Hotărârea nr. 49/2009

HCL 49 Privind modificarea duratei de concesionare a terenurilor situate in zona Valea Rece.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 49 din 29 ianuarie 2009

privind modificarea duratei de concesionare a terenurilor situate în zona Valea Rece

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 95 din 19.01.2009, prezentata de Directia economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale, referitoare la modificarea duratei de concesionare a terenurilor situate în zona Valea Rece,

Având în vedere prevederilor art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, si art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b” si art. 123, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste :

Art. 1. Se aproba modificarea duratei contractelor de concesiune, încheiate pentru terenurile situate în zona Valea Rece, de la 10 ani la 49 de ani.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia Economica - Serviciul de concesionari, închirieri, vânzari si respectarea disciplinei contractuale.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban