Hotărârea nr. 459/2009

HCL 459 Privind aprobarea unor taxelor speciale pe anul 2010, percepute de Serviciul Public Comunitar de Evidenia Persoanei.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A  nr. 459

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea unor taxelor speciale pe anul 2010, percepute

de Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanei

9

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureș nr. __________ din _______________ 2009 prin care se propune aprobarea unor taxe speciale la Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor, pentru anul 2010,

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 26, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „c”, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă taxele speciale pe anul 2010 pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanei conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, dr. Dorin Florea prin Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

ANEXA NR. 1

Taxe speciale în domeniul stării civile:

  • 1. Persoanele care prezintă vechiul certificat de stare civilă pentru anulare în vederea obținerii altuia nou, vor plăti doar taxa extrajudiciară de timbru.

  • 2. Pentru oficierea căsătoriilor de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, cu excepția zilelor de paști ( ortodox , catolic, reformat ), crăciun, 1 ianuarie, 1 mai și 1 decembrie când nu se oficiază căsătorii, se vor achita următoarele taxe :

Pentru zilele de sâmbătă :

  • - între orele 8 - 13 - 35 lei

  • - între orele 13 - 16 - 55 lei

După orele 16 nu se oficiază căsătorii.

Pentru zilele de duminică și sărbători legale :

- între orele 10 - 13 - 55 lei

După orele 13 nu se oficiază căsătorii.

Taxa pentru fotografiere sau filmare video este de 15 lei.