Hotărârea nr. 462/2009

HCL 462 Privind aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul 2010, percepute de Administraiia Gradinii Zoologice ¦i a Platoului Corne¦ti.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 462

Din 17 decembrie 2009

privind aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul 2010, percepute de Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr._____din___________ 2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mureș, prin Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2009,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 26, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 - privind finanțele publice locale,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “b” și alin. (4), lit. “c”, art. 45, alin. (2), lit. “c” și art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul unor taxe speciale pe anul 2010, percepute de Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești,cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș prin Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești și Direcția Economică.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

Taxe percepute pentru intrarea în Grădina Zoologică și pentru alte servicii

Nr. Crt

Specificație

An 2010 (Ron)

1

Taxe intrare la Grădina Zoologică (ron/pers)

  • •  Adulti

9

  • •  Copii, elevi, studenți, pensionari

5

2

2

Fotografierea în Grădina Zoologică (ron/aparat)

5

3

Filmări în Grădina Zoologică (ron/aparat)

10

4

Cazare câini în pensiune (ron/zi)

10