Hotărârea nr. 466/2009

HCL 466 Privind aprobarea tarifelor de cazare, a tarifelor de inchiriere pentru sali ¦i spaiii, precum ¦i a adaosului comercial pentru serviciile ¦i produsele de alimentaiie publica care vor fi percepute de catre Serviciul de Activitaii Culturale de Prestarii Servicii Hoteliere, Alimentaiie Publica ¦i alte activitaii in anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 466

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea tarifelor de cazare, a tarifelor de închiriere pentru săli și spații, precum și a adaosului comercial pentru serviciile și produsele de alimentație publică care vor fi percepute de către Serviciul de Activități Culturale de Prestării Servicii Hoteliere, Alimentație Publică și alte activități în anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 404 din 07.12.2009, privind aprobarea tarifelor de închiriere care vor fi percepute de către Serviciul de Activități Culturale de Prestării Servicii Hoteliere, Alimentație Publică și alte activități.

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (2), lit.”c” și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă următorele tarife utilizabile în cadrul imobilului situat in str.

Nicolae Grigorescu nr. 19:

TARIFE HOTEL:

 • -        175 lei/cameră cu două paturi, tarif maximal cu posibilitatea unei reduceri la 120 lei/zi pe cameră dublă tarif nominal;

 • -         150 lei/cameră cu două paturi la etajul IV, tarif maximal, cu posibilateta acordării unei reduceri la 100 lei/zi la cameră dublă, tarif nominal;

 • -        200 lei/aprtament, tarif maximal, cu posibilitatea acordării unei reducerii la 150 lei/zi pe apartament, tarif nominal;

Tarifele de cazare au incluse contravaloarea a două bonuri de mic dejun în suma de 20 lei.

TARIFE REGIM SINGLE:

-135 lei/zi camera single, tarif maximal;

 • - 90 lei/zi pe camera single, tarif nominal;

 • - 120 lei/zi pe camera single la etaj IV, tarif maximal;

 • - 80 lei/ zi pe camera single la etaj IV, tarif nominal;

Tarifele de cazare conțin contravaloarea bonului de mic dejun în sumă de 10 lei/persoane.

TARIFE PENTRU ZILELE DE SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ:

 • - 150 lei pe cameră dublă, tarif maximal, cu posibilitatea acordării unei reduceri ola 100 lei/zi pe cameră dublă, tarif nominal;

-130 lei pe cameră dublă etaj IV tarif maximal cu posibilitatea acordării unei reduceri la 80 lei/zi pe cameră dublă, tarif nominal;

-180 lei/apartament tarif maximal, cu posibilitatea acordării unei reduceri la 130 lei/zi pe apartament, tarif nominal;

Tarifele de cazare conțin contravaloarea bonului de mic dejun în sumă de 20 lei. TARIFE ÎN REGIM SINGLE PENTRU ZILELE DE SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ -110 lei/cameră single, tarif maximal;

-80 lei/zi pe cameră single, tarif nominal;

-100 lei /cameră single etaj IV tarif maximal;

-70 lei /zi cameră single etaj IV tarif nominal;

Tarifele de cazare conțin contravaloarea bonului de mic dejun în sumă de 20 lei/persoană.

Grupurile de turiști mai mari de 10 persoane beneficiează de o reduce de 10% din tariful de cazare.

A 10-a noapte de cazare a unui turist este gratuită

Tarifele mai pot fi negociate în funcție de perioada de cazare și de numărul de persoane.

TARIFE CHIRII SĂLI:

 • - Pentru spectacole, cu biletele organizatorilor, 20% din valoarea incasarilor dar nu mai puțin de 800 lei pentru o reprezentație de 2 ore.

TARIFE CHIRII SALA MARE:

 • - 1 oră = 600 lei

 • - 2 ore =1000lei

 • - 3 ore =1300 lei

 • - 4 ore = 1500 lei

 • - 5 ore = 1800 lei

 • - 6 ore = 2000 lei

 • - 7 ore = 2200 lei

 • - 8 ore = 2400 lei

 • - 9 ore = 2600 lei

-10 ore = 2800 lei

TARIFE CHIRII SĂLI MICI:

-         40 lei/oră

TARIFE CHIRII HOL PARTER:

-50 lei/oră

TARIFE PENTRU ORGANIZĂRI DE EXPOZIȚII

Hol mare parter (220 mp) = 500 lei/zi

Tarifele de închiriere a sălilor se pot negocia, acordându-se tarife preferențiale cu ocazia unor acțiuni caritabile non profit sau de interes major precum și cele organizate de municipalități

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Practicarea unui adaos comercial între 30% -400% pentru serviciile și produsele de alimentație publică, astfel:

 • -        produse alimentare între 30% - 300%

 • -        băuturi alcoolice între 50% - 400%

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT LA

SUBSOLUL IMOBILULUI:

-8,5 -15 lei/mp

TARIFE ÎNCHIRIERE SPAȚII CULTURALE

 • -        pe perioadă determinată pentru ONG-uri și instituții:

- 3 - 15 lei/mp/lună

TARIFE ÎNCHIRIERE ACTIVITĂȚI CONEXE

 • -        0,25 lei/mp/oră

TARIFE REDUSE LA CAZARE PENTRU MUNICIPALITATE

-        25 lei/loc/zi în cameră dublă;

-        40 lei/zi/cameră single

Tarifele preferențiale nu includ bonul valoric de mic dejun

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul public de utilități municipala - Serviciul de Activități Culturale de Prestării Servicii Hoteliere, Alimentație Publică și alte activități.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria