Hotărârea nr. 475/2009

HCL 475 Privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spaiii cu alta destinaiie decit aceea de locuinia.

R O M Â N I A JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 475

din 17 decembrie 2009

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 4205/B din 02.12.2009, recomandarea comisiei pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe formulată în ședința din data de 18.09.2009, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. „a” și „b”, art. 45, alin. (3), precum și a art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 22,89 mp, situat în str. Bolyai nr.18 în favoarea Asociației Proiect Etnic Relations pentru o perioadă de 6 luni, respectiv, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești ce se va pronunța în cauză.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 698,30 + 96,70 mp garaj și magazie, situat în str. Bolyai nr.18 în favoarea Institutului Național de Statistică, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești ce se va pronunța în cauză.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 43,45 mp, situat în str. Bolyai nr. 18 în favoarea Patronatului Național Român pentru o perioadă de 6 luni, respectiv, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești ce se va pronunța în cauză.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 31,20 mp, situat în str. Crinului, nr. 22 în favoarea Asociației PRO BICICLO URBO pentru o perioadă de 6 luni, respectiv, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești ce se va pronunța în cauză.

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 37 mp (pivniță), situat în str.Trebely nr. 1, în favoarea Direcției pentru Protecția Copilului pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 55,83 mp situat în P-ța Trandafirilor nr. 35, pentru Uniunea Vatra Românească pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 61,11 mp situat în B-dul 1918 nr. 281, pentru Asociația de Proprietari nr. 194, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 8. Se aprobă utilizarea de către Clubul Sportiv Mureșul a spațiului în suprafață de 470 mp, situat în Parcul Sportiv Municipal, pentru o perioadă de 6 luni, pe baza fișei de calcul.

Art. 9. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 44,10 mp mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Agenției Naționale de Locuințe pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 10. Se aprobă utilizarea de către Despărțământul Central Județean Mureș al ASTREI a spațiului în suprafață de 56,34 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru o perioadă de 6 luni, pe baza fișei de calcul.

Art. 11. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 5,14 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației Chakra pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 25,43 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației ProNovum pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 13. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 43,83 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației OUTWARD BOUND pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 14. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 55,88 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 35,99 mp, situat în str. Mihai Viteazu nr. 3, în favoarea Asociației Benone HIV pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 46,35 mp, situat în str. Bolyai nr. 1, în favoarea Asociației Qigong Tao pentru o perioadă de 6 luni

Art. 17. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria