Hotărârea nr. 457/2009

HCL 457 Privind stabilirea nivelelor taxelor speciale pe anul 2010 percepute de Serviciul Fond Funciar ¦i Registrul Agricol.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 457 din 17 decembrie 2009

privind stabilirea nivelelor taxelor speciale pe anul 2010 percepute de Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1026 din 7 decembrie 2009 prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2010,

Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și în conformitate cu art. 30, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale stabilesc taxele speciale.

În baza aliniatului 2 al aceluiași articol, cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „ c ”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se stabilesc taxele speciale pe anul 2010 percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol, după cum urmează:

  • a) Taxe pentru eliberarea unor acte din domeniul agricol și arhiva instituției (care nu intră în activitatea curentă):

  • -   eliberarea adeverințelor după Registrul agricol - 14 lei;

  • -   eliberarea copiilor de pe acte existente în arhivă - 10 lei.

  • b) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător agricol - 12 lei.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria