Hotărârea nr. 460/2009

HCL 460 Privind taxele pentru prestari servicii ¦i alte taxe speciale percepute in cadrul Serviciului Public de Utilitaii Municipale pentru anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 460

din 17 decembrie 2009

privind taxele pentru prestări servicii și alte taxe speciale percepute în cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale pentru anul 2010

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. ___________ din ________________ 2009, prin Serviciul Public de Utilități Municipale, privind taxele pentru prestări servicii și alte taxe speciale percepute în cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale pentru anul 2010;

În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art. 30, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată,

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art.45, alin. (2), lit. ”c” și art. 115, alin. (1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul taxelor speciale pe anul 2010, cuprinse în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș prin Serviciul Public de Utilități Municipale.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

A N E X A Nr. 1

Taxe pentru prestări servicii și alte taxe speciale

percepute în cadrul S.P.U.M. pentru anul 2010

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxă lei

2010

2010*

s.d.sl.

CIMITIRELE MUN

ilCIPALE

1

Păstrarea, transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea fără podină

1 caz

70,00

140,00

2

Păstrarea, transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea cu podină

1 caz

75,00

150,00

3

Păstrarea, transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea în cripte simple

1 caz

67,00

134,00

4

Păstrarea, transportul intern și asigurarea caremonialului defunctului, săparea gropii și înhumarea în cripte duble

1 caz

70,00

140,00

5

Taxă păstrare la rece

1 caz/zi

25,00

6

Concesionarea locului de mormânt (pe durata de

20 de ani)

1 loc

550,00

7

Reconcesionarea locului de mormânt (pe durata de 10 de ani)

1 loc

275,00

8

Taxa de întreținere cimitir pe un an

1 loc

20,00

9

Amenajarea și îngrijirea completă a unui mormânt în perioada 1 aprilie - 31 octombrie prin stropire cel puțin de două ori pe săptămână, plivi-tul și curățatul cel puțin o dată în an precum și plantarea mat. floricol adus de client la cerere

1 loc/zi

1,00

10

Aranjat mormânt

1 caz

1,50

3,00

11

Închirierea uneltelor pentru întreținerea mormintelor (buc./oră - cazmale, greble, lopeți, găleți)

buc/oră

1,00

12

Taxă pentru ocupare temporară de teren din domeniul public, în vederea efectuării de lucrări funerare

mp/zi

3,00

13

Taxă pentru autorizare intrare cu mijloace auto pentru transportul de materiale de construcții, pentru executarea de lucrări funerare

 • -  execuție ramă

 • -   execuție criptă

Lucrare

Lucrare

16,00

23,00

14

Taxă pentru utilizarea apei la executarea de lucrări funerare

 • -  execuție ramă

 • -   execuție criptă

Buc

Buc

10,00

12,00

15

Taxă ocupare parțială a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de construcții)

Lei/mp/ zi

5,00

CETATEA TÎRGU MUREȘ, TEATRUL DE VARĂ și CÂMI

NUL CULTURAL MUREȘENI

1

Taxă închirieri spații

Mp/oră

0,25

2

Taxă organizare manifestări

Activ./zi

700,00

3

Taxă pentru organizarea unor manifestări de către fundații, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ și cultură și partide politice

Activ./zi

30,00

4

Taxă pentru organizarea de spectacole

Spect./zi

420,00

5

Taxă închiriere spațiu pentru organizarea de cursuri, seminarii, conferințe de către:

 • a) instituții de învățământ și cultură asimilate

 • b) alte

Curs/oră

7,00

30,00

6

Taxă pentru activități de alimentație publică

 • a) ocupare teren

 • b) interior

Mp/zi

Mp/zi

3,00

4,00

7

Taxă închiriere sonorizare și lumini

 • a)  instituții

 • b) agenți economici

 • c) ONG-uri, partide politice

Lei/zi

Lei/zi

Lei/zi

500,00

1.400,00

400,00

8

Taxă ocupare teren pentru activități comerciale ambulatorii

Lei/căsu ță/zi

38,00

9

Taxă închirieri

 • a) căsuțe tip A

 • b) căsuțe tip B

Lei/zi

Lei/zi

55,00

45,00

10

Taxă vizitare Cetate cu asig. ghid

Lei/pers

1,00

11

Taxă acces grup cu asig. ghid

Lei/grup

6,00

12

Taxă auto liberă-trecere și oprire pentru mijloace de transport (max. 2 ore)

Mijl.tp./ zi

12,00

13

Taxă ocupare teren - terase

Lei/zi

13,00

14

Taxă amplasare panouri publicitate (banner)

Lei/mp/ zi

3,00

15

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată

Lei/mp/ lună

11,00

16

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată pentru ONG-uri și instituții

Lei/mp/ lună

3,00

17

Taxă închiriere spații culturale pe perioadă determinată pentru ONG-uri pentru folosire exclusiv culturală

Lei/încă

pere/

lună

1,00

* Pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale

Acțiunile de caritate sunt scutite de taxe la Cetate, Teatrul de Vară și Căminul Cultural Mureșeni. Pentru manifestările Zilele Tîrgumureșene, Săptămâna copiilor, Sărbătoarea porților deschise, Sărbătoarea vinului și a mustului - Artă meșteșugărească, Orășelul copiilor și alte evenimente culturale de amploare, taxele se vor aplica prin HCL distincte.

Taxe pentru diverse servicii sezoniere prestate

1

Taxă pentru urcare lift săniuțe

Lei/urcare

1,00

2

Taxă închiriere sanie/colac

Lei/buc/tură

1,00

3

Taxă patinoar

Lei/tură

8,00

4

Taxă închiriere patine

Lei/tură

12,00

5

Taxă închiriere palete/ rachete tenis/badminton (1 tură = 1 h)

Lei/tură

1

6

Taxă închiriere jocuri (șah, remi, etc.)

Lei/joc/1 h

1

7

Taxă trenuleț copii fără însoțitor

Lei/tură

1

8

Taxă trenuleț copii cu însoțitor

Lei/tură

2

VESPASIANE

1

Taxă WC și pișoar

1 pers.

1,50

2

Taxă duș (pentru % h)

1 pers.

3,00

DIRECTOR S.P.U.M.,

Mircea Moldovan