Hotărârea nr. 476/2009

HCL 476 Privind reglementarea regimului juridic a unor construciii tip garaj din categoria garaje acceptate amplasate pe domeniul public ¦i privat al Municipiului Tirgu Mure¦ in zonele de cartiere.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 476

Din 17 decembrie 2009

privind reglementarea regimului juridic a unor construcții tip garaj din categoria garaje acceptate amplasate pe domeniul public și privat al Municipiului Tîrgu Mureș în zonele de cartiere

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, nr. 875 din data de 03.12.2009, prezentată de Serviciul public Administrația Domeniului Public - Biroul juridic, privind reglementarea regimului juridic a unor construcții tip garaje din categoria garaje acceptate amplasate pe domeniul public și privat al Municipiul Tîrgu Mureș în zonele de cartiere,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 438/18.12.2007 privind reglementarea regimului juridic a unor construcții tip garaje din categoria garaje acceptate amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Tîrgu Mureș în zonele de cartiere,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a actelor de acceptare pentru construcțiile tip garaje enumerate în Anexele 1 - 56 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 73/14.03.2006 pe o perioadă de 3 ani respectiv până la data de 31.12.2012.

Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii pentru elaborarea, până la data de 31 martie 2010, a unei strategii cu privire la garajele acceptate, comisie care va avea următoarea componență:

Dl. Maior Sergiu Claudiu - viceprimar;

Dl. Bakos Levente          - consilier local;

Dl. David Csaba            - consilier local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, Comisia constituită la art. 3, respectiv Serviciul public Administrația domeniului public.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria