Hotărârea nr. 50/2009

HCL 50 Privind aprobarea demararii procedurilor legale in vederea achiziiionarii de servicii termice constind in montarea ¦i exploatarea de echipamente de furnizare energie termica pentru Grupul ¬colar Industrial Avram Iancu.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 50

din 29 ianuarie 2009

privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea achiziționării de servicii termice constând în montarea si exploatarea de echipamente de furnizare energie termica pentru Grupul Scolar Industrial Avram Iancu

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 118/22.01.2009, referitoare la aprobarea demararii procedurilor legale în vederea achizitionarii de servicii termice constând în montarea si exploatarea de echipamente de furnizare energie termica pentru Grupul Scolar Industrial Avram Iancu.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba demararea procedurilor legale în vederea achizitionarii de servicii termice constând în montarea si exploatarea de echipamente de furnizare energie termica pentru cladirea scolii vechi si a salii de sport din cadrul Grupul Scolar Industrial Avram Iancu.

Art. 2. Perioada de derulare a contractului necesara recuperarii investitiilor de catre operatorul economic care urmeaza a fii selectat este de 12 ani.

Art. 3. La propunerea executivului, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mures va aproba anual sumele necesare executarii contractului si care vor fii stabilite prin contractului de achizitie ce urmeaza a fii încheiat.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta dr. Sita Ioan

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria