Hotărârea nr. 52/2009

HCL 52 Privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tirgu Mure¦ la realizarea programului "SIGURANiA CETIiEANULUI - 2009".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 52

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mures la realizarea programului „SIGURANȚA CETATEANULUI - 2009”

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tirgu Mures nr. 90 din 28.01.2009 prezentata de Directia economica privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mures la realizarea programului „ SIGURANȚA CETATEANULUI - 2009”,

Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice; Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea politiei române; Legea nr. 333/3003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, H.G.R. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii si sigurantei publice,

În baza prevederilor art. 36, alin. (1), (6), pct. 17 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba asocierea Consiliului local municipal Tîrgu Mures la realizarea programului „SIGURANTA CETATEANULUI - 2009” initiat de Inspectoratul de Politie al judetului Mures prin asigurarea în anul 2009 a unei cantitati lunare de carburanti în valoare de 7500 RON.

Art. 2. Se mandateaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea sa încheie contractul de asociere cu Inspectoratul de Politiei al judetului Mures .

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica .

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban