Hotărârea nr. 486/2009

HCL 486 Privind reglementarea modalitaiilor de sprijin pentru aciiuni sportive in municipiul Tirgu-Mure¦ pentru anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 486

din 17 decembrie 2009

privind reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mureș pentru anul 2010

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 21.792/08.12.2009 inițiată de Primarul Municipiului Tîrgu Mureș cu privire la reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în municipiul Tîrgu Mureș, pentru anul 2009 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În baza prevederilor Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, a H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000 și a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 149/2003, completate cu Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și a HG nr. 1447/28.11.2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

În temeiul art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art. 36, alin. (4), lit. alin. (6), lit. „a”, pct. 6 și alin. (7), lit. „a”, art. 45 precum și ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă “Regulamentul de sprijinire a activităților sportive din municipiul Tîrgu Mureș” pentru anul 2009, prezentat în anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă organizarea concursului de proiecte, semestrial, pentru sprijinirea activităților sportive în anul 2009, cu termene de depunere 29 ianuarie 2010 pentru semestrul I și 15 iunie 2010 pentru semestrul II.

Art. 3. Până la adoptarea bugetului local pe anul 2010, se aprobă alocarea sumelor, în limita lunară a 1/12 din bugetul aprobat pe anul 2009, pentru cluburile angrenate în competiții sportive naționale și internaționale, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Echipele care la sfârșitul turului, respectiv a returului de campionat se clasează pe unul din primele două locuri în clasament, pot beneficia de până la 10% din totalul sumei aprobate în anul bugetar, pentru acordarea de premii.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale, Serviciul Activități Culturale, Sportive și Tineret.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria