Hotărârea nr. 455/2009

HCL 455 Privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor ¦i autorizaiiilor in anul fiscal 2010, aferente activitaiii Compartimentului Arhitect ¬ef.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 455 din 17 decembrie 2009

privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în anul fiscal 2010, aferente activității Compartimentului Arhitect Șef

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 13123/ DIII / 13.11.2009, prin Compartimentul Arhitect Șef privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pe anul 2010, aferente activității Compartimentului Arhitect Șef și avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 266, 267, 268, 269, 287, 294 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, art. 251, alin. (3), art. 267, alin. (1), alin. (4), alin. (7), alin. (11), alin. (12), alin. (13), a art. 268, alin. (3) , a art. 294, alin. (3), alin.(6), din H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, a art. 7, alin. (18) și alin. (19) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată , a art.15, alin. (1), litera „c”, art. 36, alin. (3), art. 41, alin.(1) litera „i”, art. 64, din Ordinului MTCT nr. 1430/2005, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991,

În temeiul prevederile art. 36, alin. (4), litera „c”, art. 45, alin. (2), litera „c” și art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cuantumul taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor, autorizațiilor și amenzilor , aplicabile în anul fiscal 2010, aferente activității Compartimentului Arhitect Șef, cuprinse în anexa.1 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul dr. Florea Dorin, primarul municipiului și executivul Consiliului local municipal, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Economică.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

ANEXA 1

TAXELE LOCALE PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR AFERENTE ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI ARHITECT ȘEF, PENTRU ANUL 2010

Art. 1. Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, aviz sau altă autorizație prevăzută în prezenta anexă, trebuie să plătească taxa necesară înainte de a i se elibera actul de autoritate solicitat, la compartimentul Arhitect Șef .

Art. 2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

Taxa pentru anul 2010 lei

a) Până la 150 mp inclusiv

5,00

b) Între 151 mp și 250 mp inclusiv

6,00

c) Între 251 mp și 500 mp inclusiv

9,00

d) Între 501 mp și 750 mp inclusiv

10,00

e) Între 751 mp și 1.000 mp inclusiv

13,00

f) Peste 1.000 mp

13,00 + 0,01 leu / mp

pentru fiecare mp care depășește 1000mp

Art. 3. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art. 4. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări se calculează înmulțind numărul de metri pătrați de teren afectat de foraj sau de excavație cu o valoarea de 7,00 lei.

Art. 5. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art. 7. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 7,00 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață.

Art. 8. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.

Art. 9. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

Art. 10. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

Art. 11. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 11,00 lei pentru fiecare racord.

Art. 12. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 14,00 lei.

Art. 13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către consiliile locale în sumă de până la 8,00 lei.

Art. 14. Taxa pentru emiterea autorizației de construire se va stabili pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție, aplicându-se următoarele reguli:

 • a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia , la depunerea documentației , după cum urmează :

a.1) În cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoană fizică, pentru realizarea construcțiilor noi de locuințe și anexele aferente acestora , valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251 a Legii nr.571/2003, reactualizată , conform legii

a.2) În cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoană fizică pentru realizarea de construcții altele decât cele menționate la punctul a.1) și pentru persoanele juridice , pentru realizarea oricăror tipuri de lucrări de construire, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu „Devizul General” cuprinzând valoarea reală a lucrărilor de construcții și instalații.

 • - Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora este cea evidențiată la cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcap. 4.1. -Construcții și instalații, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier va avea ca bază de calcul cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de șantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcții, în conformitate cu Structura devizului general aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

 • b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de

15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul Arhitect Șef;

 • c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul Arhitect Șef are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

 • d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul Arhitect Șef a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 15. Taxa pentru eliberarea de copii de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale este de : 29,00 lei pentru fiecare mp sau fracțiune de mp

Art. 16. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează pentru :

 • a) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru lăcaș de cult sau construcție anexă;

 • b) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

 • c) certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local;

 • d) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

 • e) autorizație de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Art. 17. Constituie contravenție următoarele fapte :

 • a) depunerea pete termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 267, aliniat 14, litera b) din Codul fiscal,

 • b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 267, aliniat 14, litera b)

În cazul persoanelor fizice , contravenția prevăzută la punctul a), se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei iar cele de la litera b) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 600 lei .

În cazul persoanelor juridice, contravenția prevăzută la litera a), se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei iar cele de la litera b), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.