Hotărârea nr. 54/2009

HCL 54 Privind unele masuri in reorganizarea unor instituiii, servicii publice ¦i aparatului de specialitate al primarului.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 54

din 26 februarie 2009

privind unele masuri în reorganizarea unor institutii, servicii publice si aparatului de specialitate al primarului

Consiliul local municipal Tîrgu Mlures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 75/P din 20.02 2009 prin Directia comunicare, programe de finantare internationala si resurse umane,

Având în vedere avizul favorabil nr. 72/I/19.02 2009, emis de Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Mures, în conformitate cu art. 17, alin. (1), pct. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), litera „a” si „c”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste:

Art. 1. Se reorganizeaza Casa de Cultura a Stiintei si Tehnicii ”Mihai Eminescu”, institutie publica cu personalitate juridica, (imobilul cu dotarile aferente din Tîrgu Mures, str. Nicolae Grigorescu, nr.19), în sensul desfiintarii acesteia, iar activitatea sa se reorganizeaza si va functiona ca Serviciu de activitati culturale, de prestari servicii hoteliere, alimentatie publica si alte activitati în cadrul Serviciului public de utilitati municipale, cu respectarea legislatiei în vigoare, aplicabila.

Personalului existent la institutia care se desfiinteaza prin reorganizare i se aplica prevederile art. 2 si 3 din prezenta hotarâre, considerându-se transferat si salarizat potrivit reglementarilor specifice unitatilor bugetare, în structura SPUM.

Art. 2. Se aproba reorganizarea unor servicii publice ale municipiului Tîrgu Mures, organigramele, statele de functii si modificarile aferente structurii aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Tîrgu Mures, fiind conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Modificarile în statele de personal, care vizeaza functiile publice, vor fi aplicate dupa obtinerea avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 3. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri se vor actualiza regulamentele de organizare si functionare ale structurilor afectate de modificari si se vor elabora, conform reglementarilor în vigoare, criteriile pentru echivalarea, respectiv disponibilizarea personalului, precum si documentatiile aferente externalizarii (prin concesionare, închiriere, etc) unor activitati din cadrul serviciilor publice(cimitire, vespasiane, paza, etc.).

În cadrul termenului de mai sus, se va întocmi un plan de afaceri pentru punerea în aplicare a art. 1.

Art. 4. Cu executarea prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures, prin aparatul de specialitate al primarului si sefii serviciilor publice în cauza.

Presedinte de sedinta ing. Torzsok Sandor Laszlo Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban