Hotărârea nr. 5/2009

HCL 5 Privind finaniarea din bugetul local a indemnizaiiei in valuta pentru o delegaiie din partea Primariei municipiului Tirgu-Mure¦, cu ocazia deplasarii la Patras/Grecia, in perioada 13 - 17 ianuarie 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 5

din 29 ianuarie 2009

privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valuta pentru o delegație din partea Primariei municipiului Tîrgu-Mures, cu ocazia deplasarii la Patras/Grecia, în perioada 13 - 17 ianuarie 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi si obligații ale personalului trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata de H.G. nr. 436/30 aprilie 2002;

Vazând Expunerea de motive nr. 7/P/07.01.2009, prezentata de catre Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale, privind finantarea din bugetul local a indemnizatiei în valuta pentru dna Ana Naznean - inspector de specialitate în cadrul Directiei Economice si dna Szanto Ibolya - coordonator de proiect, în vederea deplasarii la Patras/Grecia, în perioada 13 - 17 ianuarie 2009, pentru a participa la cel de-al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului „My Generation - Strategii eficiente în promovarea potentialului pozitiv al tinerei generatii - Program URBACT II”.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „e”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare în valoare de 1.994 EUR + 36 RON, pentru d-na Ana Naznean - inspector de specialitate în cadrul Directiei Economice si d-na Szanto Ibolya - coordonator de proiect, în vederea deplasarii la Patras/Grecia, în perioada 13 - 17 ianuarie 2009, pentru a participa la cel de-al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului „My Generation - Strategii eficiente în promovarea potentialului pozitiv al tinerei generatii - Program URBACT II”. Toate cheltuielile aferente deplasarii vor fi rambursate din bugetul proiectului.

Art. 2. În sedinta Consiliului Local imediat urmatoare delegatia va prezenta o informare cu privire la deplasare si rezultatele acesteia.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Serviciul Relatii Publice, Interne si Internationale si Directia Economica.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban