Hotărârea nr. 48/2009

HCL 48 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, fn" studiu de amplasament pentru construire locuinie unifamiliale proprietari Pop Gheorghe, Pop Victoria, Pop Remus Flavius, Radui Viorel Cristian, Radui Emilia, Ioja Petru Onoriu ¦i Ioja Katalin.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 48 din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea documentației documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, fn” studiu de amplasament pentru construire locuințe unifamiliale proprietari Pop Gheorghe, Pop Victoria, Pop Remus Flavius, Radut Viorel Cristian, Radut Emilia, Ioja Petru Onoriu si Ioja Katalin

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 15786 din 12.01.2009 prin "Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu -str. Livezeni, fn”si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 32 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 20 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Livezeni, fn” studiu de amplasament pentru construire locuinte unifamilale pe loturile cu suprafata 1030mp, 515mp, 500mp, 500mp si 800mp proprietatea privata a lui Pop Gheorghe, Pop Victoria, Pop Remus Flavius, Radut Viorel Cristian, Radut Emilia, Ioja Petru Onoriu si Ioja Katalin, teren identificat ca cel înscris în CF nr. 96687/N, 96688/N, 96689/N, 96403/N, 96735/N - Tîrgu Mures, nr. cad 4430, 4431, 443, 1782 si 1781 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.08/2008 întocmit de S.C. ”Casa Proiect” S.R.L., arh. Dunca Doru - proiect anexat care împreuna cu avizele detinatorilor de utilitati face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va realiza în conditiile avizelor, studiilor si acordurilor prezentate. Pentru obtinere autorizatie de construire se va prezenta decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban