Hotărârea nr. 483/2009

HCL 483 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 196/30.04.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de doua ori pe saptamina, pentru pensionarii cu venituri mici.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 483

din 17 decembrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 196/30.04.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 13829/AS/14.12.2009 prezentată de Serviciului public de asistență socială privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 196 din 30 aprilie 2009, referitoare la acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Hotărârea Consiliului local municipal nr. 196 din 30 aprilie 2009, art. 2 se modifică după cum urmează:

"Prezenta se aplică și după data de 1 ianuarie 2010”

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Public de Asistență Socială și Direcția Economică.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează Secretarul Consiliului Municipal Cioban Maria