Hotărârea nr. 485/2009

HCL 485 Privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobilele aflate in patrimoniul S.C. LOCATIV S.A. Tirgu Mure¦ pentru anul fiscal 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 485

din 17 decembrie 2009

privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobilele aflate în patrimoniul S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureș pentru anul fiscal 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive prezentată de Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu Mureș privind acordarea unor facilități la plata impozitului aferent unor imobile aflate în patrimniul S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a”, alin. (9), art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Pentru anul fiscal 2009 se aprobă reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% pentru impozitul datorat de S.C. LOCATIV S.A. pentru Blocul nou de locuințe construit în Tîrgu Mureș, Aleea Carpați, calculat de la data recepției până la data vânzării, respectiv a întăbulării noului proprietar în cartea funciară.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică precum și S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureș.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban