Hotărârea nr. 469/2009

HCL 469 Privind acordul de principiu pentru reorganizarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local municipal Tirgu Mure¦ ca instituiii publice cu personalitate juridica.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 469

din 17 decembrie 2009

privind acordul de principiu pentru reorganizarea serviciilor publice din subordinea

Consiliului local municipal Tîrgu Mureș ca instituții publice cu personalitate juridică

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, nr. _____din___________ 2009, prezentată de Direcția comunicare, programe cu finanțare internațională și resurse umane privind acordul de principiu pentru reorganizarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș ca instituții publice cu personalitate juridică, precum și amendamentele propuse în plenul ședinței Consiliului local municipal,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2006 - legea cadru a descentralizării,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”a”, și ”d”, alin. (3), litera ”a”, alin. (4), lit. ”e”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 2, 12, 16 și 19, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă, în principiu, elaborarea unui studiu de specialitate pentru transformarea serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș în servicii publice cu personalitate juridică.

Art. 2. Studiul de specialitate prevăzut la art. 1 se va elabora până la 15 februarie 2010 și va fi supus aprobării Consiliului local municipal Tîrgu Mureș.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția comunicare, programe cu finanțare internațională și resurse umane.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria