Hotărârea nr. 487/2009

HCL 487 Privind aprobarea de principiu pentru realizarea unui schimb de imobile intre Municipiul Tirgu Mure¦ ¦i Abdul Rahim Nureddin ¦i SC IKO SRL, reprezentata prin Csath Gabor ¦i Csath Mikos ¦i achiziiionarea unei suprafeie de teren aflata in proprietatea d-lor Petka Gustav ¦i Petka Janos.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 487

Din 17 decembrie 2009

privind aprobarea de principiu pentru realizarea unui schimb de imobile între Municipiul Tîrgu Mureș și Abdul Rahim Nureddin și SC IKO SRL, reprezentată prin Csath Gabor și Csath Mikos și achiziționarea unei suprafețe de teren aflată în proprietatea d-lor Petka Gustav și Petka Janos

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 876 din 03.12.2009 a Comisiei instituite prin Hotărârea Consiliului local nr. 286/2007, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 419/2009, cu privire la numirea Comisiei de negociere directă pentru realizarea investiției” Racord stradal str. Burebista - pod peste râul Mureș, Tîrgu Mureș

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2), art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă de principiu realizarea unui schimb de imobile între Municipiul Tîrgu Mureș, pe de-o parte și Abdul Rahim Nureddin, în suprafață de 166 mp și construirea unui garaj similar cu cel existent în prezent, conform planșelor anexate.

Art. 2. Se aprobă de principiu realizarea unui schimbde imobile între Municipiul Tîrgu Mureș, pe de-o parte și S.C. IKO S.R.L., reprezentată prin Csath Gabor și Csath Mikos, pe de altă parte, conform planșelor anexate.

Art. 3. Se aprobă acordarea unui drept de folosință gratuită pe o perioadă de 20 ani, a unei suprafețe de 129 mp, teren cu titlu de parcare către S.C. IKO S.R.L., reprezentată prin Csath Gabor și Csath Mikos.

Art. 4. Se aprobă achiziționarea unei suprafețe de 675 mp teren aflată în proprietatea d-lor Petka Gustav și Petka Janos la prețul de 62,5 euro/mp, conform evaluării realizate de un evaluator autorizat, preț acceptat și de către proprietari, prin procesul verbal întocmit în urma negocierilor.

Art.5. Se aprobă ca toate costurile de întabulare, dezmembrare, achiziție și notariale, să fie supartate de către municipiu din bugetul local.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Economică și Serviciul Investiții și Control Investiții.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria