Hotărârea nr. 479/2009

HCL 479 Privind aprobarea fi¦ei de evaluare in vederea vinzarii ¦i vinzarea catre S.C. OLIGRAF S.R.L. a cotei de 64/760 teren aferent locuiniei situate in Tirgu Mure¦, str. Cuza Voda, nr. 53, ap. 3 .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 479

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către

S.C. OLIGRAF S.R.L. a cotei de 64/760 teren aferent locuinței situate în

9

Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 53, ap. 3

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2121/DII/IV din 04.12.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării către S.C. OLIGRAF S.R.L. a cotei de 64/760 din terenul aferent casei de locuit, situată în Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 53, ap. 3,

Văzând Hotărârea Consiliului local municipal nr. 435/18 decembrie 2007 privind reglementarea procedurii vânzării unor categorii de terenuri,

Ținând cont de prevederile art. 123, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă vânzarea către S.C. OLIGRAF S.R.L. a cotei de teren de 64/760 situat în Tîrgu Mureș , str. Cuza Vodă, nr. 53, ap. 3, evidențiat în CF nr. 120524 ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 90187) nr. top 864/1/1.

Art. 2. Prețul de vânzare al terenului este de 104,3 euro/mp (conform fișei de evaluare).

Art. 3. Cumpărătorul va încheia contractul de vânzare-cumpărare și va achita integral prețul terenului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale și Serviciul taxe și impozite locale, respectiv compartimetul Arhitect șef.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban