Hotărârea nr. 464/2009

HCL 464 Privind aprobarea bugetului de venituri ¦i cheltuieli pe anul 2010 al Serviciului public Administraiia Pieielor Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 464

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru;

Văzând Expunerea de motive a Serviciului public Administrația Piețelor nr. 2750 din 4 noiembrie 2009, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010;

Ținând seama de dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 82/1991, a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

În temeiul art. 36, alin. (4) lit. „a” și lit. „d”, art. 45, alin. (2), lit. „a” coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. , ,b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2010, al serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mureș, conform anexelor nr. 1 - 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș prin Serviciul public Administrația Piețelor.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

CONSILIUL MUNICIPAL TG. MUREȘ ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR STR. CUZA VODĂ, NR. 89

NR DATA


SE APROBĂ

PRIMAR,

dr. Dorin Florea


VIZAT DIRECTOR, Ec. Kiss Imola


mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Buget

2009

Buget 2010

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1

TOTAL VENITURI NEFISCALE (rd.4+7)

0010

4090

4090

1000

1060

1230

800

2

I VENITURI CURENTE (rd.3)

0010

4090

4090

1000

1060

1230

800

3

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4)

4090

4090

1000

1060

1230

800

4

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

30

480

480

140

120

110

110

5

Venituri din proprietate

3010

480

480

140

120

110

110

6

Venituri din concesiuni și închirieri

301005

480

480

140

120

110

110

7

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (rd.8 + 10)

3610

3610

860

940

1120

690

8

Venituri din prestări de servicii și alte activități

3310

3500

3500

850

920

1100

630

9

Venituri din prestări de servicii

331008

3500

3500

850

920

1100

630

10

Diverse venituri

3610

110

110

10

20

20

60

11

Alte venituri

361050

110

110

10

20

20

60

1

CHELTUIELI TOTALE (rd 2+rd 60)

4090

4090

1538

1136

823

593

2

A.CHELTUIELILE CURENTE(cod = 10+20+51+55+59)

01

4001.3

3690

1338

936

823

593

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2393

2213

865

528

475

345

4

Cheltuieli cu salariile în bani

1001

1742

1506

608

353

318

227

5

Salarii de bază

100101

966

900

360

200

200

140

6

Salarii de merit

100102

29

29

10

8

6

5

7

Indemnizații de conducere

100103

53

51

15

14

11

11

8

Spor de vechime

100104

195

180

60

50

40

30

9

Sporiri pentru condiții de muncă

100105

4.5

5

2

1

1

1

Alte sporuri

100106

50

0

0

0

0

0

10

Ore suplimentare

100107

77

0

0

0

0

0

11

Fond de premii

100108

130

90

90

0

0

0

Prima de vacanta

100109

83

90

30

40

20

0

12

Indemnizații de delegare

100113

1

1

1

0

0

0

13

Alte drepturi salariale în bani

100130

153.5

160

40

40

40

40

14

Cheltuieli cu salariile în natură

1002

210

280

130

60

50

40

15

Tichete de masă

100201

210

190

60

50

50

30

16

Alte drepturi salariale in natura

100230

90

70

10

0

10

17

Contribuții

1003

441

427

127

115

107

78

18

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

330

320

90

85

84

61

19

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

10

9

3

3

2

1

20

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

100303

91

90

30

25

20

15

21

Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale

100304

7

5

2

1

1

1

22

Contributii pt concedii si indemnizatii

100306

3

3

2

1

0

0

23

Fond garantare 0,25 %

100307

0

0

0

0

0

0

24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1338.3

1218

394

338

278

208

25

Bunuri și servicii

2001

1127.8

1087

344

275

262

206

26

Furnituri de birou

200101

20.5

13

4

4

3

2

27

Materiale pentru curățenie

200102

22

16

6

4

3

3

28

Încălzit, iluminat și forțe motrice

200103

454

450

150

100

100

100

29

Apă, canal, salubritate

200104

284

300

100

70

80

50

30

Carburanți și lubrifianți

200105

21.5

18

6

6

6

0

31

Piese de schimb

200106

9.5

6

3

1

1

1

32

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

200108

41.5

42

15

10

10

7

33

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

90.96

74

20

30

19

5

34

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

200130

183.84

168

40

50

40

38

35

Reparații curente

2002

123.3

70

20

40

10

0

36

Medicamente și materiale sanitare

2004

2

2

1

1

0

0

37

Materiale sanitare

200402

2

2

1

1

0

0

38

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

40

20

10

10

0

0

39

Alte obiecte de inventar

200530

40

20

10

10

0

0

40

Deplasări, detașări, transferări

2006

2

2

2

0

0

0

41

Deplasări interne, detașări, transferări

200601

2

2

2

0

0

0

42

Deplasări în străinătate

200602

0

0

0

0

0

0

43

Cărți, publicații și materiale documentare

2011

11.5

4

2

2

0

44

Consultanță și expertiză

2012

0

2

1

1

0

0

45

Pregătire profesională

2013

2

4

2

2

0

0

46

Protecția muncii

2014

5

4

2

2

0

0

47

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezent

2025

6

5

2

1

2

0

48

Alte cheltuieli

2030

18.7

18

8

4

4

2

49

Reclamă și publicitate

203001

0

1

1

0

0

0

50

Protocol și reprezentare

203002

4

1

1

0

0

0

51

Alte cheltuieli - fond handicapati Legea nr 448/2006

203030

14.7

16

6

4

4

2

52

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

250

250

70

70

70

40

53

Transferuri curente

5101

250

250

70

70

70

40

54

Transferuri către Primarie 50% chirii, concesiuni

510101

250

250

70

70

70

40

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

10

4

4

0

0

0

56

A. Transferuri interne

5501

10

4

4

0

0

0

57

Programe comunitare (ISO)

550107

10

4

4

0

0

0

58

TITLU IX ALTE CHELTUIELI

59

10

5

5

0

0

0

59

Despagubiri civile

5917

10

5

5

0

0

0

60

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

88.7

400

200

200

0

0

61

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

88.7

400

200

200

0

0

62

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

88.7

400

200

200

0

0

63

Construcții

710101

54.7

400

200

200

0

0

64

Mașini, echipamente și mijloace de transport

710102

0

0

0

0

0

0

65

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

34

0

0

0

0

0

66

Alte active fixe (corporale si necorporale)

710130

0

0

0

0

0

0

Inspector șef,

Nan Remus Dan


Sef contabil,

ec. Szabo Rădița

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2010


JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL TG-MUREȘ ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

Aprobat

Ordonatorul principal de credite Data..................

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2010 repartizate pentru Administrația Piețelor

INV mii lei

C+M

Nominalizare pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții

Valoare totală

Valoare totală actualiz

Finanțate din :

Capacitate

termen

P.I.F

Surse proprii

Credite

externe

Fond specia

l

Buget

TOTAL

Din care :

400

400

400

B. Obiective noi a) acoperis platou mese P-ta Cuza Voda

400

400

400

400

400

400

2012

Director financiar contabil,