Hotărârea nr. 477/2009

HCL 477 Privind aprobarea metodologiei pentru pregatirea ¦i organizarea licitaiiilor pentru vinzarea imobilelor aflate in domeniul privat al municipiului precum ¦i a Caietului de sarcini aferent acestor proceduri.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 477

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului precum și a Caietului de sarcini aferent acestor proceduri

Consiliul local municipal Urgii Mures, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 2088/ DII/IV din 26.11.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică - Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale, referitoare la aprobarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului precum și a Caietului de sarcini aferent acestor proceduri

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c” coroborat cu alin. (5), lit “b”, și art. 45 alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. „b” și art. 123, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă metodologia privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al M unicipiului Tîrgu Mureș, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini aferent procedurilor de organizare a licitațiilor care vor fi organizate potrivit metodologiei instituite la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică - Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei contractuale.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ROMÂNIA                                     Anexa nr. 1 la HCL nr. ___________

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÎRGU MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREȘ

METODOLOGIE

privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Tîrgu-Mureș, altele decât cele a căror vânzare este reglementată prin legi speciale

1. OPERAȚIUNI PRELIMINARE

9

1.1. Dispoziții generale

 • (1) Pregătirea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Tîrgu-Mureș necesită realizarea următoarelor operațiuni preliminare:

 • a) Înregistrarea cererilor depuse privind intenția de a cumpăra un imobil aparținând domeniului privat al municipiului Tîrgu-Mureș;

 • b) Întocmirea notelor interne adresate Serviciului juridic și Serviciului fond funciar de verificare a eventualelor cereri de revendicare sau litigii aflate în desfășurare privind imobilul în cauză;

 • c)  Stabilirea prețului de pornire la licitație prin solicitarea întocmirii de către evaluatorul instituției a unei fișe de evaluare pentru imobilul în cauză;

 • d) Redactarea expunerii de motive, a proiectului de hotărâre care vor fi supuse analizării și aprobării Consiliului local se va face prin grija serviciului care promovează proiectul de hotărâre;

 • e) În urma intrării în vigoare a hotărârii Consiliului local prin care se aprobă vânzarea prin licitație publică a imobilului, se programează licitația în așa fel încât, anunțul pentru organizarea licitației să apară în presa locală și într-un cotidian de circulație națională, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii licitației;

 • f)  În presa locală anunțul va apărea de una sau două ori, la intervale de 2-3 zile iar în presa națională va apărea o singură dată;

 • g) Anunțul va cuprinde numele și sediul organizatorului, informații despre imobilul scos la licitație, prețul de pornire la licitație, data și locul desfășurării licitației, contravaloarea caietului de sarcini și nr. de telefon la care se pot obține informații suplimentare;

 • h) Termenul de depunere a documentelor de participare va fi fixat înainte cu o zi de data licitației;

 • i)  Cu cel puțin o zi înainte de data licitației se vor convoca telefonic membrii comisiei de licitație.

1.2 Comisia de licitație si comisia de soluționare a contestațiilor

9     ~                                       9                                        9

 • (1) Comisia de licitație este formată din 5 (cinci) membri și anume: un viceprimar, doi consilieri locali și doi reprezentanți ai executivului care vor fi desemnați prin hotărâre a Consiliului local, odată cu aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului.

 • (2) Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcție.

 • (3) Comisia de licitație răspunde de organizarea și desfășurarea licitației publice în conformitate cu prevederile legale și ale prezentei metodologii, având următoarele atribuții:

 • a)   stabilește pasul de licitare care poate fi de minim 1% și maxim 5% din prețul de

pornire fără TVA, rotunjindu-l în sus sau în jos în așa fel încât să rezulte o cifră rotundă,

 • b)  examinează documentele depuse de către ofertanți în vederea participării la licitație.

 • c)  întocmește lista participanților în baza documentelor depuse de către ofertanți.

 • d) întocmește procesul verbal de adjudecare;

 • (4) În cazul în care cu ocazia desfășurării licitației comisia sesizează nereguli în desfășurarea procedurilor de licitație, aceasta va dispune luarea măsurilor pentru remedierea acestora.

 • (5) Contestațiile se depun potrivit legii, în termen de 5 zile de la data ținerii licitației.

2. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI

9                                                                                                9

 • (1) Persoanele interesate să participe la licitație vor achiziționa contra cost caietul de sarcini care va cuprinde instrucțiuni pentru participanți.

 • (2) Termenul limită de acces la caietul de sarcini este înainte cu 2 zile de data ținerii licitației.

 • (3) Licitația se va desfășura în ziua și la ora precizată în anunțul publicat în presă.

 • (4) Data și ora limită de depunere a documentelor de participare însoțite de cererea de participare la licitație va fi stabilită înainte cu o zi de data licitației, așa cum a fost precizat în anunțul publicat în presă.

 • (5) Documentația de participare cuprinde elementele evidențiate prin următoarele documente:

> Pentru persoanele juridice:

 • -   Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

 • -   Copie de pe chitanța, ordinul de plată, ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -   Certificatul de înmatriculare a ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Mures care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mureș;

 • -  Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste ori de credit, ori alte unități sau instituții, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • -   Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • -  Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație către ofertantul necâștigător, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

> Pentru persoanele fizice:

 • -   Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

 • -   Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -  Copie de pe actul de identitate

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Mures care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Tîrgu-Mureș;

 • -   Împuternicire notarială pentru participare la licitație - dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

 • -  Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație către ofertantul necâștigător, în termen de 5 zile de la semnarea precontractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

3. TAXE ȘI GARANȚII

3.1.   Garanția de participare

 • (1) Participanții la licitație vor depune cu titlu de garanție de participare la licitație o sumă care va fi stabilită între 10-20% din prețul de pornire, astfel încât să rezulte o cifră rotundă.

 • (2) Garanția de participare la licitație se va restitui în contul bancar indicat, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 • (3) Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul câștigător își retrage oferta sau în cazul în care nu semnează contractul în termenul legal.

4. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

(1). Președintele comisiei de licitație conduce întreaga activitate a comisiei după următoarea procedură:

 • -  În ziua și la ora precizată în anunțul publicat în presă, în prezența comisiei de licitație sunt invitați în sală participanții;

 • -  Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți care oferă prețul de pornire la licitație;

 • -   Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

 • -  Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcție;

 • -  Înainte de începerea licitației, documentele de participare depuse vor fi verificate de către membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate;

 • -   Comisia de licitare stabilește lista de participare, pe baza documentelor depuse;

 • -   Președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor vânzării, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare;

 • -   Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și pasul de licitare stabilit de către comisie;

 • -  Președintele comisiei va crește prețul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei;

 • -  Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi oferit ultimul preț, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către președintele comisiei de licitație;

 • -  Anunțul pentru a doua licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua;

 • -  A doua licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant care oferă prețul de pornire la licitație;

 • -   În cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare;

 • -  Anunțul pentru a treia licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea celei de-a doua licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a treia;

 • -   A treia licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant;

 • -  La cea de-a treia procedură de licitație, membrii comisiei de licitație au dreptul de a scădea prețul cu câte un pas de licitare, până cînd se înregistrează prima ofertă de cumpărare de cel puțin 90% din prețul de pornire;

 • -  La propunerea comisiei, Consiliul local va putea aproba scăderea prețului cu 20% din prețul de pornire la licitație;

 • -  Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei prezenți și de către toți cei prezenți la licitație, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației;

 • -  Precontractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 10 zile de la data adjudecării;

 • -  Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine anularea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză;

 • -   Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii precontractului, dacă în hotărârea privind aprobarea înstrăinării imobilului nu se prevede altfel;

5. CONTESTAȚII

legii.


(1) Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație conform

Anexa nr. 2 la HCL nr. __________

CAIET DE SARCINI

PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL

TÎRGU-MUREȘ, str.__________nr.__________

 • 1.1. OBIECTUL LICITAȚIEI

9

Vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în municipiul Tîrgu-Mureș, str.______________nr._________evidențiat în CF nr.__________, nr. top________, în suprafață de

______mp. Imobilul se află în proprietatea municipalității, nu este revendicat și nu face obiectul unor litigii.

 • 1.2. FORMA DE LICITAȚIE

9

Licitație publică deschisă cu strigare în baza HCLM nr._______________

 • 1.3. ELEMENTE DE PREȚ

9

Prețul de pornire al licitației este de

 • 1.4. DESCRIEREA IMOBILULUI

Imobilul situat în intravilanul municipiului Tîrgu-Mureș este evidențiat în CF nr. _________________, nr. top___________________, în suprafață de

Pentru vânzarea imobilului s-a eliberat Certificatul de urbanism nr.

