Hotărârea nr. 472/2009

HCL 472 Privind aprobarea Listei de utilaje independente ¦i lucrarile de investiiii din domeniul public propus a se realiza in 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 472

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea Listei de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public propus a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr._____

din _____________________2009 privind aprobarea Listei de utilaje independente și

lucrările de investiții din domeniul public propuse a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (4), lit. “d”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Lista de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public, propuse a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureș, înscris în anexă, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și conducerea S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria