Hotărârea nr. 468/2009

HCL 468 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiiia "Amenajari exterioare ¦i bran¦amente la Blocuri ANL str. Depozitelor, Tirgu Mure¦, etapa I".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 468

Din 17 decembrie 2009

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Amenajări exterioare și branșamente la Blocuri ANL str. Depozitelor, Tîrgu Mureș, etapa I”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinara de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 526 din 20.11.2009 a Serviciului de Investiții și Control Investiții privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Amenajări exterioare și branșamente la Blocuri ANL str. Depozitelor, Tîrgu Mureș, etapa I”, proiect întocmit de S.C. PROIECT S.R.L. Tîrgu Mureș,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”b” și „c”, alin. (4), lit. „d” și „e”, alin. (5), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, pct. 17, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajări exterioare și branșamente la Blocuri ANL str. Depozitelor, Tîrgu Mureș, etapa I” după cum urmează:

  • - valoare totală finanțată din bugetul local pentru amenajări exterioare și branșamente:

2.691.737,2 lei, adică 625.302 Euro (1 Euro = 4,3047 lei la data de 11.03.2009) din care C+M     2.237.421,3 lei, adică 519.762 Euro

  • -      capacități:   racorduri la utilități: apă, canal, energie electrică, gaz, telefonie

platforme 1640 mp

  • -      durata de realizare: 6 luni

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează aparatul propriu de specialitate al primarului prin Serviciul Investiții și Control Investiții.

Președinte de ședință ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban