Hotărârea nr. 456/2009

HCL 456 Privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 456 din 17 decembrie 2009

privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 13.259 din 20.11.2009 prezentată de Departamentul Arhitect șef privind aprobarea unor taxe specialepe anul 2010,

Văzând prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. 30, alin. (1), (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă instituirea unei taxe speciale în cuantum de 50 lei -taxă privind eliberarea avizului Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului pentru documentația de urbanism respectiv amenajarea teritoriului și avizul prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism la nivel de Plan Urbanistic Zonal.

5

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Arhitect șef.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria