Hotărârea nr. 451/2009

HCL 451 Privind sprijinirea financiara a Parohiei Reformate VIII Tirgu Mure¦ pentru construciia Casa de Rugaciune ¦i Gradiniia.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 451 din 17 decembrie 2009

privind sprijinirea financiară a Parohiei Reformate VIII Tîrgu Mureș pentru construcția Casă de Rugăciune și Grădiniță

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr._____din___________2009 prezentată

de cei doi consilieri locali U.D.M.R., dr. Benedek Istvăn și Peti Andrei, privind sprijinirea financiară a Parohiei Reformate VIII Tîrgu Mureș pentru construcția Casă de Rugăciune și Grădiniță,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b”, și ”d”, alin. (4), litera ”e”, alin. (6), lit. ”a”, și ”c”, art. 45, alin. (3) și art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă în principiu un sprijin financiar Parohiei Reformate VIII Tîrgu Mureș pentru construcția Casă de Rugăciune și Grădiniță.

Art. 2. După evaluarea documentației prevăzute de lege, cu respectarea circuitului documentelor vizând sprijinul financiar al unităților de cult, se vor face cuvenitele propuneri Consiliului local municipal.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria