Hotărârea nr. 470/2009

HCL 470 Privind modificarea Hotaririi Consiliului local municipal nr. 394/07 octombrie 2009 referitoare la susiinerea proiectului "TIRGU MURE¬ - ORA¬ DIGITAL EUROPEAN".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 470

din 17 decembrie 2009

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 394/07 octombrie 2009 referitoare la susținerea proiectului

„TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive nr. 357 din 08.12.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte de Finanțare Internațională și Resurse Umane privind susținerea cererii de finanțare pentru „TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN” de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 394 din 07 octombrie 2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

Se aprobă aplicarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a proiectului „ TÎRGU MUREȘ - ORAȘ DIGITAL EUROPEAN”, în valoare totală de 1.239.980 lei (TVA inclus), în vederea contractării unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” 2007 - 2013.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 394 din 07 octombrie 2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

Se aprobă contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului „ TÎRGU MUREȘ — ORAȘ DIGITAL EUROPEAN” în valoare de minim 20.840 lei reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 394 din 07 octombrie 2009, acesta urmând a avea următorul cuprins:

Se aprobă asigurarea cofinanțării pentru toate cheltuielile neeligibile, în valoare de 197.980 lei, inclusiv cheltuielile conexe și a resurselor financiare necesare imlementării optime ale proiectului.

Art. 4 Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Direcția Comunicare, Proiecte cu Finanțare Internațională și Resurse Umane.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria