Hotărârea nr. 53/2009

HCL 53 Privind desemnarea Comisiei de renegociere a clauzelor proiectului contractului de administrare a fondului forestier, proprietatea municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 53 din 29 ianuarie 2009

privind desemnarea Comisiei de renegociere a clauzelor proiectului contractului de administrare a fondului forestier, proprietatea municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 9 din 27.01.2009, privind desemnarea comisiei de renegociere a clauzelor contractului de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, initiata de Primarul Municipiului Tîrgu Mures si prezentata de S.A.G.S.V.,

Conform prevederilor art. 36, alin. (1), alin. 2, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

h o t ar aste :

Art. 1. Se aproba componenta Comisiei de renegociere a clauzelor proiectului contractului de prestari servicii silvice pentru fondului forestier, proprietatea Municipiului Tîrgu Mures, dupa cum urmeaza:

  • 1. Maior Sergiu Claudiu

  • 2. Csegzi Sandor

  • 3. Lucian Melca

  • 4. Pop Aurel Mircea

  • 5. Farcas Ioan


Bakos Levente


  • - viceprimar Municipiul Tîrgu Mures;

  • - viceprimar Municipiul Tîrgu Mures

  • - Inspector de specialitate;

  • - Sef serviciu, Serviciu de întretinere spatiilor verzi;

  • - consilier local municipal;

- consilier local municipal, membru supleant

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, se împuterniceste Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul de administrare si gospodarire a spatiilor verzi precum si membrii Comisiei nominalizati mai sus.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban