Hotărârea nr. 474/2009

HCL 474 Privind aprobarea revocarii Hotaririi Consiliului local municipal nr. 112/2000 referitoare la referitoare la aprobarea strategiei specifice pentru diferite tipuri de clienii in vederea recuperarii creanielor R.A. Aquaserv Tirgu Mure¦, pentru activitaiile de baza.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 474

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 112/2000 referitoare la referitoare la aprobarea strategiei specifice pentru diferite tipuri de clienți în vederea recuperării creanțelor R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș, pentru activitățile de bază

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr._____

din _____________________2009 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului

local municipal nr. 112/2000,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “d”, alin. (6), lit. “a”, pct. ”14”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2000 referitoare la referitoare la aprobarea strategiei specifice pentru diferite tipuri de clienți în vederea recuperării creanțelor R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș, pentru activitățile de bază.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria