnizorului;

 • 3. sa conteste contravaloarea facturii prin înstiintare scrisa transmisa furnizorului;

 • 4. sa beneficieze de serviciile furnizorului în condițiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale.

 • 5. sa ceara în instanta solutionarea contestatiei depuse la furnizor în cazul în care nu este multumit de solutia propusa de acesta;

Art. 7 Consumatorul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate,

inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta, potrivit Anexei nr. _____;

 • 2. sa permita accesul spre instalatiile de utilizare a energiei termice ce apartin proprietarii comune a asociatiei de proprietari si trec prin interiorul proprietarii individuale;

 • 3. sa nu dezafecteze si sa nu modifice amplasamentul coloanelor de încalzire, de aerisire si de apa calda ce trec prin interiorul proprietatii individuale si apartin proprietarii comune a asociatiei de proprietari. Sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât în conditiile legii;

 • 4. sa comunice în scris, în termen de 10 zile lucratoare, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii conventiei si sa încheie acte aditionale în legatura cu aceasta;

 • 5. sa exploateze si sa întretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice;

 • 6. sa înstiinteze asociatia de proprietari/locatari si sa anunte furnizorul în scris, în termen de 5 zile lucratoare, despre orice modificare a suprafetei echivalente termic a instalatiilor de încalzire aferente proprietatii individuale;

 • 7. sa respecte toate prevederile legale în cazul în care solicita desprinderea totala a instalatiilor de încalzire aferente proprietatii individuale de la instalatiile centrale de utilizare a energiei termice aferente proprietatii comune;

 • 8. sa permita accesul furnizorului/prestatorului la repartitoarele de costuri de apa calda (contor individual de apa calda), în scopul prelevarii datelor necesare facturarii consumurilor si verificarii corectitudinii citirilor sau autocitirilor, cu frecventa prevazuta la art. 3;

 • 9. sa suporte costurile verificarii, repararii sau înlocuirii repartitoarelor de costuri de apa calda defecte, montate în proprietatea sa, în afara perioadei de garantie;

 • 10 .sa nu utilizeze agentul termic pentru încalzire sau apa calda de consum pentru spalarea autovehiculelor, topirea zapezii sau în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta conventie;

 • 11 .sa permita accesul furnizorului pe proprietatea sa pentru inventarierea instalatiilor individuale de utilizare a energiei termice sau pentru închiderea si sigilarea acestora, în cazul în care consumatorul nu-si achita contravaloarea serviciilor furnizate.

CAPITOLUL V: Determinarea consumurilor individuale de energie termica furnizate

Art. 8 Daca în imobil nu sunt montate sisteme de repartizare a costurilor la încalzire, determinarea cotei-parti din consumul total de energie termica înregistrat de grupul de masurare / contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu se face, conform legislatiei în vigoare, de furnizor, la preturile si tarifele legal stabilite.

Art. 9 (1)Daca în imobil sunt montate sisteme de repartizare a costurilor la consumator, determinarea consumurilor individuale de energie termica pentru încalzire în vederea facturarii se face în baza indicatiilor acestora de operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri, dupa care acesta preda furnizorului tabelul centralizator cu repartizarea consumurilor individuale pe fiecare apartament.

 • (2) Se admite citirea de la distanta a repartitoarelor de costuri. Citirea repartitoarelor de costuri în vederea facturarii se va efectua la data stabilita la art. 3, consumatorul fiind obligat sa semneze procesul-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distanta.

 • (3) În cazul absentei consumatorului, facturarea individuala a consumurilor de energie termica se va face în baza citirii anterioare a repartitoarelor de costuri montate în proprietatea sa, urmând ca reglarea consumurilor sa se faca la sfârsitul perioadei de facturare urmatoare. Daca nici în luna urmatoare consumatorul nu asigura accesul în proprietatea sa pentru citirea repartitoarelor de costuri, furnizorul este îndreptatit sa factureze consumurile individuale de energie termica în sistem pausal.

 • (4) În situatia prevazuta la alin. (3) reluarea în facturare individuala se poate face numai dupa o noua citire a repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.

Art. 10 (1) Determinarea energiei termice necesare preparării apei calde de consum se face, conform legislației în vigoare, în funcție de cantitatea de apa calda înregistrata de contoarele amplasate în apartamentul consumatorului, transmisa de Asociatia de proprietari conform Art. 3 si diferenta de temperatura între apa calda si apa rece.

(2)Facturarea apei reci necesara prepararii apei calde de consum se va face Asociatiei de proprietari nr. _____de S.C. Compania Aquaserv S.A.Tg. Mures.

CAPITOLUL VI: Facturare si modalitati de plata

Art. 11 (1)Contravaloarea energiei termice furnizate consumatorului se încaseaza de la acesta pe baza de factura; factura reprezinta documentul de plata emis de furnizor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2)În cazul în care furnizorul nu a asigurat elementele de siguranta la chitantele eliberate sau nu a comunicat consumatorului un specimen din acestea, recuperarea pagubelor rezultate din eventualele fraude legate de achitarea facturilor unor persoane neîndreptatite sunt în sarcina furnizorului.

Art. 12 Facturile si documentele de plata se transmit de furnizor la adresa:___________________________.

Art. 13 Factura individuala emisa de furnizor trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de plata scadent, perioada pentru care s-a facut facturarea energiei consumate, semnificatia fiecarei obligatii de plata cuprinse în factura (plata pentru energie, pentru penalitati, pentru corectii etc.), datele care au stat la baza stabilirii consumurilor de energie termica (cantitatile de energie termica înregistrate de grupul de masurare/contoare de la bransament, suprafata echivalenta termic totala a condominiului, suprafata echivalenta termic aferenta partilor comune, cota-parte de proprietate indiviza, suprafata utila, numarul de persoane sau alte elemente, dupa caz), valorile marimilor de facturat si indexurile aferente (cu precizarea daca indexurile sunt citite sau estimate), tarifele aplicate pentru fiecare marime de facturat, temeiul legal de pret, sumele rezultate pentru fiecare marime facturata, precum si valoarea totala de plata.

Art. 14 Consumatorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factura.

Art. 15 (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2)Modificarea tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea noului tarif atunci când intervalul dintre data aprobarii si începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile.

Art. 16 Facturile pot fi achitate de consumator prin urmatoarele modalitati de plata:

 • a) la casieria furnizorului;

 • b) la banca, prin transfer bancar în contul furnizorului;

 • c) prin card bancar;

 • d) orice alt mod prevazut în dispozitiile legale privitoare la plata, acceptat si practicat de furnizor.

Art. 17 Modalitatea de plata a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileste, de comun acord între parti, astfel:_____________________________________________________________________________________________________.

Art. 18 (1)Corespunzator modului de plata convenit cu consumatorul (dintre cele practicate de furnizor), factura se considera achitata de catre consumator la data înregistrarii platii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data preluarii cecului de catre furnizor, la data intrarii numerarului în casieria furnizorului în cazul platii la casierie sau prin orice mod prevazut expres în alte reglementari legale de plata si convenit cu furnizor.

 • (2) În cazul în care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile în ordine cronologica.

 • (3) Utilizatorul, conform art.1113 alin.(2) din Codul civil, nu poate, fara consimtamântul furnizorului, sa impute plata asupra vreunei facturi fara respectarea ordinii cronologice. În cazul în care utilizatorul a ramas restant, si are de achitat si penalitati, platile pe care le va efectua se vor imputa prima data pe penalitati, în conformitate cu prevederile art.1111 din Codul civil.

CAPITOLUL VII: Raspunderi

Art. 19 (1)Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor prevazute în prezenta conventie, partile raspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial si celorlalte acte normative în vigoare.

(2)Partile pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau parțiala a contractului. Art. 20 Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitatii de furnizare a energiei termice, furnizorul este îndreptatit sa ia, succesiv, urmatoarele masuri:

 • a) aplicarea de penalitati;

 • b) transmiterea unei somatii de sistare a livrarii energiei termice;

 • c) sa sisteze furnizarea energiei termice pentru încalzire, respectiv furnizarea apei calde în cazul neachitarii a trei facturi consecutive, la termenul acordat prin somatia de sistare precizata la litera b.

Art. 21 (1) Neachitarea facturii de catre consumator în termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati de întârziere dupa cum urmeaza:

 • a) penalitatile se datoreaza începând cu prima zi dupa data scadentei;

 • b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;

 • c) valoarea penalizarilor calculate pentru o factura neachitata, nu poate depasi valoarea acesteia;

 • d) în cazul neachitarii facturilor timp de 3 luni consecutiv, consumatorul va fi de drept pus în întârziere si va fi actionat în judecata pentru recuperarea sumelor restante si a penalitatilor;

(2)Procentul de penalitate se va modifica si va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislatia referitoare la obligatiile fata de bugetul de stat. Valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului.

Art. 22 (1)În cazul în care un consumator contesta valoarea unei facturi si comunica în scris acest fapt furnizorului în termen de 10 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat sa analizeze corectitudinea contestatiei si în termen de 10 zile de la primirea contestatiei sa comunice consumatorului rezultatul analizei.

 • (2) Daca furnizorul constata ca factura initiala este corecta, comunica aceasta constatare consumatorului, iar factura, precum si termenul de plata initial ramân valabile.

 • (3) Daca furnizorul constata ca factura initiala a fost gresita, emite o factura de diferenta consumatorului, cu decalarea corespunzatoare a termenului de plata.

 • (4) Daca în situatia de la alin. (3) furnizorul nu a calculat corect contravaloarea consumurilor individuale de energie termica si se dovedeste ca suma contestata a fost mai mare decât cea datorata de consumator la data respectiva (deci contestatia a fost justificata), furnizorul trebuie sa plateasca consumatorului diferenta dintre suma încasata si cea corect calculata, majorata cu penalitati de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

 • (5) Penalitatile prevazute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data platii facute de consumator si data la care furnizorul restituie diferenta de plata si penalitatea.

 • (6) Furnizorul nu raspunde pentru cantitatea de energie termica comunicata de operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri.

Art. 23 (l)Sistarea furnizarii energiei termice va fi în mod obligatoriu preavizata la termenele stabilite la art.20 lit.b) si va fi aplicata obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizelor primite.

 • (2) Somatia trebuie sa contina motivul sistarii, suma datorata, termenul de plata dupa care urmeaza sistarea, precum si costul operatiilor de întrerupere si de realimentare cu energie termica a consumatorului.

 • (3) Daca consumatorul refuza accesul furnizorului pentru efectuarea operatiunilor de închidere/sigilare a instalatiilor interioare de încalzire si apa calda, aflate în proprietate individuala de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, în vederea sistarii furnizarii energiei termice în caz de neplata, furnizorul este îndreptatit sa actioneze în instanta consumatorul pentru recuperarea integrala a obligatiilor de plata, precum si pentru obligarea consumatorului de a permite accesul furnizorului pentru efectuarea operatiunilor de închidere/sigilare a instalatiilor interioare de încalzire si apa calda aflate în proprietate individuala.

Art. 24 În cazul în care se constata ca desi consumatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice beneficiaza de încalzire sau apa calda de consum fara acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice începând cu data sistarii.

Art. 25 Reluarea furnizarii cu energie termica consumatorului dupa sistarea pentru neplata se realizeaza în maximum trei zile lucratoare de la efectuarea platii integrale catre furnizor a facturii, a penalitatilor datorate si a cheltuielilor ocazionate de sistarea si reluarea furnizarii.

Art. 26 (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri în cazul deteriorarii instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice sau bunurilor apartinând consumatorului, în situatia în care au aparut presiuni si/sau temperaturi ale agentului termic mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui tert. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de consumator. În cazul în care în urma expertizei se constata ca deteriorarea instalatiilor interioare nu se datoreaza culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportata de consumator.

 • (2)În cazul în care consumatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influenteaza parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul cantitatii de apa de adaos din retea), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termica a altor utilizatori, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

(3) În cazul în care consumatorul foloseste apa din circuitul de încalzire în alte instalatii decât corpurile de încalzire legal montate, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor pe care le-a produs si sa readuca instalatia la situatia initiala, furnizorul având obligatia de a anunta autoritatile competente în cazul sustragerii de agent termic.

Art. 27 (l)Interventiile neautorizate asupra contoarelor de energie termica, a repartitoarelor de costuri în scopul influentarii indicatiilor acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, improvizatiile de orice fel în vederea ocolirii repartitoarelor de costuri pentru apa calda, sustragerile de agent termic din instalatiile de încalzire constituie consum fraudulos si se sanctioneaza conform dispozitiilor legale.

 • (2)Consumatorii aflati în situatia de la alin. (1) nu sunt exonerati de plata unor daune catre asociatia de proprietari/locatari sau furnizorul de energie termica.

Art. 28 (1)Partile sunt absolvite de orice raspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligatiilor ce decurg din aceasta conventie, daca acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore.

(2)Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru în scris celeilalte parii în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmarile ei înceteaza, cu confirmarea autoritarii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora.

Art. 29 Întreruperea furnizarii energiei termice se va face numai cu respectarea legislatiei în vigoare, a prevederilor prezentei conventii si a reglementarilor în vigoare.

Art. 30 Corespondenta adresata furnizorului de catre utilizator va contine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnatura persoanei autorizate si stampila utilizatorului.

CAPITOLUL VIII: Forta majora

Art. 31 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentei conventii daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parii producerea evenimentului si sa ia toate masurile în vederea limitarii consecintelor lui.

CAPITOLUL IX: Durata conventiei

Art. 32 (1)Prezenta conventie se încheie pe durata nedeterminata.

 • (2) Proprietarii care îsi înstraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrainare sa faca dovada achitarii la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat sa accepte continuarea conventiei de facturare individuala.

 • (3) Noul proprietar preia drepturile si obligatiile stipulate în prezenta conventie.

 • (4) Furnizorul are dreptul sa urmareasca recuperarea debitelor consumatorilor acumulate pâna la data încetarii valabilitatii prezentei conventii.

CAPITOLUL X: Încetarea conventiei

Art. 33 Prezenta conventie poate înceta în urmatoarele cazuri:

 • a) prin rezilierea Contractului de furnizare a energiei termice încheiat între furnizor si asociatia de proprietari, în conditiile legii;

 • b) din initiativa furnizorului, cu un preaviz de 15 zile;

 • c) la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 15 de zile calendaristice si numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre furnizor.

 • d) în alte situatii prevazute de lege.

CAPITOLUL XI: Litigii

Art. 34 Partile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentei conventii sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

Art. 35 În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti române competente.

CAPITOLUL XII: Alte clauze

Art. 36 (l)Modificarea prezentei conventii se poate face prin act aditional, cu acordul partilor.

(2)Prezenta conventie s-a încheiat în trei exemplare si intra în vigoare în termen de________de zile de la

data semnarii ei, în conditiile în care toti proprietarii din condominiu au semnat o astfel de conventie.

Furnizor

Director

Nume si prenume Semnătura si stampila


Utilizator

Presedinte asociatie

Nume si prenume Semnătura si stampila


Consumator

nr. apartament

Nume si prenume Semnatura


ANEXA Nr. 5: CENTRALIZATOR PE UTILIZATOR cu debitele înregistrate de proprietarii spatiilor cu destinație de locuința si cu alta destinație din cadrul imobilului din str............nr. bl.

judetul/sectorul..........., localitatea............la data de..........ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Nr. crt.

Nr. ap.

Numele si

prenumele1)

Debitul total datorat conform centralizatorului individual

Datorii din facturi curente

Datorii din penalizari

1

2

3

4

n

TOTAL:

1 )Pentru operatorii economici, denumirea acestora si a persoanei împuternicite sa angajeze operatorul economic.

Președinte,

(numele si prenumele în clar) Semnătura si stampila

ANEXA Nr. 6: CENTRALIZATOR cu situatia apartamentului nr........

Numar de camere..........................

Numar de persoane.......................

Suprafața utila...............................

Suprafața echivalenta termic a instalației de încalzire din apartament.........m2

Situatia instalatiilor de încalzire se prezinta astfel:

Izolarea conductelor se ia în consideratie numai în cazul în care aceasta este stabila si nu poate fi demontata cu usurinta.

Incinta încalzita

Corp de încalzire1)

SET corp de încalzire

Coloane de

distributie2)

Izolatie termica a coloanei de încalzire3)

Izolatie termica a coloanei de distributie4)

1

2

3

4

5

6

Dormitor

Sufragerie

Baie

Bucatarie

WC serviciu

Alte spatii cu instalatii de încalzire

 • 1) Se mentioneaza tipul corpului de încalzire conform Ghidului GP 0672 sau numarul si diametrul coloanelor de încalzire.

 • 2) Se mentioneaza diametrul coloanei de distributie a agentului termic la corpul de încalzire.

 • 3) Se mentioneaza materialul si grosimea izolatiei termice ale coloanelor de încalzire din coloana 2.

 • 4) Se mentioneaza materialul si grosimea izolatiei termice ale coloanelor de distributie din coloana 4.

Furnizor,              Utilizator,            Consumator,

(numele si prenumele (numele si prenumele în (numele si prenumele în clar)                     clar)                     în clar)

Semnatura si stampila Semnatura si stampila       Semnatura

Anexa nr.1 la HCL nr....................../......................

CONVENȚIE de facturare individuala a consumurilor de energie termica

- (Anexa la Contractul de furnizare a energiei termice nr._____din data de__________________)

Nr..............din data ..................

CAPITOLUL I: Parti

Art. 1 Între S.C ENERGOMUR S.A. cu sediul în Tg.Mures, str. Kos Karoly nr. 1/B, telefon 215952, fax 213428, înmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J 26/321/2001, cod unic de înregistrare 13854579, cont tip ESCROW nr. RO51BRDE270SV03587402700, deschis la B.R.D. Tg.Mures, cont tip ESCROW nr. RO54RNCB3660000000210083, deschis la B.C.R. CENTRAL Tg.Mures, titular al licentei emise de catre ANRE, nr. 134, din 05.12.2000, reprezentata de ___________________________, având functia de Director general si de_____________________ având functia de Director financiar în calitate de Furnizor si

Domnul/Doamna__________________________, cu adresa în localitatea TG.MURES, str.

______________________nr. ___, ap __, judetul MURES, telefon____________________, identificat cu_____ seria ____ nr. _____________, eliberat la data de ___________ de __________________________,

C.N.P.__________________________________, denumit Consumator, pe de alta parte, s-a încheiat prezenta

conventie,

anexa la contractul de furnizare nr.______din data_____________încheiat cu utilizatorul ASOCIATIA DE

PROPRIETARI NR.________, cu sediul în TG.MURES, adresa__,

judetul Mures, telefon _________________, cod fiscal_________________, reprezentata de

______________________________________, având functia de presedinte, cu respectarea urmatoarelor clauze:

CAPITOLUL II: Obiectul conventiei

Art. 2 (1)Obiectul prezentei conventii îl constituie repartizarea si facturarea cotei-parti din consumul total de energie termica înregistrat de grupul de masurare/contoare montate la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu, precum si reglementarea raporturilor dintre furnizor si consumatorul individual privind furnizarea, conditiile de consum si plata energiei termice, pe baza facturii emise de furnizor.

 • (2) Prezenta conventie stabileste raporturile juridice dintre furnizor, utilizator si consumatorul individual cu privire la furnizarea, utilizarea, facturarea si plata energiei termice.

 • (3) Raporturile dintre furnizor si consumator se stabilesc la punctul de delimitare dintre reteaua interioara a utilizatorului, aflata pe proprietatea acestuia, si reteaua publica.

Art. 3 (1)Citirea repartitoarelor de costuri pentru apa calda (contoare individuale de apa calda) se face lunar de reprezentantul legal al utilizatorului, respectiv de catre prestator (operator economic care asigura citirea repartitoarelor de costuri pentru apa calda), pe cât posibil, în aceeasi zi cu data citirii contorului de apa calda montat la nivel de bransament. Graficul anual de citire a contoarelor de apa calda si de încalzire montate la nivel de bransament este comunicat de furnizor utilizatorului.

 • (2) Daca în apartament sunt montate repartitoare de costuri pentru încalzire, atunci citirea acestora se face de catre operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri pe cât posibil, în aceeasi zi cu data citirii contorului montat la nivel de bransament.

 • (3) Dupa citirea indicilor repartitoarelor de costuri, asociatia de proprietari, respectiv operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri la încalzire, preda furnizorului tabelul centralizator cu repartizarea consumurilor individuale de apa calda si/sau încalzire pentru fiecare apartament. Daca asociatia, respectiv operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri nu preda tabelul în maxim 72 ore de la expirarea termenului, furnizorul va factura consumurile individuale în regim pausal, conform reglementarilor în vigoare.

Termenul de transmitere a datelor menționate mai sus este data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioara în care s-a furnizat energie termica pentru încalzire.

 • (4) Factura pentru furnizarea energiei termice se emite cel mai târziu pâna la data de 15 a lunii urmatoare celei în care prestatia a fost efectuata.

CAPITOLUL III: Drepturile si obligațiile furnizorului

Art. 4 Furnizorul are urmatoarele drepturi:

 • 1. sa factureze individual, lunar, la tarifele în vigoare cantitatile furnizate, determinate potrivit prevederilor legale, si sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate;

 • 2. sa aplice penalitati egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, în cazul neachitarii facturilor la termen;

 • 3. sa initieze modificarea si completarea conventiei de facturare individuala a energiei termice sau a anexelor la aceasta ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte aditionale;

 • 4. sa aiba acces la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea consumatorului pentru citirea sau verificarea corectitudinii citirilor sau autocitirilor repartitoarelor de costuri;

 • 5. sa aiba acces pe proprietatea consumatorului pentru închiderea/sigilarea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale asociatiei de proprietari, în caz de neachitare a obligatiilor de plata cu o durata mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor. Accesul se va efectua în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari;

 • 6. sa actioneze în instanta proprietarii care refuza sa permita accesul pe proprietatea lor, în prezenta reprezentantului legal al asociatiei de proprietari, pentru închiderea/sigilarea instalatiilor individuale de la instalatiile de utilizare a energiei termice ale asociatiei de proprietari, precum si pentru recuperarea integrala a tuturor obligatiilor de plata de la consumatorii care înregistreaza debite cu durata mai mare de 90 de zile de la termenul scadent al facturilor.

Art. 5 Furnizorul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu asociatia de proprietari, precum si cele din conventie;

 • 2. sa respecte prevederile normelor tehnice, reglementarilor si legislatiei în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

 • 3. sa respecte standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice privind activitatea de facturare individuala;

 • 4. sa factureze individual cantitatile de energie termica în conformitate cu Metodologia de repartizare si facturare a consumurilor individuale de energie termica la preturile si tarifele legal stabilite;

 • 5. sa înregistreze toate reclamatiile si sesizarile consumatorului si sa ia masurile care se impun în vederea solutionarii acestora, în termenul prevazut de lege;

 • 6. sa asigure continuitatea în alimentare în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevazute în Contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu asociatia de proprietari;

 • 7. sa nu deterioreze bunurile proprietarului si sa aduca partile din constructii legal executate, care apartin consumatorului, la starea lor initiala, daca au fost deteriorate din vina sa;

 • 8. sa verifice corectitudinea operatiunii de desprindere a instalatiilor de încalzire aferente proprietatii individuale.

 • 9. sa comunice, în termen de 30 de zile de la depunerea unei contestatii privind factura emisa, rezultatul analizei contestatiei si modul de solutionare a acesteia;

10 .sa corecteze facturile întocmite gresit, pe cele care au consumuri gresite recunoscute de furnizor sau asupra carora s-a pronuntat o instanta;

11)sa nu aplice penalitati la facturile întocmite sau dovedite a fi gresit întocmite, indiferent de cauze;

CAPITOLUL IV: Drepturile si obligațiile consumatorului

Art. 6 Consumatorul are următoarele drepturi:

 • 1. sa consume energie termica în condițiile prevăzute în prezenta convenție;

 • 2. sa primeasca raspuns în termen legal la sesizarile adresate furnizorului;

 • 3. sa conteste contravaloarea facturii prin înstiintare scrisa transmisa furnizorului;

 • 4. sa beneficieze de serviciile furnizorului în conditiile negocierii unor contracte pentru prestari de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale.

 • 5. sa ceara în instanta solutionarea contestatiei depuse la furnizor în cazul în care nu este multumit de solutia propusa de acesta;

Art. 7 Consumatorul are urmatoarele obligatii:

 • 1. sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate,

inclusiv eventualele debite restante recunoscute de acesta, potrivit Anexei nr. _____;

 • 2. sa permita accesul spre instalatiile de utilizare a energiei termice ce apartin proprietatii comune a asociatiei de proprietari si trec prin interiorul proprietatii individuale;

 • 3. sa nu dezafecteze si sa nu modifice amplasamentul coloanelor de încalzire, de aerisire si de apa calda ce trec prin interiorul proprietatii individuale si apartin proprietatii comune a asociatiei de proprietari. Sa nu modifice instalatiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât în conditiile legii;

 • 4. sa comunice în scris, în termen de 10 zile lucratoare, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii conventiei si sa încheie acte aditionale în legatura cu aceasta;

 • 5. sa exploateze si sa întretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice;

 • 6. sa înstiinteze asociatia de proprietari/locatari si sa anunte furnizorul în scris, în termen de 5 zile lucratoare, despre orice modificare a suprafetei echivalente termic a instalatiilor de încalzire aferente proprietatii individuale;

 • 7. sa respecte toate prevederile legale în cazul în care solicita desprinderea totala a instalatiilor de încalzire aferente proprietatii individuale de la instalatiile centrale de utilizare a energiei termice aferente proprietatii comune;

 • 8. sa permita accesul furnizorului/prestatorului la repartitoarele de costuri de apa calda (contor individual de apa calda), în scopul prelevarii datelor necesare facturarii consumurilor si verificarii corectitudinii citirilor sau autocitirilor, cu frecventa prevazuta la art. 3;

 • 9. sa suporte costurile verificarii, repararii sau înlocuirii repartitoarelor de costuri de apa calda defecte, montate în proprietatea sa, în afara perioadei de garantie;

 • 10 .sa nu utilizeze agentul termic pentru încalzire sau apa calda de consum pentru spalarea autovehiculelor, topirea zapezii sau în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta conventie;

 • 11 .sa permita accesul furnizorului pe proprietatea sa pentru inventarierea instalatiilor individuale de utilizare a energiei termice sau pentru închiderea si sigilarea acestora, în cazul în care consumatorul nu-si achita contravaloarea serviciilor furnizate.

CAPITOLUL V: Determinarea consumurilor individuale de energie termica furnizate

Art. 8 Daca în imobil nu sunt montate sisteme de repartizare a costurilor la încalzire, determinarea cotei-parti din consumul total de energie termica înregistrat de grupul de masurare / contoare de la bransamentul termic comun al imobilului de tip condominiu se face, conform legislatiei în vigoare, de furnizor, la preturile si tarifele legal stabilite.

Art. 9 (1)Daca în imobil sunt montate sisteme de repartizare a costurilor la consumator, determinarea consumurilor individuale de energie termica pentru încalzire în vederea facturarii se face în baza indicatiilor acestora de operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri, dupa care acesta preda furnizorului tabelul centralizator cu repartizarea consumurilor individuale pe fiecare apartament.

 • (2) Se admite citirea de la distanta a repartitoarelor de costuri. Citirea repartitoarelor de costuri în vederea facturarii se va efectua la data stabilita la art. 3, consumatorul fiind obligat sa semneze procesul-verbal de citire în cazul în care citirea nu se face de la distanta.

 • (3) În cazul absentei consumatorului, facturarea individuala a consumurilor de energie termica se va face în baza citirii anterioare a repartitoarelor de costuri montate în proprietatea sa, urmând ca reglarea consumurilor sa se faca la sfârsitul perioadei de facturare urmatoare. Daca nici în luna urmatoare consumatorul nu asigura accesul în proprietatea sa pentru citirea repartitoarelor de costuri, furnizorul este îndreptatit sa factureze consumurile individuale de energie termica în sistem pausal.

 • (4) În situatia prevazuta la alin. (3) reluarea în facturare individuala se poate face numai dupa o noua citire a repartitoarelor de costuri la începutul perioadei de facturare.

Art. 10 (1) Determinarea energiei termice necesare prepararii apei calde de consum se face, conform legislatiei în vigoare, în functie de cantitatea de apa calda înregistrata de contoarele amplasate în apartamentul consumatorului, transmisa de Asociatia de proprietari conform Art. 3 si diferenta de temperatura între apa calda si apa rece.

(2)Facturarea apei reci necesara prepararii apei calde de consum se va face Asociatiei de proprietari nr. ______de S.C. Compania Aquaserv S.A.Tg. Mures.

CAPITOLUL VI: Facturare si modalitati de plata

Art. 11 (1)Contravaloarea energiei termice furnizate consumatorului se încaseaza de la acesta pe baza de factura; factura reprezinta documentul de plata emis de furnizor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2)În cazul în care furnizorul nu a asigurat elementele de siguranta la chitantele eliberate sau nu a comunicat consumatorului un specimen din acestea, recuperarea pagubelor rezultate din eventualele fraude legate de achitarea facturilor unor persoane neîndreptatite sunt în sarcina furnizorului. Art. 12 Facturile si documentele de plata se transmit de furnizor la adresa:___________________________

Art. 13 Factura individuala emisa de furnizor trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de plata scadent, perioada pentru care s-a facut facturarea energiei consumate, semnificatia flecarei obligatii de plata cuprinse în factura (plata pentru energie, pentru penalitati, pentru corectii etc.), datele care au stat la baza stabilirii consumurilor de energie termica (cantitatile de energie termica înregistrate de grupul de masurare/contoare de la bransament, suprafata echivalenta termic totala a condominiului, suprafata echivalenta termic aferenta partilor comune, cota-parte de proprietate indiviza, suprafata utila, numarul de persoane sau alte elemente, dupa caz), valorile marimilor de facturat si indexurile aferente (cu precizarea daca indexurile sunt citite sau estimate), tarifele aplicate pentru fiecare marime de facturat, temeiul legal de pret, sumele rezultate pentru fiecare marime facturata, precum si valoarea totala de plata.

Art. 14 Consumatorul va achita facturile emise de furnizor în termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factura.

Art. 15 (1) Furnizorul va practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2)Modificarea tarifelor va fi adusa la cunostinta utilizatorului cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare sau în termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea noului tarif atunci când intervalul dintre data aprobarii si începerea perioadei de facturare este mai mic de 15 zile. Art. 16 Facturile pot fi achitate de consumator prin urmatoarele modalitati de plata:

 • a) la casieria furnizorului;

 • b) la banca, prin transfer bancar în contul furnizorului;

 • c) prin card bancar;

 • d) orice alt mod prevazut în dispozitiile legale privitoare la plata, acceptat si practicat de furnizor.

Art. 17 Modalitatea de plata a contravalorii energiei termice furnizate/consumate se stabileste, de comun acord între parti, astfel:_______________________________________________________________________________________________.

Art. 18 (1)Corespunzator modului de plata convenit cu consumatorul (dintre cele practicate de furnizor), factura se considera achitata de catre consumator la data înregistrarii platii în extrasul de cont bancar al consumatorului, la data preluării cecului de catre furnizor, la data intrării numerarului în casieria furnizorului în cazul platii la casierie sau prin orice mod prevazut expres în alte reglementari legale de plata si convenit cu furnizor.

 • (2) În cazul în care pe documentul de plata nu se mentioneaza obiectul platii, se considera achitate facturile în ordine cronologica.

 • (3) Utilizatorul, conform art.1113 alin.(2) din Codul civil, nu poate, fara consimtamântul furnizorului, sa impute plata asupra vreunei facturi fara respectarea ordinii cronologice. În cazul în care utilizatorul a ramas restant, si are de achitat si penalitati, platile pe care le va efectua se vor imputa prima data pe penalitati, în conformitate cu prevederile art.1111 din Codul civil.

CAPITOLUL VII: Răspunderi

Art. 19 (1)Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligatiilor prevazute în prezenta conventie, partile raspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial si celorlalte acte normative în vigoare.

(2)Partile pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului. Art. 20 Pentru întârzieri ale consumatorului la plata facturii aferente activitatii de furnizare a energiei termice, furnizorul este îndreptatit sa ia, succesiv, urmatoarele masuri:

 • a) aplicarea de penalitati;

 • b) transmiterea unei somatii de sistare a livrarii energiei termice;

 • c) sa sisteze furnizarea energiei termice pentru încalzire, respectiv furnizarea apei calde în cazul neachitarii a trei facturi consecutive, la termenul acordat prin somatia de sistare precizata la litera b.

Art. 21 (1) Neachitarea facturii de catre consumator în termen de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa sine penalitati de întârziere dupa cum urmeaza:

 • a) penalitatile se datoreaza începând cu prima zi dupa data scadentei;

 • b) penalitatile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare;

 • c) valoarea penalizarilor calculate pentru o factura neachitata, nu poate depasi valoarea acesteia;

 • d) în cazul neachitarii facturilor timp de 3 luni consecutiv, consumatorul va fi de drept pus în întârziere si va fi actionat în judecata pentru recuperarea sumelor restante si a penalitatilor;

(2)Procentul de penalitate se va modifica si va fi înlocuit de drept ori de câte ori se va modifica legislatia referitoare la obligatiile fata de bugetul de stat. Valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului si se constituie venit al furnizorului.

Art. 22 (1)In cazul în care un consumator contesta valoarea unei facturi si comunica în scris acest fapt furnizorului în termen de 10 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat sa analizeze corectitudinea contestatiei si în termen de 10 zile de la primirea contestatiei sa comunice consumatorului rezultatul analizei.

 • (2) Daca furnizorul constata ca factura initiala este corecta, comunica aceasta constatare consumatorului, iar factura, precum si termenul de plata initial ramân valabile.

 • (3) Daca furnizorul constata ca factura initiala a fost gresita, emite o factura de diferenta consumatorului, cu decalarea corespunzatoare a termenului de plata.

 • (4) Daca în situatia de la alin. (3) furnizorul nu a calculat corect contravaloarea consumurilor individuale de energie termica si se dovedeste ca suma contestata a fost mai mare decât cea datorata de consumator la data respectiva (deci contestatia a fost justificata), furnizorul trebuie sa plateasca consumatorului diferenta dintre suma încasata si cea corect calculata, majorata cu penalitati de întârziere egale cu nivelul dobânzii pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.

 • (5) Penalitatile prevazute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data platii facute de consumator si data la care furnizorul restituie diferenta de plata si penalitatea.

 • (6) Furnizorul nu raspunde pentru cantitatea de energie termica comunicata de operatorul economic care asigura exploatarea repartitoarelor de costuri.

Art. 23 (1)Sistarea furnizarii energiei termice va fi în mod obligatoriu preavizata la termenele stabilite la art.20 lit.b) si va fi aplicata obligatoriu în cazul în care consumatorul nu s-a conformat preavizelor primite.

 • (2) Somatia trebuie sa contina motivul sistării, suma datorata, termenul de plata dupa care urmeaza sistarea, precum si costul operatiilor de întrerupere si de realimentare cu energie termica a consumatorului.

 • (3) Daca consumatorul refuza accesul furnizorului pentru efectuarea operatiunilor de închidere/sigilare a instalatiilor interioare de încalzire si apa calda, aflate în proprietate individuala de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, în vederea sistarii furnizarii energiei termice în caz de neplata, furnizorul este îndreptatit sa actioneze în instanta consumatorul pentru recuperarea integrala a obligatiilor de plata, precum si pentru obligarea consumatorului de a permite accesul furnizorului pentru efectuarea operatiunilor de închidere/sigilare a instalatiilor interioare de încalzire si apa calda aflate în proprietate individuala.

Art. 24 În cazul în care se constata ca desi consumatorul la care anterior a fost sistata furnizarea energiei termice beneficiaza de încalzire sau apa calda de consum fara acordul furnizorului, se va proceda la refacturarea energiei termice începând cu data sistarii.

Art. 25 Reluarea furnizarii cu energie termica consumatorului dupa sistarea pentru neplata se realizeaza în maximum trei zile lucratoare de la efectuarea platii integrale catre furnizor a facturii, a penalitatilor datorate si a cheltuielilor ocazionate de sistarea si reluarea furnizarii.

Art. 26 (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri în cazul deteriorarii instalatiilor interioare de utilizare a energiei termice sau bunurilor apartinând consumatorului, în situatia în care au aparut presiuni si/sau temperaturi ale agentului termic mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, ca urmare a culpei acestuia sau a unui tert. Plata despagubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatarii deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de furnizor si agreat de consumator. În cazul în care în urma expertizei se constata ca deteriorarea instalatiilor interioare nu se datoreaza culpei furnizorului, plata expertizei va fi suportata de consumator.

(2)În cazul în care consumatorul foloseste instalatii de utilizare a energiei termice, improvizate sau care influenteaza parametrii de calitate ai energiei termice (de exemplu, regimul cantitatii de apa de adaos din retea), periclitând continuitatea în alimentarea cu energie termica a altor utilizatori, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor justificate pe care le-a produs.

(3) În cazul în care consumatorul foloseste apa din circuitul de încalzire în alte instalatii decât corpurile de încalzire legal montate, acesta urmeaza sa suporte plata daunelor pe care le-a produs si sa readuca instalatia la situatia initiala, furnizorul având obligatia de a anunta autoritatile competente în cazul sustragerii de agent termic.

Art. 27 (l)Interventiile neautorizate asupra contoarelor de energie termica, a repartitoarelor de costuri în scopul influentarii indicatiilor acestora, distrugerea sau ruperea sigiliilor, improvizatiile de orice fel în vederea ocolirii repartitoarelor de costuri pentru apa calda, sustragerile de agent termic din instalatiile de încalzire constituie consum fraudulos si se sanctioneaza conform dispozitiilor legale.

(2)Consumatorii aflati în situatia de la alin. (1) nu sunt exonerati de plata unor daune catre asociatia de proprietari/locatari sau furnizorul de energie termica.

Art. 28 (1)Partile sunt absolvite de orice raspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligatiilor ce decurg din aceasta conventie, daca acest lucru este rezultatul actiunii fortei majore.

(2)Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice acest lucru în scris celeilalte parti în decurs de 48 de ore de la aparitia acesteia, apreciind si perioada în care urmarile ei înceteaza, cu confirmarea autoritarii competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forta majora.

Art. 29 Întreruperea furnizarii energiei termice se va face numai cu respectarea legislatiei în vigoare, a prevederilor prezentei conventii si a reglementarilor în vigoare.

Art. 30 Corespondenta adresata furnizorului de catre utilizator va contine în mod obligatoriu: denumirea, titulatura si adresa, semnatura persoanei autorizate si stampila utilizatorului.

CAPITOLUL VIII: Forta majora

Art. 31 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea în termen sau/si de executarea în mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentei conventii daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzata de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti producerea evenimentului si sa ia toate masurile în vederea limitarii consecintelor lui.

CAPITOLUL IX: Durata convenției

Art. 32 (1)Prezenta conventie se încheie pe durata nedeterminata.

 • (2) Proprietarii care îsi înstraineaza apartamentele sau spatiile cu alta destinatie sunt obligati ca la întocmirea formelor de înstrainare sa faca dovada achitarii la zi a cheltuielilor care le revin, iar noul proprietar este obligat sa accepte continuarea conventiei de facturare individuala.

 • (3) Noul proprietar preia drepturile si obligatiile stipulate în prezenta conventie.

 • (4) Furnizorul are dreptul sa urmareasca recuperarea debitelor consumatorilor acumulate pâna la data încetarii valabilitatii prezentei conventii.

CAPITOLUL X: Încetarea conventiei

Art. 33 Prezenta conventie poate înceta în urmatoarele cazuri:

 • a) prin rezilierea Contractului de furnizare a energiei termice încheiat între furnizor si asociatia de proprietari, în conditiile legii;

 • b) din initiativa furnizorului, cu un preaviz de 15 zile;

 • c) la cererea utilizatorului, cu un preaviz de 15 de zile calendaristice si numai dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate catre furnizor.

 • d) în alte situatii prevazute de lege.

CAPITOLUL XI: Litigii

Art. 34 Partile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentei conventii sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

Art. 35 În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti române competente.

CAPITOLUL XII: Alte clauze

Art. 36 (1)Modificarea prezentei conventii se poate face prin act aditional, cu acordul partilor.

(2)Prezenta conventie s-a încheiat în trei exemplare si intra în vigoare în termen de________de

zile de la data semnarii ei, în conditiile în care toti proprietarii din condominiu au semnat o astfel de conventie.

Furnizor

Utilizator

Consumator

Director

Presedinte asociatie

nr. apartament

Nume si prenume

Nume si prenume

Nume si prenume

Semnătura si stampila

Semnătura si stampila

Semnatura


Nr. înreg. 1435 / 11.02.2009

Proces - verbal

al întâlnirii organizate la data de 11.02.2009 la sediul S.C. Energomur S.A., între reprezentanții S.C. Energomur S.A. si conducerea Ligii Asociatiilor de proprietari din municipiul Tîrgu Mures

Întâlnirea din data prezentei este reprezinta continuarea discutiilor purtate de doua parti din data de 15.01.2009, 27.01.2009 si 05.02.2009.

Din partea S.C. Energomur S.A participa dl. Popp Tiberiu, director comercial, d-na Marginean Mariuta, sef Serviciu Facturare Contractare si dl. Borsa Levente, consilier juridic.

Din partea Ligii Asociatiilor de proprietari din municipiul Tîrgu Mures, participa dl. Dragan Ioan, presedintele ligii si dl. Alexa Petru, vicepresedinte si dl. Ilicea Constantin, specialist

Discutiile se poarta în vederea reanalizarii conventiilor de facturare individuala în municipiul Tîrgu Mures, în urma aparitiei Ordinului ANRSC nr.483/2008.

dl. Popp:

- asa cum ne-am înteles la data de 05.02.2009, sa trecem la analizarea propunerilor pentru conventia de facturare individuala.

Propunerea noastra este de a pastra structura conventiei aprobate prin HCLM nr.153/2008 si am adaugat acele prevederile din Conventia de factuarare individuala - anexa a IV-a la Contractul cadru aprobat de Ordinul ANRSC nr.483/2008, care se impun.

Dl. Alexa:

Am primit propunerea dvs. si în principiu suntem de acord cu modificarile propuse.

Dl. Ilicea:

Sa parcurgem fiecare modificare propusa în parte.

Partile au fost de acord cu propunerile ambelor parti referitoare la conventia de facturare individuala si a anexelor acesteia si astfel s-a ajuns la forma conventiei, anexata prezentei.

Anexa: Conventia de facturare individuala negociata

Tîrgu Mures, 11.02.2009

Semnatura celor prezenti:

Presedintele Ligii Asociatiei de proprietari, Dragan Ioan

Vicepresedinte Liga,

Alexa Petru

Specialist,

Ilicea Constantin


Director comercial,

Popp Tiberiu

Sef serviciu contrcatre -facturare,

Marginean Mariuta

Oficiul juridic,

Borsa Levente


Pagina 1 din 1


Nr. înreg. 1434 / 05.02.2009

Proces - verbal

al întâlnirii organizate la data de 05.02.2009 la sediul S.C. Energomur S.A., între reprezentanții S.C. Energomur S.A. si conducerea Ligii Asociatiilor de proprietari din municipiul Tîrgu Mures

Întâlnirea din data prezentei este reprezinta continuarea discutiilor purtate de doua parti din data de 15.01.2009 si 27.01.2009

Din partea S.C. Energomur S.A participa dl. Popp Tiberiu, director comercial, d-na Marginean Mariuta, sef Serviciu Facturare Contractare si dl. Borsa Levente, consilier juridic.

Din partea Ligii Asociatiilor de proprietari din municipiul Tîrgu Mures, participa dl. Dragan Ioan, presedintele ligii si dl. Alexa Petru, vicepresedinte si dl. Ilicea Constantin, specialist

Discutiile se poarta în vederea întocmirii, negocierii si implementarii contractelor de furnizare a energiei termice precum si a reanalizarii conventiilor de facturare individuala în municipiul Tîrgu Mures, în urma aparitiei Ordinului ANRSC nr.483/2008.

În urma analizarii noii reglementari partile convin asupra urmatoarelor:

 • 1.  Se impune modificarea si completarea prevederilor HCLM nr.153/30.10.2008, atât din punct de vedere al bazei legale din partea introductiva a hotarârii, cât si a prevederilor din dispozitivul acesteia, în urma aparitiei Ordinului ANRSC nr.483/2008.

 • 2.  Se impune negocierea noului contract de furnizare a energiei termice cu respectarea prevederilor noului contract cadru de furnizare a energiei termice, aprobata de Ordinul ANRSC nr.483/2008

 • 3.  Se impune corelarea conventiei aprobate prin HCL nr.153/2008 cu prevederile conventiei de facturare, aprobata de Ordinul AnRSC nr.483/2008;

 • 4.  pastrarea prevederilor art.2 si art.3 din HCLM nr.153/30.10.2008.

Propunere Energomur:

 • - sa se încheie conventii individuale cu toti consumatorii finali ai operatorului SACET, astfel încât furnizorul de energie termica sa calcuelze si sa factureze consumul de energie termica pentru încalzire si pentru apa calda menajera.

dl. Popp:

 • - Va informam ca dorim sa negociem modificarea si completarea anumitor prevederi din contractul cadru de furnizare a energiei termice aprobate prin Ordinul 483/2008, în sensul de a aduce îmbunatatiri, precum si adaptari la situatia locala. Totodata propunem pastrarea formei conventiei individuale aprobate prin HCL nr.153/2008 si completarea acestuia cu prevederile conventiei de facturare aprobate prin Ordinul 483/2008

V-am remis un exemplar din propunerea de contract de furnizare pe care l-am întocmit noi, va propunem sa trecem la analizarea acesteia, sa veniti cu propuneri de îmbunatatire si sa discutam în detaliu.

dl. Draganu:

 • - în principiu suntem de acord cu propunerile Dvs, dar avem câteva observatii din partea Ligii.


Pagina 1 din 1

dl. Ilicea:

Cu privire la prevederile HCL nr.153/2008 precum si cele ale Ordinului ANRSC nr.483/2008 în legatura cu realizarea inventarului corpurilor de încălzire si a coloanelor de distribuție, consideram ca acest inventar trebuie realizat de furnizor cu sprijinul utilizatorului, în sensul de a facilita/asigura accesul în apartamentul consumatorilor finali a persoanelor împuternicite din partea furnizorului în vederea realizarii inventarului. Propun sa trecem în revista fiecare propunere atât din partea Dvs,. cât si a Ligii asociatiilor

Partile în urma discutiilor au fost de acord cu propunerile ambelor parti referitoare la contractul de furnizare a energie termice si a anexelor acesteia si astfel s-a ajuns la forma contractului de furnizare a energiei termice, anexat prezentei.

Partile au fost de acord ca modificarile la prevederile conventiei de facturare individuala sa se discute la data de 11.02.2009. Propunerea S.C. Energomur S.A. este de a pastra structura conventiei aprobate prin HCLM nr.153/2008 si de a aduga eventualele prevederi obligatorii dn Conventie individuala - anexa a IV-a la Contrcatul cadru aprobat de Ordinul ANRSC nr.483/2008.

dl. Popp:

Va multumim.

Anexa: Contractul de furnizare a energiei termice negociat

Tîrgu Mures, 05.02.2009

Semnatura celor prezenti:

Director comercial, Popp Tiberiu

Presedintele Ligii Asociatiei de proprietari, Dragan Ioan

Sef serviciu contrcatre -facturare, Marginean Mariuta

Vicepresedinte Liga,

Alexa Petru

Oficiul juridic, Borsa Levente

Specialist,

Ilicea Constantin