Hotărârea nr. 463/2009

HCL 463 Privind actualizarea taxelor ¦i tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - pieie din Municipiul Tirgu Mure¦ in anul 2010.c

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 463

din 17 decembrie 2009

privind actualizarea taxelor și tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piețe din Municipiul Tîrgu Mureș în anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Inspectorului șef al Serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mureș nr. 2577 din data de 3 noiembrie 2009 privind actualizarea taxelor și tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piețe din M unicipiul Tîrgu Mureș și constatând oportunitatea acestor propuneri,

Cu luarea în considerare a prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „c” coroborat cu art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2010, se modifică taxele și tarifele pentru folosirea locurilor publice de desfacere - piețe din muicipiul Tîrgu Mureș, de către persoane fizice, persoane juridice, asociații familiale, asociații agricole, unități economice ale altor persoane juridice, precum și cele ale organizațiilor politice și obștești, instituțiile publice, fundații și altor asemenea, unități de cult, filiale, sucursale și reprezentanțe autorizate să funcționeze pe teritoriul României, aparținând persoanelor fizice sau juridice străine, alte similare și sunt stabilite, conform anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În cazul spațiilor și terenurilor din locurile publice de desfacere, pentru care există contracte de închiriere, colaborare sau convenții legal întocmite ori obținute ca urmare a licitațiilor organizate conform legii anterior prezentei hotărâri, chiriile, respectiv taxele ce se vor percepe începând cu data intrării în vigoare, nu vor putea fi mai mici decât cele prevăzute în Anexa nr. 4 la prezenta.

Art. 3. Asociațiile și fundațiile non profit, precum și beneficiarii Legii nr. 341/2004, privind recunoștința față de eroii - martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, se vor adresa cu solicitări pentru spații Consiliului Local municipal Tîrgu Mureș.

Art. 4. Bunurile, spațiile, terenurile pentru care se achită taxe zilnice de folosință, se atribuie direct, pe bază de convenție, respectiv chitanță.

Art. 5. Taxele, tarifele și chiriile care fac obiectul prezentei hotărâri, se încasează de către Administrația Piețelor.

Cota de 50% din veniturile încasate din chirii, face obiectul virării către bugetul local.

Art. 6. Urmărirea și încasarea taxelor și tarifelor se va efectua de către serviciul public Administrația Piețelor, aplicând procedura specială prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 7. Din Comisia de licitații pentru spații vor face parte domnii consilieri Urcan Gheorghe și Bakos Levente Attila.

Art. 8. De la data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă dispozițiile Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 194/13 noiembrie 2008 și nr. 317/30 iulie 2009.

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiul Tg. Mureș - dr. Dorin Florea și Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș prin Serviciul public Administrația Piețelor.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

ROMÂNIA

ANEXA NR.1


JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL TG.MUREȘ

TAXE SI TARIFE

Pentru activități și servicii prestate în centrele publice de desfacere din municipiul Tg.Mureș, actualizate în baza Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu aplicare de la 01.01.2010

Nr.

DETALII

Taxe și tarife

Taxe și tarife

crt.

cf. H.C.L. nr. __

/

Cf. H.C.L. nr. 194/13.11.2008,

de la 01.0l.2010

de la 01.01.2009

Pe platoul pieței

În spații închise

Pe platoul pieței

În spații închise

0

1

2

3

2

3

I

Pentru vânzarea produselor din vehicule și autovehicule lei/zi/mp

1 - de pe vehicule și autovehicule până la 3,5 t

5

X

5

X

2 - abonament vânzare din mașină (include și rezervare loc) lei /lună

800

X

800

X

II

Pentru folosirea platourilor și meselor (excl. cap. V-VI)

1- masă (lei/buc./zi)

- pentru persoane autorizate

9

12

9

12

- pentru producători agricoli

5

8

5

8

2- Abonament masa (include rezervare si taxa zilnica)

200 lei/ luna/masa

270lei/luna/masa

200 lei/ luna/masa

270 lei/luna/masa

3- Depozitare - pe platoul pieței

4 lei/mp./zi

5 lei/mp/zi

4 lei/mp./zi

5 lei/mp/zi

- boxe

3 lei/m2/zi

X

30 lei/zi

X

- gherete

3 lei/m2/zi

X

25 lei/zi

X

- în spatii amenajate în acest scop (depozite)

X

4 lei/mp/zi

X

4 lei/mp/zi

- abonament pentru depozitare

X

18 lei/mp/luna

X

18 lei/mp/luna

4- Masă hala lactate

- Pt. brânzeturi (inclusiv accesoriile)

X

9 lei/masa/zi

X

9 lei/masa/zi

- pt lapte (inclusiv accesoriile), se admite si / masă

X

9 lei/masa/zi

X

9 lei/masa/zi

III

Pentru încărcat descărcat mărfuri și ambalaje din mijloace de transport

1 - abonament lunar

70 lei

X

70 lei

X

2 - incărcat - descărcat ocazional

2 lei/mp./1/2 ora

X

2 lei/mp./1/2 ora

X

IV

Vînzarea produselor în hală

1- Vitrine frigorifice

X

9 lei/mp./zi

X

9 lei/mp./zi

2- Ouă

X

9 lei/mp./zi

X

9 lei/mp./zi

3 - Dozator lapte

X

9 lei/mp./zi

X

X

V

Pentru vânzarea de animale mici și păsări.lei//zi//mp.

1- Pui până la o săptămână

5 lei

X

5 lei

X

2- Găini și rate păsări de casă - porumbei și papagali

5 lei

X

5 lei

X

3- Miei și iezi (lei/buc)

6 lei

X

6 lei

X

4- Iepuri și alte animale mici

5 lei

X

5 lei

X

VI

Pentru ocuparea locurilor necesare vânzărilor produselor rezultate din exercitarea unei activități autorizate pe cont propriu

  • 1 - P-ța Armatei - amplasament fix

  • 2 - Taxa teren pt. construcții autorizate + terase

35 lei/mp./luna

X

35 lei/mp./luna

X

- Armatei

0,5 lei/mp./zi

X

0,5 lei/mp./zi

X

- Cuza Vodă, Dacia, Diamant

0,5 lei/mp./zi

X

0,5 lei/mp./zi

X

- Piața 1848, 22 Dec. 1989

0,5 lei/mp./zi

X

0,5 lei/mp./zi

X

- Mureșeni, Unirii

0,1 lei/mp./zi

X

0,1 lei/mp./zi

X

  • 3 - Bazar

  • 4 - Piața de Vechituri

4 lei/mp./zi

X

4 lei/mp./zi

X

-Taxa intrare autoturism inclusiv taxă cort

30 lei/zi

X

25 lei

X

-Taxa intrare microbuz inclusiv taxă cort

35 lei/zi

X

35 lei

X

-Taxa intrare autoturism+remorca inclusiv taxă cort

40 lei/zi

X

40 lei

X

-Taxă extindere amplasament (cort )

3 lei/mp./zi

X

3 lei/mp./zi

X

-Taxă ocupare teren

3 lei/mp./zi

X

3 lei/mp./zi

X

- Taxă comercializare produse din autoturism

25 lei/ zi

X

X

X

5 -Taxă unică tonete - P-ța 22 Dec. 1989

2 lei/mp./zi

X

2 lei/mp./zi

X

6 -Taxă unică - spații administrative în toate centrele publice de desfacere- piețe

0.5 lei/mp./zi

X

0.5 lei/mp./zi

X

VII

Vânzarea florilor și brazilor

1. - flori

7 lei/mp./zi

X

7 lei/mp./zi

X

2. - pomi fructiferi, arbuști ornamentali (pe platoul pieței sau

14 lei/mp/zi

X

14 lei/mp/zi

X

din autovehicule)

3. - brazi (pe platoul pieței sau din mașini)

25 lei/mp./zi

X

25 lei/mp./zi

X

VIII

Închirierea de balanțe lei/buc/zi

1- balanțe de 5 kg sau cântare electronice

5 lei

X

5 lei

X

2- balanțe de 10 kg sau cântare electronice

7 lei

X

7 lei

X

3- balanțe de 20 kg sau cântare electronice

8 lei

X

8 lei

X

4- abonament lunar (indiferent de balanță) sau cântare

120 lei

X

120 lei

X

electronice

5- balanță tip valiză

-   proprietatea Adm Piețelor 100-200 kg

14 lei

X

14 lei

X

IX

Executarea unei cântăriri - lei/cântărire, mai puțin câtarul cetățeanului

9

X

1 leu

X

1 leu

X

Abonamente lunare pt. rezervarea meselor (lei/lună)

1- comercializarea produselor agricole

  • -   din producție proprie

  • -   pt persoanele autorizate

2- comercializarea produselor lactate + miere de albine

3- comercializare flori, arbuști ornamentali, pomi fructiferi

  • - din producție proprie

  • - pt. persoanele autorizate

25 lei

80 lei

80 lei

50 lei

100 lei

45 lei

100 lei

X

X

X

25 lei

80 lei

X

50 lei

100 lei

45 lei

100 lei

X

X

X

XI

Pentru folosirea grupului social/una folosire (lei)

1- pt. pișoar

X

0,5 lei

X

0,5 lei

2- pentru cabină

X

1 leu

X

1 leu

3- pentru cabină duș (lei/1 folosire)

X

4 lei

X

4 lei

Pt. comunicări, anunțuri, reclame prin stația de amplificare (lei)

1- anunțuri ( pierderi, furturi,etc)/cuvînt

1 leu

X

1 leu

X

2- reclame/ cuvînt

1 leu

X

1 leu

X

3- reclame/ minut

10 lei

X

10 lei

X

Pt. panouri publicitare/reclamă scrisă(lei/mp)

10 lei/mp./luna

X

10 lei/mp./luna

X

Taxă acces mașină

2 lei

X

2 lei

X

XII

Pentru prestări servicii

1- prestări servicii pază în spații închise - Piața Cuza Voda,

X

1,6 lei/mp/lună

X

1,6 lei/mp/lună

2 - prestări servicii pază în Piața Armatei - până la

4 lei/m2/lună

X

20 lei/masă/lună

X

3- prestări servicii salubritate:- Platou piațe agroalimentare a) producători agricoli

1.5 lei/masă/zi

1.5 lei/masă/zi

1.5 lei/masă/zi

1.5 lei/masă/zi

b) persoane autorizate

- abonament

60 lei/masă/lună

60 lei/masă/lună

60 lei/masă/lună

60 lei/masă/lună

- ocazional

4 lei/zi/masă

4 lei/zi/masă

4 lei/zi/masă

4 lei/zi/masă

c) sector vânzare din mașină

- abonament

60 lei/loc/lună

X

60 lei/loc/lună

X

- ocazional

2 lei/m2/zi

X

X

X

4- Prestări servicii Salubritate P-ța Armatei - până la

4 lei/m2/lună

4 lei/m2/lună

20 lei/masă/lună

20 lei/masă/lună

INSPECTOR ȘEF

ec. Filimon Vasile


INSPECTOR ȘEF ADJ.

ing. Nan Remus

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

TG. MUREȘ

TAXE

Pentru efectuarea analizelor și examenelor de laborator precum și a unor activități sanitar - veterinare se aplică începând cu 01.01.2010

Nr. crt.

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

9

TAXE

de la 01.01.2010

TAXE

din 01.01.2009 conform

H.C.L. nr. 194/2008

0

1

2

3

1

Recoltarea și pregătirea probelor pentru examen fizico - chimic și organoleptic

- Lapte

2 lei - 20 l/probă

2 lei - 20 l/probă

- Preparate din lapte

5 lei/20 kg.

5 lei/20 kg.

- Recoltarea probelor de sanitație

18 lei/lună

18 lei/lună

(persone juridice)

- examen organoleptic

(persoane fizice - producători)

- carne miel

15 lei/10 buc.

15 lei/10 buc.

- miere

1,5 lei/kg/zi

1,5 lei/kg/zi

- pește

15 lei /50 kg./zi

15 lei /50 kg./zi

- ouă (ovoscopie)

3 lei/ladă/zi

3 lei/ladă/zi

2.

Examen trichineloscopic

GRATUIT

GRATUIT

3.

Determinarea amidonului din

produsele alimentare

- smântână

2 lei/10 kg.

2 lei/10 kg.

INSPECTOR ȘEF,

Ec.Filimon Vasile


INSPECTOR ȘEF ADJ.,

ing. Nan Remus

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL TG. MUREȘ

TAXE

pentru accesul și staționarea autovehiculelor în perimetrele piețelor mun.

Tg. Mureș cu aplicare de la data de 01.01.2010

A. TAXĂ ACCES AUTO - 2 lei

B. TAXĂ STAȚIONARE PIAȚĂ

9                                               9


INSPECTOR ȘEF

ec. Filimon Vasile


- lei -

NR.

CRT

TIP AUTO

AN

TARIFE

Între 1-

2ore/zi

Peste 2 ore

Abonament lunar

0

1

2

4

5

6

1

Până la 1,5 to

2009

2

2,5 - pt. fiecare ora in plus

50 - abonamentul si parcarea sunt valabile numai in intervalul orar zilnic de functionare a pietii

2010

2

2,5 - pt. fiecare ora in plus

50 - abonamentul si parcarea sunt valabile numai in intervalul orar zilnic de functionare a pietii

2

Între 1,5 - 3,5 to

2009

3

5 - pt. fiecare ora in plus

80 - abonamentul si parcarea sunt valabile numai in intervalul orar zilnic de functionare a pietii

2010

3

5 - pt. fiecare ora in plus

80 - abonamentul si parcarea sunt valabile numai in intervalul orar zilnic de functionare a pietii

INSPECTOR ȘEF ADJ. ing. Nan Remus

ROMÂNIA

JUD. MUREȘ

CONSILIUL MUNICIPAL TG. MUREȘ

TARIFE DE BAZĂ

pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, prin licitație publică, cu aplicare de la data de 01.01.2010

INSPECTOR ȘEF

ec. Filimon Vasile


NR.

CRT.

SPAȚII ȘI ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

TARIF,

lei/mp./luna din 01.01.2010

TARIFE ,

conform H.C.L. nr. 194/2008, lei/mp./luna de la 01.01.2009

1.

COMERȚ

16

16

2.

PRESTĂRI SERVICII

12,5

12,5

3.

BIROURI ADMINISTRATIVE, DEPOZIT

8

8

4.

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

16

16

5.

CHIOSCURI MODERNIZATE

30

30

6.

BIROURI PENTRU ASOCIATII SI FUNDATII NONPROFIT

5

5

INSPECTOR ȘEF ADJ., ing. Nan Remus