Hotărârea nr. 458/2009

HCL 458 Privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2010, percepute de Serviciul public - Administraiia domeniului public.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 458

Din 17 decembrie 2009

privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2010, percepute de

Serviciul public - Administrația domeniului public

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 884 din 11.12.2009 prezentată de Serviciul public Administrația domeniului public privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2010 administrate prin Serviciul public - Administrația domeniului public,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal și în conformitate cu art. 26, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 45/2003 - privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul taxelor speciale pe anul 2010 percepute de Serviciul public -Administrația domeniului public prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea punctului X din Anexa A la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 100 din 26.03.2009, în sensul că termenul scadent de plată pentru taxa ocupare a domeniului public cu garaje autorizate și/sau acceptate va fi 31.12.2009.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, compartimentul Arhitect șef și Serviciul public - Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

Nr. Crt.

Specificație

Anul

2010

I

Taxa de ocuparea domeniului public si/sau privat al municipiului Tirgu Mures cu panouri publicitare autorizate sau avizate in functie de dimensiunile panourilor

 • 1) . Panou cu suprafață de afișaj între 1mp-5 mp

 • 2) . Panou icu suprafață de afișaj între 5mp-10 mp

 • 3) . Panou cu suprafață de afișaj peste 10 mp

150 lei/panou/luna

200 lei/panou/luna

250 lei/panou/luna

PROCEDURA: Se depune cerere de avizare catre SAPPP in baza certificatului de urbanism

Taxele se urmaresc si se incaseaza de catre Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice

II

Taxa ocupare domeniul public cu panouri mobile (pliante) autoportante temporare amplasate pe domeniul public si/sau privat al municipiului (perioada minim 30 zile - maxim 6 luni)

Cu dimensiunile de 0,5x0,9 (mxm)

5 lei/mp/afișaj/zi

PROCEDURA : Se depune cerere de avizare catre SAPPP, schita panoului publicitar, durata amplasarii si locul de amplasare

III

Taxa ocupare domeniu public cu mijloace

de publicitate tip bannere, mash-uri cu character temporar pe o perioada de cel mult de 30 zile, indiferent de zona de amplasare

 • a) max. 3 zile în zona centrală și protejată și numai în locurile aprobate prin HCL

 • b) max. 14 zile transversal în zonele unde nu se împiedică vizibilitatea unor construcții valoroase din punct de vedere arhitectural și numai în afara zonei centrale și protejate a municipiului Tg. Mureș

30 lei/mp/zi

PROCEDURA: Pentru amplasare de bannere cu caracter umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

IV

Taxa pentru avizare amplasare reclame tip banner, mash, pe domeniul privat, pentru o perioada de :

25 lei/mp/zi

PROCEDURA: Se depune cererea de către proprietarul imobilului, schița proiect de amplasare, perioada de amplasare

V

Taxa pentru afisaj pe panourile de afisaj apartinand Primariei municipiului Tirgu Mures

2 lei/afis/zi

PROCEDURA: Pentru afisaj cu caracter umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VI

Taxa ocupare domeniu public pentru distribuire de ,fluturasi', pliante, etc.(,,sampling")

20 lei/mp/zi

PROCEDURA: Pentru distribuire de fluturasi, pliante, etc. in scop umanitar se acorda scutire de taxa, urmand a se obtine avizul din partea Administratiei domeniului public

VII

Taxa ocupare domeniul public pentru organizare de

expozitii, de campanii publicitare pe amplasamente

fixe sau mobile (cu și fără vânzare)

100 lei/mp/zi

PROCEDURA: pentru ocuparea domeniului public pentru organizarea de expoziții, de campanii publicitare în scop umanitar, se acordă scutire de taxe, urmând a se obține avizul ADP

VIII

Taxa ocupare domeniu public pentru comert promotional

12 lei/mp/zi

IX

Taxa de ocupare a domeniului public pentru organizare de spectacole ocazionale (nu se referă la spectacole organizate în Cetate, CASM, Platoul Cornești)

100 lei/mp/zi

X

Taxa ocupare domeniul public cu garaje autorizate si / sau acceptate

300 lei/an

Taxa pentru ocuparea terenului cu garaje autorizate sau acceptate este anuala si se achita trimestrial, in patru rate egale, adica pana la 15 martie, pana la 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv si nu mai tirziu de 31 decembrie .

Taxa se modifica in urmatoarele situatii '

a) in cazul pensionarilor, care au venit sub 300 lei inclusiv/luna -se ia in considerare venitul proprietarului autoturismului dovedit cu talonul de pensii din luna anterioara platii, se aplica o reducere de 30%, cu conditia sa detina un singur garaj in proprietate si sa figureze in evidentele Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Direcției economice .

b) In cazul in care persoanele fizice (impreuna cu rudele de gradul I) sau juridice detin mai multe garaje taxa se modifica dupa cum urmeaza:

-- Pentru al doilea garaj o taxa anuala de

640 lei

 • - Pentru al treilea garaj o taxa anuala de

960 lei

 • - Pentru al patrulea garaj o taxa anuala de 1280 lei.

 • - Pentru al cincilea garaj si urmatoarele o taxa anuala de 1500 lei

PROCEDURA: Taxa se achita daca se face dovada deținerii c nu figurează în evidentele Serviciului de stabilire, încasare im

e autoturisme pentru fiecare garaj în cazul în care pozite și taxe din cadrul Direcției economice

c) in cazul in care nu se face dovada deținerii de autoturisme, se va achita o taxa majorata cu 50% la toate categoriile

d) in cazul in care pentru un garaj s-a obtinut autorizatia de schimbare de destinatie se va achita taxa in functie de activitatea desfasurata si de zona de interes urban in lei/mp/zi

e) Pentru alte situatii care nu sunt reglementate prin prezenta

se va achita o taxa anuala de 500 lei

PROCEDURA: Taxele se urmaresc si se incaseaza de catre Serviciul de stabilire, incasare impozite si taxe din cadrul Directiei economice

XI

Taxa ocupare domeniul public

a). cu parcari acoperite autorizate si/sau acceptate

taxa anuala de 160 lei

XII

Taxă atribuire parcare acoperită edificată de municipiu

Taxa anuală de 180 lei

PR OCEDURA: Taxa pentru ocuparea terenului cu parcari acoperite autorizate sau acoperite este anuala si

se achita trimestrial, in patru rate egale, adica pana la 15 martie, pana la 15 iunie,15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv

Taxa pentru atribuire parcare acoperita edificata de municipiu se achita la fel ca si taxa pentru ocuparea de teren cu parcari autorizate sau acoperite, adica trimestrial

XIII

Taxa pentru autorizarea lucrărilor de spargere strazi, trotuare,zone verzi

a) pentru lucrari de constructie, de inlocuire sau extindere retele edilitare, mai putin retele de transmitere de informatii

1500 lei/strada/luna

b) pentru bransamente

10 lei/mp/zi

XIV

Taxa pentru ocuparea partiala a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de constructii, schele, etc.)

4 lei/mp

XV

Taxa pentru autorizatia de libera trecere si oprire pentru mijloacele de transport in zonele cu restrictie de circulatie

Taxa pentru inregistrare mopede si utilaje nesupuse inmatricularii

11 lei /mijloc de transport/zi

30 lei/vehicul

XVI

Taxa eliberare AVIZ -ADP mai putin pentru retele de transmitere de informatii

70 lei/aviz

PROCEDURA: Taxa se refera la toate avizele eliberate de catre Administratia domeniului

XVII

Taxa pentru autorizarea de taieri arbori

37 lei

XVIII

Taxa pentru autorizarea de taieri arbusti

16 lei/arbust

XIX

Taxa pentru desfiintare 1 metru liniar de

27 lei

gard viu

XX

Taxa pentru achiziționarea si plantarea a doi arbori/garaj pentru toti detinatorii de garaje de pe domeniul public/privat al municipiului

53 lei

Nota: suma va fi folosita pentru achiziționarea de arbori

XXI

Taxa de utilizare a cutiei de separare a iluminatului public de iluminatul festiv pentru bransare/debransare a casetelor (reclama) luminoase montate pe stilpi electrici

100 lei/bransament

XXII

Taxa habitat

10 lei/locuinta

XXIII

Taxa folosinta stalpi electrici aflati in proprietatea municipiului Tg. Mures, pentru:

 • -  panouri reclama

 • -  linii aeriene mai putin retele pentru transmitere de informatii

50 lei/buc/luna

2,50 lei/stilp/luna

XXIV

Taxa de ocupare a domeniului public pentru desfasurarea de spectacole

5 lei/mp/zi

B. AMENZI

I

a) Amenda pentru amplasarea ilegala ( neavizată ) de panouri

publicitare , bannere, mashuri,etc., pe domrniul public si/sau privat al municipiului Tg. Mures (amenda se va aplica inclusiv pentru panourile publicitare amplasate illegal pe stalpi electrici aflati in proprietatea municipiului)

cuprinsa intre 1.000

2500 lei

b)pentru neinscriptionarea lizibila a firmelor cu denumirea societatii ce desfasoara activitatea si a nr. de inregistrare de la Registrul Comertului, la sediile/punctele de lucru/sucursale/agentii unde isi desfasoara activitatea

cuprinsa intre 300

500 lei

c) pentru neinscriptionarea proprietarului pe panou, firma, reclama, etc. care efectueaza publicitate pe raza municipiului

100 lei/panou / reclama

d) pentru neintretinerea reclamei/firmei/esarfei(banner)/mash

cuprinsa intre 1.000 2.500 lei

e) pentru ocupare ilegala a domeniului public pentru distribuire de ,,fluturasi", pliante, etc.(,,sampling"), fără obținerea avizului ADP

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

f) pentru organizarea neavizată de expoziții, campanii publicitare, campanii cu caracter umanitar sau pentru strangerea de fonduri in scopuri caritabile, pe domeniul public cu sau fara

vanzare

cuprinsa intre 1.000-2500 lei

g) pentru amplasarea neautorizata / neavizata a unor construcții (tonete, chioșcuri, terase, lăzi frigorifice, rafturi, mese tip Coca-Cola,etc) pe domeniul public sau privat al municipiului

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

 • a) Amenda pentru executarea fara autorizație a

lucrarilor de spargere strazi, trotuare, zone verzi

 • b) Amenda pentru depasirea valabilitatii autorizatiei pentru lucrari de spargere strazi, trotuare, zone verzi

 • c) amendă pentru nerespectarea condițiilor de refacere a suprastructurii stipulate în autorizația de spargere

cuprinsa intre 1.000

2.500 lei

cuprinsa intre 1.000-2500 lei

cuprinsă între 1.000-2.500 lei

Amenda pentru neautorizarea de libera trecere

si oprire pentru mijloacele de transport in zonele

in zonele cu restrictie de circulatie

Cuprinsa intre 300 si 2000 lei

Amenda pentru neintretinerea zonei verzi

aferenta blocurilor de locuinte

cuprinsa intre 100 -

270 lei pentru asociatie

Amenda pentru transformarea zonelor verzi din jurul blocurilor in gradini de zarzavat

cuprinsa intre 100 - 270 lei pentru utilizatorul gradinii sau organizatiei care nu a desfiintat gradina

Amenda pentru taierea arborilor, arbustilor, pomilor fructiferi, vitei de vie, indiferent de proprietarul terenului, care nu au autorizatie/aviz der taiere arbori eliberata de Primaria Tg Mures

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

Cuprinsa intre 1000-1500 lei/arbore,pom fructifer pentru persoana fizica/juridica ce executa taierea fara autorizatie/aviz -300 lei/arbust,vita de vie pentru persoana fizica/juridica ce executa taierea fara autorizatie/aviz

Amenda pentru executarea de taieri de arbori in timpul sezonului de vegetatie

 • - 105 lei pentru persoana ce executa taierea

 • - 100 lei pentru persoana ce executa taierea

 • - 210 lei pentru persoana care a dat dispozitia (conducator unitate)

Amenda pentru taierile in coronament la

arborii din zonele verzi din cadrul asociatiilor de proprietari executate de catre acestia sau locatari

500 lei

Amenda pentru recoltarea florilor, semintelor, fructelor si frunzelor din parcuri, scuaruri, zone verzi apartinand domeniului public si privat al municipiului

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

100 lei

Amenda pentru distrugerea unui mp. de teren plantat cu flori si alte plante omamentale, sau

100 lei

insamantat cu iarba

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

Amenda pentru desființarea neautorizata a

unui ml de gard viu

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

500 lei/ml gard

Amenda pentru distrugerea arborilor de pe aliniamentele stradale, parcuri, scuaruri si alte zone verzi prin lovire de catre autovehicule, persoane sau in orice mod

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

100 lei/arbore, arbust

Amenda pentru abandonarea, stationarea, traversarea, parcarea, spalarea si repararea autovehiculelor de orice fel, in parcuri, scuaruri si zone verzi apartinand domeniului public al municipiului

Intre 1000 si 2500 lei

Amenda pentru amenajarea de parcari prin acoperire cu beton, dale si piscoturi a unor portiuni de teren din parcuri, scuaruri si zone verzi de pe domeniul public, sau construirea de garaje, executate fara, aprobarea planului urbanistic de detaliu de catre Consiliul Local si fara avizul favorabil al serviciului de specialitate

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul stabilit prin HCL nr197/2007

Intre 250 si 1000 lei

Amenda pentru neplantare de puieti de arbori pentru inlocuirea arborilor taiati pe baza autorizatei de taiere arbori

-270 lei/arbore neplantat

-150 lei/arbust

Amenda pentru afisare sau inscriptionare pe stalpii electrici

Între 250 - 1.000 lei/stalp

Amenda pentru bransarea la reteaua electrica de iluminat public fara autorizare (avizare)

1000 - 2.500 lei/stâlp

Amenda pentru amenajare de zona verde fara

avizul Primariei

NOTA: se percepe si o despagubire in cuantumul

stabilit prin HCL nr197/2007

100 lei

Amenda pentru neplantarea de puieti de arbori de catre proprietarii de garaje, aflate pe domeniul public sau privat, autorizate sau mentinute prin HCL

270 lei/arbore neplantat

Amenda pentru neintretinerea zonei verzi din dreptul locuintelor

100 lei

Amenda pentru neintretinerea zonei verzi din dreptul institutiei

Intre 100 lei si 300lei