Hotărârea nr. 481/2009

HCL 481 Privind soluiia arhitecturala la reabilitarea energetica a anvelopei blocurilor de locuinie.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 481 din 17 decembrie 2009

privind soluția arhitecturală la reabilitarea energetică a anvelopei blocurilor de locuințe

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 13115 / DIII / 13.11.2009, prin "Compartimentul Arhitect Șef” privind soluția arhitecturală la reabilitarea energetică a anvelopei blocurilor de locuințe și avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2), art. 3 și art. 7 din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, și prevederile art. 4, art. 7, art. 19, art. 20, art. 21, art. 31 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe ,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) litera ”b” și „c”, alin. (4), litera ”d” și ”e”, alin. (5), litera ”c”, alin. (9), art. 45, alin. (2), litera „e” și art. 115, alin. (1), litera ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă ca la documentațiile tehnice - partea de arhitectură , prezentate pentru obținerea autorizațiilor de construire emise de către autoritatea publică executivă, în vederea executării lucrărilor de construcții de reabilitare energetică a anvelopei la clădiri de locuit colective prevăzute cu balcoane, să cuprindă una din următoarele variante :

  • 1)  forma arhitecturală a elementelor de fațadă conform proiectului inițial al blocului, fără închideri de balcoane;

  • 2)  forma arhitecturală a elementelor de fațadă cu închideri unitare ale balcoanelor pe verticala blocului;

  • 3)  forma arhitecturală a elementelor de fațadă cu închiderea în totalitate a tuturor balcoanelor;

Art. 2. În vederea menținerii aspectului exterior al clădirilor, la forma autorizată în una din variantele menționate anterior, se va interzice amplasarea pe fațada blocurilor de locuințe a :

  • -  panourilor de firme/reclame cu excepția, celor amplasate în dreptul spațiilor autorizate, cu altă destinație decât cea de locuințe (ex.: spațiile comerciale, de prestări servicii, alte asemenea) situate la parterul blocurilor de locuințe;

  • -  echipamentelor tehnice: aparate individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități, dispunerea antenelor TV - satelit, vizibile din circulațiile publice;

  • -  anvelopării (izolării termice exterioare) aplicate neuniform (numai la unele apartamente).

Art. 3. În cazul în care proprietarii blocurilor de locuințe solicită închiderea balcoanelor, se vor prezenta proiecte unitare de închidere a balcoanelor, ca formă, material , finisaj, culori .

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dr. Dorin Florea Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Biroul corp control și relații cu asociațiile de proprietari și Compartimentul Arhitect Șef .

Președinte de ședință ing. David Csaba Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria