Hotărârea nr. 484/2009

HCL 484 Privind aprobarea raportului final al comisiei constituite prin Hotarirea Consiliului local nr. 322 din 30.07.2009 privind rezultatul procedurilor de negociere pentru achiziiionarea in proprietatea Municipiului Tirgu Mure¦ a unui numar de 90 apartamente.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 484

Din 17 decembrie 2009

privind aprobarea raportului final al comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului local nr. 322 din 30.07.2009 privind rezultatul procedurilor de negociere pentru achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a unui număr de 90 apartamente

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2177 din 11.12.2009, a Primarului municipiului Tîrgu-Mureș, referitoare la aprobarea raportului final al comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 322 din 30.07.2009 în vederea negocierii și analizării ofertelor de pe piață în vederea achiziționării în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a unor unități locative în vederea implementării strategiei locale de dezvotare în domeniul social și asigurarea de locuințe pentru anumite categorii de persoane, prezentată de Direcția economică,

Văzând Raportul final al comisiei constituite prin HCL nr. 322 din 30.07.2009,

Văzând prevederile art. 36, alin. (1), alin. (4), lit. ”e” și alin. (6), lit. „a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Raportul final din data de 29.10.2009, al comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 322 din 30.07.2009, privind rezultatul procedurilor de negociere pentru achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a unui număr de 90 apartamente.

Art. 2. Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea obținerii unei finanțări cu rambursare în termen de 20 ani și perioadă de grație de minim 2 ani, în sumă de 6.613.488 euro la care se adaugă TVA pentru realizarea obiectivului de la art. 1.

Art. 3. Se împuternicește S.C Locativ S.A cu încheierea contractelor de vânzare-cumpărare și realizarea procedurilor pentru obținerea finanțării, urmând ca restituirea împrumutului să se asigure din Bugetul Local al Municipiului Tîrgu Mureș.

Art. 4. Metodologia de repartiție a apartamentelor achiziționate conform prezentei hotărâri se va întocmi de către Compartimentul Spațiu Locativ și Spații cu altă Destinație și va fi supusă aprobării Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește A.G.A Locativ S.A .

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban