Hotărârea nr. 471/2009

HCL 471 Privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu sa aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ¦ediniei Adunarii Generale a Aciionarilor ordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 23.12.2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 471

din 17 decembrie 2009

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare a

S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 23.12.2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr._____din

__________ 2009 privind mandatarea reprezentantului AGA, dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare din data de 23.12.2009,

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. “d” și alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și prevederile Hotărârii Consiliului local municipal nr. 306/2005 privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni,

În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. “b”, alin. (3), lit. “c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se mandatează reprezentantul A.G.A. al municipiului Tîrgu Mureș, dl. Todoran Liviu Emil Nicu pentru aprobarea documentelor referitoar la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 23.12.2009., ora 10.00, înscrise în anexele nr. 1- 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotârări se însărcinează reprezentantul AGA al municipiului Tîrgu Mureș în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria