Hotărârea nr. 452/2009

HCL 452 Privind impozitele si taxele locale pe anul 2010.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 452

Din 17 decembrie 2009

privind impozitele si taxele locale pe anul 2010

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1444 din 07.12.2009 privind impozitele și taxele locale pe anul 2010, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 44/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, și a H.G. nr. 956 din 19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. “b” și alin. (4), lit. “c”, art. 45 și art. 115, alin. (1), lit.” b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă, începand cu data de 01.01.2010, nivelul impozitelor și a taxelor locale, asa cum sunt cuprinse în Anexele nr. 1 - 16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 2. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valorea impozabilă a clădirii prevăzute în Anexa nr. 1.

În cazul unei clădiri care are pereți exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul cuprins în Anexa nr. 1 valoarea impozabila cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimate în mp, cu valoarea corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din Anexa nr. 1.

*) Pentru determinarea suprafeței construite desfășurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeței utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă a cladirii, se reduce în funcție de anul terminarii acesteia, după cum urmează:

 • a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

 • b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

În cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de mp, valoarea impozabilă a acesteia determinată, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracțiune din aceștia.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

NOTĂ:

 • 1. Valorea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficientul de corecție corespunzător din tabelul următor:

  Tg.Mures localitate urbana de rang II

  Zona in cadrul localitatii

  A

  B

  C

  D

  Coeficienti    de

  corectie

  2,40

  2,30

  2,20

  2,10

 • 2. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente coeficienții de corecție menționați la pct. 1 vor fi diminuați cu 0,10, astfel:

  Tg.Mures localitate urbana de rang II

  Zona in cadrul localitatii

  A

  B

  C

  D

  Coeficienti    de

  corectie

  2,30

  2,20

  2,10

  2,00

 • 3. Zonele A, B, C și D corespund zonelor A, B, C și D aferente terenurilor intravilane, delimitate conform H.C.L.M. nr. 86/2005.

Art. 3. (1)Persoanele fizice care dețin mai multe clădiri cu destinația de locuință, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

 • a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

 • d) cu 100% pentru cea de a patra clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intră sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

 • (2) Ordinea numerică a proprietăților se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

 • (3) Contribuabilii care intră sub incidența alin. (1) au obligația să depună o declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială își au domiciliul, precum și la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

Art. 4. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1,6% aplicată la valoarea de inventar a clădirilor in cazul în care cladirile au fost reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2 .

Art. 5. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 12% aplicată la valoarea de inventar a clădirilor, in cazul în care cladirile nu au fost dobandite sau nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința - conform Anexei nr. 2.

Art. 6. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii din contract a cladirii, și se datorează de către locatar.

Art. 7. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligația să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declarații fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

Art. 8. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrative teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Art. 9. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport, organizațiile care au ca unică activitate acordarea de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Art. 10. Impozitul pe clădirile și anexele acestora, pentru ONG - urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație si invatamant, se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,25% asupra valorii de inventar, pentru cladirile reevaluate sau dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2.

Impozitul pe clădirile și anexele acestora, pentru ONG - urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație și învățământ, se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii de inventar pentru cladirile care nu au fost reevaluate sau nu au fost dobandite in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta - conform Anexei nr. 2.

Art. 11. Se împuternicește Directia economica sa stabileasca urmare a declaratiilor de impunere, a documentelor justificative, si verificarii la fata locului dupa caz, cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, conform pct.19 art. 250 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si sa efectueze cuvenitele inscrieri in evidentele fiscale.

Art. 12. In cazul cladirilor a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. - conform Anexei nr. 2 .

Art. 13. Impozitul/taxa pe clădiri se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, și până la 30 septembrie inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

Art. 14. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL II IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art. 15. Impozitul pe terenurile situate în intravilan se stabilește conform Anexei nr. 3.

Art. 16. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan cu alta categorie de folosinta decat cu terenuri cu constructii, se stabileste conform Anexei nr. 4.

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat la registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform Anexei nr. 4, numai daca indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii:

 • -  a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura

 • -  b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli in desfasurarea obiectului de activitate de la pct.a.

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul localitatii, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform Anexei nr. 3.

Art. 17. Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan, se stabileste conform Anexei nr.5. Incadrarea terenurilor amplasate in extravilan, pe zone, se va face conform Planselor 1 si 2, stabilite prin H.C.L.M. nr. 120/27.04.2006.

Art. 18. Persoanele fizice care ocupa si/sau folosesc terenuri aferente tutuor imobilelor, inclusiv a celor nationalizate, pentru care nu platesc chirie si nici impozit vor achita o taxa anuala echivalenta cu impozitul pe teren.

Art. 19. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrative teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.

Art. 20. In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intraga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de catre locatar.

Art. 21. Impozitul/taxa pe teren se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, și până la 30 septembrie inclusiv.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

Art. 22. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL III

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 23. (1) Contribuabilii care dețin mijloace de transport cu tracțiune mecanică datorează impozit anual stabilit în funcție de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 200 cmc sau fracțiune din aceștia, conform Anexei nr. 6.

 • (2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, impozitul se stabilește conform Anexei nr. 7.

 • (3)  In vederea stabilirii impozitului datorat pentru fiecare mijloc de transport, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definite in OUG 109/105, privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, au obligatia sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data efectuarii primei operatiuni de transport rutier international.

 • (4) Pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone impozitul se stabilește conform Anexei nr. 8.

 • (5) Pentru remorci, semiremorci si rulote*), impozitul se stabileste conform Anexei nr. 9. *) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule

articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

 • (6) Pentru mijloacele de transport pe apă , impozitul se stabileste conform Anexei nr. 10.

 • (7) Pentru anul 2010, nu se instituie impozit asupra vehicolelor lente, conform Anexei nr. 11.

Art. 24. Impozitul pe mijloacele de transport se plătește anual, în doua rate egale, astfel: până la 31 martie, și până la 30 septembrie inclusiv.

In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 de lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

Art. 25. Pentru plata cu anticipatie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 10%.

CAPITOLUL IV

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 26. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă și publicitate sunt obligați să încheie contracte în acest sens și datorează bugetului local o taxa de reclamă și publicitate de 4% din valoarea contractului , exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, conform Anexei nr. 12.

Art. 27. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de publicitate si se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna curenta.

Art. 28. Taxa pentru panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate, situate in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, se aplica conform Anexei nr. 12.

Art. 29. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj folosit in scop de reclama si publicitate, taxa se aplica conform Anexei nr. 12.

Art. 30. Persoanele care datoreaza aceasta taxa sunt obligate sa depuna declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la data amplasarii, modificarii sau a demontarii.

Art. 31. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

CAPITOLUL V

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 32. Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau o alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozit pe spectacol prin aplicarea cotei corespunzatoare asupra sumei incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, conform Anexei nr. 13.

Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, pe zi de funcționare, conform Anexei nr. 13.

Impozitul pe spectacol se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

CAPITOLUL VI

TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT

Art. 33. Pentru anul 2010, nu se instituie taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obtinerii de venit, conform Anexei nr. 14.

CAPITOLUL VII TAXA HOTELIERA

Art. 34. Pentru anul 2010, cota procentuala reprezentand taxa hoteliera , care va fi aplicata la tarifele de cazare, este de 2,4% conform Anexei nr. 15.

CAPITOLUL VIII

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Art. 35. Pentru anul 2010, pentru taxele extrajudiciare de timbru, se aplica nivelurile prevazute in H.G. nr. 956 din 19.08.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, conform Anexei nr. 16.

CAPITOLUL IX

Art. 36. Se aproba anularea creantelor restante si accesoriilor acestora, in sume mai mici de 10 lei, pentru pozitiile de rol care au restante la data de 31.12.2009, pe fiecare sursa in parte, pentru contribuabilii persoane fizice, cu exceptia impozitului pe teren extravilan, impozitului pe teren intravilan agricol, si pentru contribuabilii persoane juridice, cu exceptia taxei de afisaj.

Art. 37. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică si serviciile de specialitate.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

ANEXA la HCL nr. _____________ din ____________

ANEXA NR. 1 IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANE FIZICE

VALORI IMPOZABILE

Pe metru patrat de suprafata construita, desfasurata *), la cladiri in cazul persoanelor fizice

Tipul clădirii

Niveluri pentru anul 2010 Valoare impozabila Lei /mp

Cu instalati de apa , canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative)

Fara instalati de apa , canalizare, electricitate sau incalzire

1

2

3

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

806

478

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

219

137

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

137

123

D. Cladire - anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

82

54

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la susbol, la demisol si/sau la mansarda, utitlizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.

75 % din suma care s-ar aplica

cladirii

75 % din suma care

s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.

50 % din suma care s-ar aplica

cladirii

50 % din suma care

s-ar aplica cladirii

ANEXA NR. 2

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI - PERSOANE JURIDICE

Nr.crt.

Specificație

Cota pentru anul 2010

1

Pentru clădirile care au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

1,6%

2

Pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii

3 ani anteriori anului fiscal de referinta

12%

3

Pentru cladirile a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%, la care se aplica cota de impozitare aferenta.

4

Pt. ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație și învățământ, care detin cladiri care au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

0,25%

Pt. ONG- urile, fundațiile și asociațiile non profit care desfășoară activități sociale, culturale, de educație și învățământ, care detin cladiri care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta

5%

ANEXA NR. 3

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -TERENURI CU CONSTRUCTII

Zona

1. Impozitul pe terenurile deținute de persoane fizice Niveluri pentru anul 2010 lei/ha

A

6.508

B

4.540

C

2.874

D

1.519

2. Impozitul pe terenurile deținute de persoane juridice

Niveluri pentru anul 2010

Zona

lei/ha

A

6.508

B

4.540

C

2.874

D

1.519

ANEXA NR. 4

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII -

Lei/ha

Nr Crt

Zona

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Categoria de folosința

Niveluri

pentru anul

2010

Niveluri

pentru anul

2010

Niveluri

pentru anul

2010

Niveluri

pentru anul

2010

1

Teren arabil

24

18

16

13

2

Pășune

18

16

13

11

3

Fâneata

18

16

13

11

4

Vie

40

30

24

16

5

Livada

46

40

30

24

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

24

18

16

13

7

Teren cu ape

13

11

7

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

NOTA:       Pentru determinarea impozitului pe teren, diferențiat pe ranguri de localitati, la

nivelurile prevazute in tabloul de mai sus se va aplica coeficientul de corectie de 4,00.

ANEXA NR. 5

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Lei/ha

Nr

Crt

Zona

A

B

C

D

Categoria de folosinta

Niveluri

pentru anul 2010

Niveluri

pentru anul 2010

Niveluri

pentru anul 2010

Niveluri

pentru anul 2010

1.

Teren cu constructii

27

24

22

19

2.

Arabil

43

41

39

36

3.

Pășune

24

22

19

17

4.

Fâneata

24

22

19

17

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1

48

46

43

41

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

6.

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

48

46

43

41

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

14

12

10

7

7.1

Paduri in varsta de pana la 20 de ani si paduri cu rol de protectie

X

X

X

X

8.

Teren cu apa, altul decat cel cu amenjari piscicole

5

4

2

1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

29

27

24

22

9.

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

10

Teren neproductiv

X

X

X

X

La nivelurile de mai sus, se aplica coeficienții de corecție, in funcție de zona, astfel:

Tg.Mures localitate urbana de rang II

Zona in cadrul localitatii

A

B

C

D

Coeficienti de corectie

2,40

2,30

2,20

2,10

ANEXA NR. 6 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

- suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune din aceasta

Nr. crt.

Tipuri de autovehicule

Niveluri

pentru anul

2010

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrică de pana la 1600 cmc, inclusiv

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv

36

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv

72

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc

145

6.

Autobuze, autocare, microbuze

24

7

Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

8

Tractoare inmatriculate

18

Pentru atașe impozitul anual se stabilește la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete si scutere.

ANEXA NR. 7

IMPOZIT PE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Nivel stabilit de H.G.956/2009 pt. anul 2010

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si international

Nivel stabilit de H.G. 956/2009 pt. anul 2010

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu doua axe:

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

102

0

127

Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

102

282

127

352

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

282

396

352

495

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

396

897

495

1.121

Vehicule cu trei axe:127

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

102

177

127

221

Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

177

364

221

454

Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

364

472

454

589

Masa nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

472

727

589

908

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

727

1.129

908

1.412

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

727

1.129

908

1.412

Vehicule cu patru axe:

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

472

478

589

598

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

478

747

598

933

Masa nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

747

1.185

933

1.481

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de31 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1.185

1.758

1.481

2.197

ANEXA NR. 8

IMPOZITUL PE COMBINATII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern Nivel stabilit de HG 956/2009 pentru anul 2010

Impozitul, in lei, pt. vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern si international

Nivel stabilit de HG 956/2009 pentru anul 2010

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu 2+1axe:

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

46

0

58

Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

46

105

58

131

Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

105

246

131

307

Masa nu mai putin de 22tone, dar nu

mai mult de 23tone

246

318

307

397

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

318

573

397

716

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

573

1.005

716

1.256

Vehicule cu 2+2 axe

Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

99

230

123

287

Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

230

377

287

471

Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

377

553

471

692

Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

553

668

692

835

Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de31 tone

668

1.097

835

1.371

Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1.097

1.522

1.371

1.902

Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.522

2.311

1.902

2.888

Vehicule cu 2+3 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.211

1.686

1.514

2.107

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.686

2.291

2.107

2.863

Vehicule cu 3+2 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1.070

1.486

1.338

1.857

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1.486

2.055

1.857

2.569

Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2.055

3.040

2.569

3.800

Vehicule cu 3+3 axe

Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

609

737

761

921

Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

737

1.100

921

1.375

Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1.100

1.751

1375

2.189

ANEXA NR.9

IMPOZITUL PE REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE*): Lei/an

Nr. Crt.

Masa    totala    maxima

autorizata

Nivel

pentru anul 2010

1

până la o tonă, inclusiv

8

2

peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

29

3

peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

4

peste 5 tone

55

*) Cu excepția celor care fac parte din combinațiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere, conform alin.(3).

ANEXA NR. 10

IMPOZITUL PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ : - lei/an

Nr. Crt.

Mijloace de transport pe apa

Nivel

pentru anul 2010

1

Luntre, barci fara motor folosite pt. pescuit si uz personal

18

2

Baraci fara motor folosite in alte scopuri

48

3

Bărci cu motor

181

4

Nave de sport si agrement

964

5

Scutere de apa

181

6

Remorchere și împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

482

b) peste 500 CP și 2.000 CP, inclusiv

783

c) peste 2.000 CP si 4.000 CP, inclusiv

1.205

d) peste 4.000 CP

1.928

7

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

157

8

Ceamuri, șlepuri si barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv

157

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 tone, inclusiv

241

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

422

ANEXA NR. 11 (6)IMPOZITUL PE VEHICOLELE LENTE

Pentru anul 2010 - 0 lei/an/vehicol.

ANEXA NR. 12

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Nr. crt.

Tip taxa

Niveluri pentru anul 2010 lei/mp sau fractiune de mp

1

In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

28

2

In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

20

3

Taxa pentru sericiile de reclama si publicitate

4% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate prevazute in contract

ANEXA NR. 13

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Nr. crt.

Specificatie

Nivel pt. anul 2010 Lei/mp/zi

1

Videoteci

0,4000

2

Discoteci

0,7000

Tarife

.e cuprins coeficientul de corecție 4,00, corespunzător rangului II al localității.

3

Pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum și pentru competițiile sportive interne și internaționale

Cota de 2,5 % din suma incasata din vanzarea biletelor si a abonamentelor

4

Pentru oricare alte manifestari, altele decat cele de mai sus, respectiv manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional

Cota de 6,5 % din suma incasata din vanzarea biletelor si a abonamentelor

ANEXA 14

TAXA ZILNICA PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL OBTINERII DE VENIT

Nr.crt.

Specificație

Niveluri pentru anul 2010 lei/zi

1

Taxa zilnica pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obținerii de venit

0

ANEXA NR. 15 TAXA HOTELIERA

Nr.crt.

Specificatie

Cota pt. anul

2010 - %

1

Taxa hoteliera pt. fiecare zi de cazare

2,4%