Hotărârea nr. 51/2009

HCL 51 Privind modul de asigurare a finaniarii din bugetul local pentru unele categorii de persoane.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 51

din 29 ianuarie 2009

privind modul de asigurare a finantarii din bugetul local pentru unele categorii de persoane

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 38 din 27.01.2009 prezentata de un grup de consilieri locali, privind modul de asigurare a finantarii din bugetul local pentru unele categorii de persoane beneficiare de gratuitati si facilitati, conform legii,

Vazând prevederile Hotarârii Consiliului local municipal nr. 123/2001 si contractele nr. 1840/1998 si 1780/1999 si actele aditionale ale acestora,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 2 si 14, art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba frnantarea din bugetul local pentru unele categorii de persoane pentru transportul acestora de catre transportatorii autorizati în municipiul Tîrgu Mures, în proportia stabilita conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Persoanele beneficiare sunt cele prevazute în cap. III, alin. (1) si (2) din contractul nr. 1840/1999 cu actele aditionale aferente, cu exceptia S.C. Tudor Trans Serv S.R.L.care se obliga sa efectueze transportul urmatoarelor categorii de persoane:

  • -  pensionarii peste 55 de ani;

  • -  persoanele cu handicap;

  • -  veteranii de razboi si urmasii acestora;

  • -  luptatorii în Revolutia din Decembrie 1989.

Art. 3. Sumele prevazute în bugetul local cu aceasta destinatie se vor vira în contul Asocierii pentru transport urban de calatori S.C. Transport Local S.A. - S.C. Siletina Impex S.R.L. care este obligata sa le vireze în 5 zile de la primire la beneficiari conform cotelor prevazute la art. 1.

Art. 4. Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Consiliului local municipal nr. 71/28 februarie 2008.

Art. 5. De executarea prezentei raspunde Directia economica, S.C. Siletina Impex S.R.L., Asocierea pentru transport urban S.C. Transport Local S.A. - S.C. Siletina Impex S.R.L.

Art. 6. Prezenta se comunica la S.C. Siletina Impex S.R.L., Asocierea pentru transport urban de calatori S.C. Transport Local S.A. - S.C. Siletina Impex S.R.L. si la S.C. Tudor Trans Serv S.R.L.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban