Hotărârea nr. 473/2009

HCL 473 Privind aprobarea Listei cu obiective de investiiii propuse a se realizain anul 2010 cu finaniare pariiala sau integrala de la bugetul local repartizata pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tirgu Mure¦

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 473

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea Listei cu obiective de investiții propuse a se realize în anul 2010 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr._____

din ______________________2009 privind aprobarea Listei cu obiective de investiții

propuse a se realiza în anul 2010 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Lista cu obiective de investiții propuse a se realiza în anul 2010 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, înscris în anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria