Hotărârea nr. 480/2009

HCL 480 Privind concesionarea directa catre Mila¦an Marcela ¦i soiul Petru a terenului in suprafaia de 6,85 mp apariinind Municipiului Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 480 din 17 decembrie 2009

privind concesionarea directă către Milășan Marcela și soțul Petru a terenului în suprafață de 6,85 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 2068 din 20.11.2009, referitoare la aprobarea concesionării directe către Milășan Marcela și soțul Petru, a terenului în suprafață de 6,85 mp, situat în B-dul 1 Dec. 1918 nr. 74/2.

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare care permite concesionarea directă fără organizarea de licitație și ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă pe o perioadă de 49 de ani către Milășan Marcela și soțul Petru, a terenului în suprafată de 6,85 mp din cel aflat în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureș, situat în B-dul 1 Dec. 1918 nr. 74/2, identificat prin C.F. nr. 47918, nr. top 995/2 în vederea creării unui acces suplimentar la salonul de coafură frizerie.

Art. 2. Lucrările de extindere se vor realiza fără afectarea zonelor verzi sau cu condiția refacerii acestora după executarea lucrărilor.

Art. 3. Redevența stabilită potrivit Fișei tehnice de evaluare a terenului, fără TVA, este de 210 Euro/an.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban