Hotărârea nr. 467/2009

HCL 467 Privind aprobarea organizarii licitaiiei publice in vederea inchirierii spaiiului situat in Tirgu Mure¦ str. N. Grigorescu, nr. 19.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 467

Din 17 decembrie 2009

privind aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii spațiului situat în Tîrgu Mureș str. N. Grigorescu, nr. 19

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 388 din 25.11.2009 a SPUM - Serviciul de Activități Culturale, de Prestări Servicii Hoteliere, Alimentație Publică și Alte Activități , referitoare la aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Tîrgu Mureș str. N.Grigorescu nr. 19 cu destinația de Librărie universitară municipală.

Având în vedere prevederile art. 38 alin. 2 lit. h și ale art. 125 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) și art. 115, alin.(1), lit.,,b,, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, în condițiile legii, a spațiului situat în Tîrgu Mureș str. N. Grigorescu nr. 19, aflat la etajul I al imobilului în suprafață de 90 mp, cu destinația de Librărie universitară municipală.

Art. 2. Se aprobă încheierea contractului pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire pe încă 2 ani.

Art. 3. Se aprobă prețul de pornire la licitație de 3 lei/mp/lună, potrivit Hotărârii Consiliului local municipal nr. 207/08.05.2009.

Art. 4. Se aprobă documentația pentru licitație conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă componență.

Comisia de licitație:

comisia de licitație și membri înlocuitori în următoarea

 • 1. Csegzi Sandor

 • 2. Kiss Imola

 • 3. Grama Maria

 • 4. Borșan Simona

 • 5. Nicolae Mihoc

 • 6. Sita Ioan

 • 7. Balint Ștefan

 • - viceprimar;

 • - director economic;

 • - sef serviciu concesionări;

 • - director adjunct S.P.U.M.;

 • - consilier al primarului;

 • - consilier local;

 • - consilier local.

Membri înlocuitori:

 • 1. Sergiu Claudiu Maior

 • 2. Baba Violeta

 • 3. Szekely Klara

 • 4. Melik Maria

 • 5. Georgescu Maria Ana

 • 6. Roman Ioana Dana

 • - viceprimar;

 • - inspector;

 • - inspector;

 • - inspector;

 • - consiler local;

 • - consilier local.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul public de utilități municipale - Serviciul de Activități Culturale, de Prestări Servicii Hoteliere, Alimentație Publică și Alte Activități.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban M aria

CAIET DE SARCINI

PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÎRGU MUREȘ STR. N.

GRIGORESCU NR. 19

1.1. OBIECTUL LICITAȚIEI

9

Închirierea spațiului destinat activității de Librărie universitară municipală, situat în Tîrgu Mureș str. N.Grigorescu nr. 19 în suprafață de aproximativ 90 mp, aflat în proprietatea Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș. Spațiul nu este grevat de ipoteci sau litigii privind dreptul de proprietate.

 • 1.2. FORMA DE LICITAȚIE

9

Licitație publică deschisă cu strigare în baza HCLM nr..................

 • 1.3. ELEMENTE DE PREȚ

9

Prețul de pornire al licitației este de ..........lei.

 • 1.4. DESCRIEREA SPAȚIULUI - în suprafață de aproximativ 90 mp.

Spațiul este situat la etajul I al imobilului, în suprafață de aproximativ 90 mp. Spațiul se prezintă astfel:

 • - sala 1 in suprafata 20,72 mp

 • - sala 2 in suprafata de 3,7 mp

 • - sala 3 in suprafata de 25,28 mp

 • - sala 4 in suprafata de 27 mp

 • - sala mica + hol in suprafata de 13,30 mp

 • 1.5. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va încheia pe o perioadă de.........ani cu posibilitate de prelungire pe încă

.......ani.

 • I.5. INVESTITII

Chiriașul va avea obligația de a amenaja spațiul conform normelor cerute în vederea desfășurării activității cu destinația de librărie .De asemenea va suporta costul utilităților consumate în timpul derulării activităților (energie electrică- putere de vârf, apă-canal, energie termică, taxă salubritate).Considerăm ca fiind necesare următoarele investiții:

 • - lucrări de reparații și zugrăvit interior;

 • - lucrări de izolații acoperiș;

 • - dotarea spațiului cu mobilier adecvat domeniului de activitate(librărie);

 • - alte investiții considerate a fi oportune de către investitor.

Dotările și investițiile care prin natura lor s-au încorporat definitiv în structura imobilului vor trece după expirarea contractului în proprietatea Casei de Cultură Mihai Eminescu.

 • I.6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

9

Chiria aferentă spațiului se va achita lunar, pentru luna în curs până la data de 10 ale lunii.Chiria stabilită în urma licitației se va renegocia la intervale de 12 luni în funcție de nivelul creșterilor economice, urmând a fi supusă aprobării Consiliului Local.Modificarea prețului contractului nu poate fi mai mică decât nivelul inflației comunicat oficial de I.N.S.

Chiriașul are obligația de a efectua pe lângă plata chiriei lunare și plata cheltuielilor de regie(energie electrică- putere de vârf, energie termică, apă-canal, taxă salubritate), plata cheltuielilor de regie se va face în termen de 30 de la emiterea facturii.

 • 1.7. SANCȚIUNI PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTULUI

Neplata chiriei și a cheltuielilor de regie la termeele stipulate la pct I.6., atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 0,1%/zi întârziere, respectiv rezilierea contractului de închiriere după 2 luni consecutive de neplată, fără somație, cu recuperarea debitului restant prin instanța de judecată.

 • 1.8. CUANTUMUL ȘI NATURA GARANȚIILOR

Participanții la licitație vor depune garanția de participare la licitație în cuantum de

Garanția se depune în lei la cursul zilei, prin Ordin de plată bancar depus în contul Primăriei, cod fiscal 4322823, cont nr. _______________ deschis la Trezoreria Tg. Mureș, cu

specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru închirierea spațiului comercial situat în Tîrgu Mureș str. N.Grigorescu nr. 19, având destinația de club-discotecă și alimentație publică.

 • I.9. MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

Până la data și ora limită, se vor depune documentele de capabilitate și cererea de participare la licitație. Comisia de licitare stabilește lista de participare, în baza căreia se admite participarea la licitație, pe baza documentelor depuse.

Licitația este valabilă dacă s-au prezentat cel puțin 2 ofertanți.

În ziua și la ora anunțată pentru ținerea licitației, președintele comisiei dă citire încunoștințărilor și publicațiilor, condițiilor închirierii, a listei participanților, modului de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

Se vor prezenta delegațiile de reprezentare unde este cazul.

Se trece la desfășurarea licitației, anunțându-se prețul de pornire la licitație și saltul stabilit între minim ....................... .

Se va porni de la prețul strigat urmând ca fiecare ofertant să liciteze, menționând clar prețul oferit, cu respectarea pașilor stabiliți.

Spațiul va fi adjudecat aceluia care va fi strigat ultimul preț, după a treia repetare a acestuia, la intervale de 30 secunde, de către președintele comisiei de licitație.

Dacă nici unul dintre ofertanți nu oferă prețul de pornire al licitației, licitația va fi reluată după publicarea unui nou anunț de închiriere.

Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de către adjudecatar.