Hotărârea nr. 482/2009

HCL 482 Privind modificarea ¦i completarea art. 1 alin. (2) al Hotaririi Consiliului local municipal nr. 397 din 20.10.2009 referitoare la acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului ¦i administrarea Ministerului Apararii Naiionale in domeniul public al Municipiului ¦i in administrarea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 482

din 17 decembrie 2009

privind modificarea și completarea art. 1 alin. (2) al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 397 din 20.10.2009 referitoare la acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 497 din 10.12.2009 privind modificarea și completarea art. 1 alin. 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 397/2009 prezentată de Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și privată și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, art. 45, alin. (2) și alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. (1), alin. (2) al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 397/2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

- construcții și teren de 4,5 ha din Cazarma 542 - Tîrgu Mureș (Podul Mureș) în vederea construirii de locuințe, urmând a se întocmi de către autoritatea publică locală documentațiile de urbanism (P.U.Z. și P.U.D.) pentru 6,5 ha și asigurarea din fondul locativ ce se va construi pe acest amplasament a unui număr de 20% pentru cadrele militare.

Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 397/2009 rămân nemodificate.

Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș -dr. Dorin Florea prin Direcția Economică, Administrația Domeniului Public și Compartimentul Arhitect șef.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș,

Maria Cioban