 • 1.5. TERMENE

Licitația va avea loc în data de _______, ora___, la sediul Primăriei municipiului

Tîrgu-Mureș, sala 45.

Termenul limită de predare a documentelor este de________, ora 10, la sediul

Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș, cam.12.

Precontractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 10 zile de la data adjudecării.

 • 1.6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii precontractului.

I.7. SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA PRECONTRACTULUI

9

În cazul în care cumpărătorul nu achită integral prețul precontractului, acesta se reziliază de plin drept, fără o prealabilă notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești.

1.8. CUANTUMUL ȘI NATURA GARANȚIILOR

Participanții la licitație vor depune garanția de participare la licitație în cuantum de

_________ lei .

Garanția se depune în lei la casieria instituției, prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului     Tîrgu-Mureș,     cod fiscal 4322823, cont nr.

RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare imobil situat în Tîrgu-Mureș, str.__________________nr._______.

Garanția se poate constitui și prin scrisoare de garanție bancară, cu termen de valabilitate de 45 de zile.

1.9. MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Până la data și ora limită, se vor depune documentele de capabilitate și cererea de participare la licitație.

În ziua și la ora precizată în anunțul publicat în presă, în prezența comisiei de licitație participanții sunt invitați în sală.

Comisia de licitare stabilește lista de participare, pe baza documentelor depuse.

Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcție.

Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți care oferă prețul de pornire la licitație.

Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

Înainte de începerea licitației, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de către membrii comisiei din cadrul serviciului de specialitate, urmând ca aceștia să consemneze în scris cele constatate.

Președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor vânzării, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și pasul de licitare stabilit de către comisie, reprezentând minim 1% - maxim 5% din prețul de pornire fără TVA.

Președintele comisiei va crește prețul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât prețul anunțat de președintele comisiei.

Imobilul va fi adjudecat aceluia care va fi oferit ultimul preț, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către președintele comisiei de licitație.

Anunțul pentru a doua licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea primei licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a doua.

A doua licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant care oferă prețul de pornire la licitație.

În cazul în care după repetarea procedurii nu s-a depus nici o ofertă, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de vânzare.

Anunțul pentru a treia licitație se va publica în termen de 5 zile de la desfășurarea celei de-a doua licitații, dar nu mai puțin de 7 zile înainte de data ținerii celei de-a treia.

A treia licitație este valabilă dacă s-a prezentat cel puțin un ofertant.

La cea de-a treia licitație, membrii comisiei de licitație au dreptul de a scădea prețul cu câte un pas de licitare, până cînd se înregistrează o ofertă de cumpărare de cel puțin 90% din prețul de pornire.

Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei prezenți și de către toți cei prezenți la licitație, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării imobilului. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

Precontractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 10 zile de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a precontractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, iar suma achitată cu titlu de garanție de participare nu se va restitui. De asemenea, acesta nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru imobilul în cauză.

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 30 zile de la data încheierii precontractului.

II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANTI

9                                                                                              9

II.1. INFORMAȚII GENERALE

9

11.1.1. INFORMAȚII GENERALE

Licitația pentru vânzarea imobilului aflat în proprietatea municipalității este licitație publică deschisă cu strigare conform HCLM nr.___________.

Licitația va avea loc în data de_________, ora___, la sediul Primăriei municipiului

Tîrgu-Mureș, sala 45.

Termenul limită de predare a documentelor este de_________, ora 10, la sediul

Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș, cam.12.

11.1.2. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ, P-ȚA VICTORIEI NR. 3, TEL. 0265-268330 int. 146.

11.2. CALENDARUL LICITAȚIEI

9

Lansarea anunțului publicitar data de___________.

Documentele licitației se pot procura începând cu data de____________, de la Primăria

municipiului Tîrgu-Mureș, cam. 85.

Termenul limita de depunere a documentelor este____________, ora 10, la Primăria

municipiului Tîrgu-Mureș, cam 12.

Deschiderea licitației va avea loc în data de____________, ora_______, în sala 45.

11.3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CONȚINUTUL DOCUMENTELOR

9                                                                   9

Documentele ce urmează a fi predate sunt:

 • •  cererea de participare

 • •  documentele de capabilitate

11.4. DOCUMENTELE DE CAPABILITATE

1). Pentru persoanele juridice:

 • -   Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

 • -  Copie de pe chitanța, ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -   Certificatul de înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerțului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Mures care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Tîrgu- Mureș;

 • -   Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale sau al organizației cooperatiste ori de credit, ori alte unități sau instituții, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • -   Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • -   Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea precontractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

> 2). Pentru persoanele fizice:

 • -   Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

 • -  Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -  Copie de pe actul de identitate

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Mures care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul consolidat al statului;

 • -   Certificat de atestare fiscală valabil la data licitației, emis de către Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș, care să ateste faptul că ofertantul nu are debite restante către bugetul local al Municipiului Tîrgu- Mureș;

 • -   Împuternicire notarială pentru participare la licitație - dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

 • -   Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație către ofertantul necâștigător, în termen de 5 zile de la semnarea precontractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

11.5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

La depunerea documentelor se va proceda astfel:

 • □  documentele de capabilitate se vor depune într-un plic pe care se va specifica:

LICITAȚIA PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN TÎRGU-MUREȘ str._____________nr.________

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE _____, ORA____.

 • □  anexat la plicul cu documentele de capabilitate se depune cererea de participare la licitație.

Documentele și cererea de participare se depun la registratura Primăriei, cam. 12.

11.6. PRECIZĂRI PRIVIND GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

9                                                                                                              9

Ofertanții au obligația să constituie garanția pentru participare la licitație, angajându-se astfel să semneze precontractul în cazul în care i se adjudecă imobilul.

Garanția de participare la licitație se va restitui în contul bancar indicat, în termen de 5 zile de la semnarea precontractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

Garanția de participare se pierde în cazul în care ofertantul câștigător își retrage oferta sau în cazul în care nu semnează precontractul în termen.

Valoarea garanției de participare este de ___________lei.

Durata de valabilitate a garanției de participare este aceeași cu durata de valabilitate a ofertei, adică de 45 de zile de la data limită a predării ofertelor.

11.7. PRECIZĂRI PRIVIND COMPONENȚA ȘI COMPETENȚA COMISIEI DE LICITAȚIE

9

Comisia de licitație este compusă din 5 membri.

Comisia de licitație răspunde de organizarea și desfășurarea licitației, având următoarele atribuții:

 • □  stabilește pasul de licitare.

 • □  întocmește lista participanților în baza documentelor depuse de către ofertanți.

 • □  întocmește procesul verbal de adjudecare;

 • □  alte atribuții prevăzute de lege și prezentul caiet de sarcini.

11.8. PRECIZĂRI PRIVIND FORMELE DE COMUNICARE ȘI LIMBA FOLOSITĂ ÎN CORESPONDENTA ȘI RELAȚIILE ÎNTRE PĂRȚI

Documentele, notificările, deciziile și alte comunicări, care trebuie transmise între părți se vor face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepția documentelor a cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitației.

Toate documentele vor fi întocmite în limba română.

În cazul în care Municipiul Tîrgu-Mureș și cumpărătorul comunică prin telefon sau alt mijloc de comunicație care nu asigură înregistrarea conținutului comunicării, expeditorul comunicării este obligat să trimită imediat, o confirmare scrisă a acesteia pentru a se asigura înregistrarea.

11.9. PRECIZĂRI PRIVIND SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PENTRU DOCUMENTELE OFERTELOR

Documentele depuse de ofertant, vor fi ștampilate și respectiv semnate de persoanele în cauză desemnate legal pentru fiecare document.

11.10. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

9

Anularea licitației poate fi efectuată atunci când:

 • -  nici unul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund cerințelor din documentele licitației,

 • -  se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale,

 • -  în cazul admiterii unor contestații întemeiate.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație ori de contestație, după caz, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea precontractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false dovedite în documentele de calificare.

II. 11. DEPUNEREA, SOLUȚIONARE ȘI COMPETENȚA REZOLVĂRII CONTESTAȚIILOR

Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație conform legii.

II.12. DISPOZITII FINALE

Costul documentelor licitației este de______lei.

Documentele licitației se pot procura, contra cost, de la sediul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș începând cu data de_____, de la camera 85.

Documentele vor fi depuse la registratura (cam. 12) Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș, până cel târziu în data de___________, ora 10.

ATENTIE!

9

Vânzătorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele diferențe de suprafață, prețul de vânzare fiind ferm și stabilit pentru întregul obiectiv.

Cade în sarcina cumpărătorului întocmirea documentației legale pentru evidențierea și transcrierea dreptului de proprietate în CF.

Participant la licitație _________________________________________

(denumirea/numele/adresă,datele de identificare)

CERERE

Subsemnatul, _____________________, cod fiscal/CNP ___________________

prin prezenta solicit restituirea garanției de participare la licitația privind (denumirea licitației)___________________________________________________________________, în valoare de

____________________ lei, achitată cu OP/chitanță cu nr.______________din

Restituirea se va face în contul cu nr.

deschis la (banca)

Data


Semnătura

RO M A N I A

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

PRECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Nr._______ din __________________

Încheiat între:

Municipiul Tîrgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei nr.3, telefon 268330, cont ___________, deschis la Trezoreria Tg. Mureș, cod fiscal 4322823, reprezentată prin dr. Florea Dorin - primar și de ec. Kiss Imola - director economic, în calitate de vânzător

Și

__________________, cu sediul în __________, str. _______________ nr.______________, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ___________________, având

cont nr._________, deschis la ___________________, sucursala ________________,

reprezentată prin _____________________, ________________, în calitate de cumpărător, a

intervenit următorul precontract:

Cap.I. Obiectul precontractului :

Art.1. Municipiului Tîrgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei nr.3, vinde urmare a licitației publice din_______________și_______________________cumpără imobilul în suprafață

de______mp, situat în Tîrgu-Mureș, str.____________nr.__________, înscris în CF nr._________,

nr. top _________.

Cap.II. Prețul precontractului

Art.2. Prețul imobilului care face obiectul prezentului precontract este în sumă de _______ euro, conform Procesului verbal de adjudecare nr.____din___

Cap.III. Modalități de plată

Art.3. Cumpărătorul va plăti prețul integral în lei la cursul oficial comunicat de BNR din ziua plății, în termen de 30 zile de la data semnării precontractului de vânzare -cumpărare.

Art.4. Plata se face prin ordin de plată în contul nr.________________________________

deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, cod fiscal_______________________.

Art.5. În cazul în care cumpărătorul nu achită integral prețul precontractului în termenul stabilit, precontractul este rezolvit de drept, fără somație și fără punerea în întârziere a cumpărătorului.

Cap.IV. Drepturile și obligațiile părților :

4.1. Obligațiile vânzătorului

Art.6. Vânzătorul se obligă să răspundă pentru viciile ascunse ale imobilului precum și pentru sarcinile la care putea fi supus imobilul și care nu au putut fi cunoscute la încheierea prezentului contract.

Art.7. Vânzătorul garantează pe cumpărător contra oricărei evicțiuni totale sau parțiale a lucrului vândut.

4.2.Obligațiile cumpărătorului

Art.8. Cumpărătorul se obligă să plătească integral prețul imobilului care face obiectul prezentului precontract în termen de 30 zile de la data semnării precontractului de vânzare - cumpărare.

Art.9. Predarea-primirea imobilului se va realiza în baza unui proces verbal, în termen de 48 ore de la data achitării de către cumpărător a pretului precontractului.

Art.10. Cumpărătorul are obligația să asigure posibilitatea de acces a celorlalți locatari din imobil în spațiile unde există instalații și utilități comune, în vederea executării de reparații.

Art.11. Cheltuielile legate de autentificarea contractului precum și plata taxelor pentru transcrierea imobilului în C.F. , cad în sarcina cumpărătorului

Cap.V. Forta majora

Art.12. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul precontract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art.13. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

Cap.VI. Dispoziții finale:

Art.14. Prin semnarea prezentului precontract părțile confirmă că sunt de acord integral și necondiționat cu clauzele inserate în prezentul precontract.

Art.15. Prezentul precontract a fost încheiat azi, la data de_____________, în temeiul

..........și în baza prevederilor Codului civil în materie, în patru exemplare.

VÂNZĂTOR                CUMPĂRĂTOR