Hotărârea nr. 453/2009

HCL 453 Privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 453 din 17 decembrie 2009

privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 1145 din 07.12.2009 prezentată de Direcția Economică, privind adoptarea unor taxe speciale pe anul 2010,

Luând în considerare revederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu art. 30, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale.

În baza alineatului (2) al art. 30 din Legea nr. 273/2006, cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii.

În temeiul prevederilor art. 36, lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă nivelul unor taxe speciale pe anul 2010, cuprinse în Anexa nr. 1, pct. 1-7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin direcțiile și serviciile de specialitate din Municipiului Tîrgu Mureș implicate în aplicarea prezentei.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

Anexa nr. 1

1. Taxa de staționare pentru ocuparea unor suprafețe de teren din domeniul public cu destinația de stații de taximetrie (taxă staționare taxi).

Pe anul 2010 se stabilește 300 lei/an (150 lei/semestru), pentru fiecare persoană fizică autorizată, iar în cazul operatorilor de transport, pentru fiecare mijloc de transport autorizat, și va fi plătită semestrial după cum urmează:

  • -   semestrul I.: până la data de 31 martie 2010;

  • -   semestrul II.: până la data de 30 septembrie 2010.

Depășirea teremenelor de plată atrag calcularea majorărilor de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

2. Taxa pentru folosința în scopuri agricole a terenurilor din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș (taxă grădină).

Pe anul 2010 se stabilește 0,40 lei/an/mp. Taxa se plătește de către persoanele fizice care au primit spre folosință în condițiile prevăzute de lege, terenuri pentru culturi agricole.

Termen de plată: 15 noiembrie 2010. Depășirea teremenului de plată atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

3. Taxa pentru folosirea locurilor publice, altele decât piețele.

Pentru persoanele fizice și juridice,care ocupă temporar sau permanent unele suprafețe de teren, desemnate de lege ca fiind “locuri publice”, altele decât centrele publice de desfacere (piețele aflate în administrarea Consiliului Local Municipal), în situația în care nu plătesc chirie sau redevență potrivit legii, se stabilește după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea activității

Tarif lei/mp/zi pt. anul

2010

1.

Cap. A. Activități comeciale, de prestări servicii sau confecționări produse:

- pentru vânzare de produse

0,60

2.

- pentru prestări servicii

0,60

3.

- pentru confecționarea de produse

0,60

1.

Cap. B. Taxe pentru activități necuprinse la Cap. A.:

- pentru vânzarea, în exclusivitate, de ziare, reviste, cărți și

0,40

alte publicații, indiferent de domeniul din care face parte terenul

4. Taxă de salubrizare.

Taxa de salubrizare se stabilește la 10 lei/an/locuință.

Termen de plată: 31 decembrie 2010. Depășirea teremenului de plată atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

5. Taxă de habitat - pentru lucrări de deratizare, dezinsectie si dezinfectie

Taxa de habitat se stabilește la 11 lei/an/locuință.

Termen de plată: 31 decembrie 2010. Depășirea termenului de plată atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform reglementărilor legale în vigoare.

6. Taxa pentru prestari servicii de paza efectuate de catre Serviciul Public Politia Comunitara

Taxa pentru prestari servicii de paza, efectuate de catre Serviciul Public Comunitar - se stabileste la 1.500 lei/agent/luna.

Conditiile prestarii de servicii de paza, precum si modalitatea de plata, se vor reglementa prin contracte incheiate cu beneficiarii.

7. Taxa completat si multiplicat acte

Pentru serviciile prestate de catre Biroul de copiat acte, reprezentand completari si multiplicari acte, se stabilesc urmatoarele tarife pentru fiecare serviciu in parte, astfel:

Nr.

Crt.

Servicii

U.M.

Taxa

- lei -

pt. anul 2010

1.

Dosar căsătorie + publicație

Lei/dos.

5,00

2.

Cerere adeverința de pamant - fara timbre

Lei/ex.

0,20

3.

Declarație recunoaștere copil

Lei/ex.

1,20

4.

Declarație de schimbare de prenume/nume de familie

Lei/ex.

1,10

5.

Cerere ieșire din termen

Lei/ex.

1,30

6.

Cerere pentru schimbare certificat

(naștere , casatorie, deces)

Lei/ex.

1,10

7.

Cerere pt. livrete de familie

Lei/ex.

1,10

8.

Declaratie acte pierdute la deces (BI/CI, certificate de nastere)

Lei/ex.

0,80

9.

Contract de inchiriere sau subinchiriere

Lei/ctr.

4,00

10.

Declaratie pentru alimentative publica

Lei/ex.

3,20

11.

Copie Xerox format simplu A4

Lei/cop.

0,20

12.

Copie Xerox format simplu A3

Lei/cop.

0,40

13.

Copie Xerox format A4 fata-verso

Lei/cop.

0,40

14.

Copie Xerox format A 3 fata-verso

Lei/cop.

0,80

15

Declaratie domiciliu minor

Lei/ex.

0,50

16

Cerere de ortografie a actelor de stare civila

Lei/ex

0,50

17

Cerere de rectificare a actelor de stare civila

Lei/ex

0,50