Hotărârea nr. 46/2009

HCL 46 Privind aprobarea documentaiiei "Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Constantin Hagi Stoian, fn" studiu de amplasament pentru construire locuinia unifamiliala proprietari Keresztes Erzsebet Erika ¦i Keresztes Zsolt-Andras.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 46 din 29 ianuarie 2009

pentru aprobarea documentației

„Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Constantin Hagi Stoian, fn ” studiu de amplasament pentru construire locuința unifamiliala proprietari Keresztes Erzsebet Erika si Keresztes Zsolt-Andras

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 15645 din 09.01.2009 prin ”Arhitect Sef” privind aprobarea documentatiei ”Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. C-tin Hagi Stoian, fn si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ,

Vazând prevederile art. 2, alin. (2) si art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prevederile art. 25. alin. (1), art. 26 si art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, alin. (4), litera ”e”, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba documentatia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu, zona str. C-tin Hagi Stoian, fn”- studiu de amplasament pentru construire locuinta unifamiliala pe terenul în suprafata totala de 500mp proprietatea privata a lui Keresztes Erzsebet Erika si Keresztes Zsolt-Andras(1/1) identificat ca cel înscris în CFnr. 96975/N-Tg.Mures cu nr.cad 4880 cu reglementarile urbanistice cuprinse în proiectul nr.61/2008 întocmit de S.C. ”Pac Proiect” S.R.L. Tîrgu Mures, arh.Pojan Camelia - proiect anexat care împreuna cu avizele prezentate face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor planului urbanistic de detaliu în sensul de obtinere autorizatie de construire se va face în conditiile nedepasirii indicilor de utilizare a terenului reglementati prin P.U.Z. - ”Zona rezidentiala cartier Unirii” si a prezentarii: decizia privind scoaterea terenului din circuitul agricol, dovada donarii catre Statul Român a cotei de teren necesara realizarii corpului de strada la profilul propus prin prezentul studiu si conform avizului Administratiei Domeniului Public, avizul Directiei Apelor Mures, acordurile autentificate ale proprietarilor terenurilor limitrofe lotului mobilat daca acestea vor fi afectate de extinderea retelelor de utilitati necesare functionarii obiectivului propus.

Art. 3. Prezenta documentatie de urbanism intra în vigoare sub conditia îndeplinirii art. 2.

Art. 4. Prevederile planului urbanistic general Tîrgu Mures se vor completa cu propunerile de amenajare si dezvoltare urbanistica a zonei studiate prin prezentul plan urbanistic de detaliu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotarâri si respectarea documentatiei de urbanism se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Florea Dorin prin Arhitectul Sef.

Presedinte de sedinta dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban