Hotărârea nr. 47/2009

HCL 47 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - str.Pomilor, fn" pentru lotizare teren in vederea amplasarii locuinie unifamiliale proprietari Dascal Tudor Ovidiu,Dascal Adriana ¦i Bojte Adelka Aranka.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 47 din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea documentației “Plan Urbanistic de Detaliu - str.Pomilor, fn” pentru lotizare teren în vederea amplasarii locuințe unifamiliale proprietari Dascal Tudor Ovidiu,Dascal Adriana si Bojte Adelka Aranka

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 15574 din 09.01.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pomilor, fn” si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art.8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - str. Pomilor, fn” pentru lotizare teren în vederea amplasarii locuinte unifamiliale pe terenul în suprafata totala de 10400mp proprietatea privata a lui Dascal Tudor Ovidiu,Dascal Adriana si Bojte Adelka Aranka (1/1) identificat ca cel înscris în CF nr.90596/N - Tîrgu Mures si CF nr. 90597/N - Tîrgu Mures cu nr.cad 199/1 si 199/2 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.17/2008 întocmit de S.C. ”Tektura” S.R.L. Tîrgu Mures, arh.Raus Adriana - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu se va face în conditiile Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului privind instituirea interdictiei de construire pe terenul necesar realizarii corpului de strada propus prin P.U.Z. -ul aprobat, a celor impuse de catre SC”Electrica”SA prin avizul de amplasament emis si cu respectarea prevederilor regulamentului local de urbanism aferent PUZ”Zona rezidentiala cartier Unirii”privind regimul de construire, înaltimea maxima admisa si indicii de utilizare a terenului-POT si CUT.

Pentru eliberarea autorizatiei de construire se vor prezenta: decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol, dovada donarii catre Statul Român a cotei de teren necesara modernizarii strazii Pomilor la profilul aprobat prin PUZ, avizul Administratiei Domeniului Public pentru realizarea acceselor auto si pietonale la ansamblul de locuinte propus, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor afectate de extinderea retelelor edilitare stradale necesare functionarii obiectivelor propuse.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban