Hotărârea nr. 454/2009

HCL 454 Privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru eliberarea, completarea ¦i modificarea avizelor de funciionare pentru desfa¦urarea unor activitaii economice ¦i a autorizaiiilor de funciionare pentru unitaii de alimentaiie publica pe anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 454

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. _______/5 din

_____________ 2009, prin Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale - Serviciul Autorizări și Control Activități Economice privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2010,

Raportat la avizul comisiilor de specialitate și propunerile acestora,

Având în vedere prevederile art. 268 și următoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010,

În temeiul art. 36, alin. (2), art. 45, alin. (2) și art. 115, alin. (1), lit. « b » din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă, pentru anul fiscal 2010, nivelurile unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Taxele pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor de funcționare prevăzute la poz.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 și 9 din Anexa nr. 1 se achită integral, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal 2010.

Art. 3. Taxele pentru vizarea pe anul 2010 a avizelor și autorizațiilor de funcționare prevăzute la poz.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 și 9 din Anexa nr. 1 se achită până la data de 31 martie 2010.

Art. 4. Taxele pentru eliberarea duplicatelor după avizele și autorizațiile de funcționare prevăzute la poz. 5 din Anexa nr. 1 se achită integral, la data solicitării.

Art. 5. Taxele pentru completarea și/sau modificarea avizelor și autorizațiilor de funcționare prevăzute la poz. 10 din Anexa nr. 1 se achită integral, la data solicitării.

Art. 6. Taxa pentru eliberarea certificatelor sau adeverințelor privind avizele și autorizațiile de funcționare prevăzute la poz. 11 din Anexa nr. 1 se achită integral, la data solicitării.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale - Serviciul Autorizări și Control Activități Economice.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

Anexa nr.1

TABLOUL

privind nivelurile unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2010

Nr. crt.

Specificație

Nivelul taxei

pentru anul 2010 -Lei-

1

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare (unități comerciale și/sau prestatoare de servicii), precum și viza anuală a acestora.

65,00

2

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare provizorii (pe perioadă determinată, pentru comerț ambulant stradal, pentru comerțul promoțional și pentru manifestări ocazionale de orice tip).

65,00

3

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere (piețe), precum și viza anuală a acestora.

65,00

4

Taxa pentru eliberarea avizelor prealabile autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice

65,00

5

Taxa pentru eliberarea duplicatelor avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare, a avizelor de funcționare provizorii, avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere, avizelor prealabile autorizației de colectare a deșeurilor industriale

65,00

reciclabile de la persoane fizice, a avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare în care se desfășoară exclusiv activitatea de

jocuri de noroc și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de

alimentație publică eliberate în baza H.C.L.M.Tg.Mureș nr.39/2007, cu modificările și completările ulterioare.

6

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică, precum și viza anuală a acestora:

5.1. Restaurant (clasic, cu specific, specializat, zahana, rest.-pensiune), pizzerie-restaurant, cabaret, cantină restaurant, restaurant cu autoservire:

 • - peste 100 de locuri

 • - între 51-100 de locuri

 • - între 21-50 de locuri

 • - între 0-20 de locuri

3.000,00

1.500,00

1.250,00

1.000,00

5.2. Fast-food, restaurant lacto-vegetarian, restaurant dietetic, rotiserie:

 • - peste 50 de locuri

 • - între 21-50 de locuri

 • - între 0 - 20 de locuri

1.250,00

1.000,00

750,00

5.3. Cofetărie-bombonerie, patiserie, plăcintă-rie, simigerie, covrigărie, gogoșerie, ceainărie:

- peste 30 de locuri

 • - între 21-30 de locuri

 • - între 0 - 20 de locuri

750,00

500,00

250,00

5.4. Braserie, berărie, bar, bar de zi, bar de noapte, cafe-bar, cafenea, disco-bar, video-bar, discotecă, bar-biliard, snack-bar, bufet, bodegă, birt, pub, bistro-pub, terasă-grădină de vară independentă:

- peste 30 de locuri

 • - între 21-30de locuri

 • - între 0-20 de locuri

1.500,00

1.250,00

1.000,00

7

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare în care se desfășoară exclusiv activitatea de jocuri de

3.000,00

noroc precum și viza anuală a acestora.

8

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru

3.000,00

unitățile de alimentație publică în care, pe lângă activitatea de

alimentație publică, se organizează și se exploatează mașini

electronice/mecanice cu câștiguri de către titularii autorizației de

alimentație publică, aceștia având și calitatea de organizatori ai

jocurilor de noroc precum și viza anuală a acestora.

9

Taxa pentru eliberarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare în care, pe lângă activitatea de alimentație publică, se

1.500,00

organizează și se exploatează mașini electronice/mecanice cu

câștiguri, de către organizatori ai jocurilor de noroc, în baza unui

contract de închiriere și/sau subînchiriere pentru suprafața aferentă

organizării și exploatării acestora, încheiat cu proprietarul sau

titularul spațiului, respectiv al autorizației de alimentație publică

precum și viza anuală a acestora.

10

Taxa pentru completarea și/sau modificarea avizelor de funcționare pentru structuri de vânzare (unități comerciale și/sau prestatoare de servicii și cele în care se desfășoară jocuri de noroc), avizelor de funcționare pentru centrele publice de desfacere (piețe) și a autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică.

52,00

11

Taxa pentru eliberarea certificatelor sau adeverințelor privind avizele și autorizațiile.

5,00

NOTĂ:

 • (1) Taxa de autorizare, respectiv vizare anuală, prevăzută la poz.8 se achită de către operatorul economic care este atât titularul autorizației de alimentație publică cât și organizatorul jocurilor de noroc.

 • (2) Taxa de avizare, respectiv vizare anuală, prevăzută la poz.9 se achită de către operatorul economic care organizează și exploatează mașinile electronice/mecanice cu câștiguri (proprietarul mașinilor cu câștiguri) în incinta structurii de alimentație publică.